Unit 9 lớp 10 Global Success Listening

Xuất bản: 18/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Unit 9 lớp 10 Global Success Listening trang 106 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 9 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Listening: Unit 9 - Protecting the environment thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 9 lớp 10 Global Success Listening

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 106 Tiếng anh 10 KNTT như sau:

Bài 1: Work in pairs and answer the question (Làm việc theo cặp và trả lời câu hỏi)

What is happening to the animals in the pictures? (Điều gì đang xảy ra với con vật trong tranh?)

Trả lời:

Picture a: The rhino is being hunted.

Picture b: The wild tiger is being kept in a cage. / The wild tiger is being held in captivity.

Tạm dịch:

Điều gì đang xảy ra với những con vật trong tranh?

- Tranh a: Con tê giác đang bị săn bắt.

- Tranh b: Con hổ hoang dã bị nhốt trong chuồng. / Con hổ hoang dã đang bị giam cầm.

Bài 2: Nam and Mai are talking about Mai’s project on ways to save endangered animals. Listen to the conversation and decide whether the statements are true (T) or false (F). (Nam và Mai đang nói về dự án của Mai về cách cứu những động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Lắng nghe cuộc trò chuyện và quyết định xem các câu nói là đúng (T) hay sai (F).)

Bài nghe:


Trả lời:

1. T - 2. T - 3. F - 4. T

Nội dung bài nghe:

Nam: Hi, Mai. How's your mid-term project going?

Mai: Good! I'm trying to complete it by next Monday. But I'm still working on the last part: saving endangered animals. Do you have any ideas, Nam?

Nam: Well, I think the first thing you should do is help people understand the importance of this problem.

Mai: Yes, I agree. Some people think this is a natural process that would happen with or without humans. They also believe that's not their responsibility.

Nam: You should also do some research on the number of endangered animals. We are losing animals quicker now than ever before. And one of the reasons is illegal hunting.

Mai: Yes, hunting causes a lot of suffering to wild animals. It destroys their natural habitats, and leaves baby animals behind to die.

Nam: Well, I think strict laws can really help. Heavy punishment may prevent people from

illegal hunting. Besides, wildlife trade should be banned as well.

Mai: That would stop illegal hunting. Any more ideas, Nam?

Nam: And we should make sure that the souvenirs we buy on holiday are not made from endangered animal parts.

Mai: That's true. Thanks, Nam! You've been so helpful.

Tạm dịch

Nam: Chào Mai. Dự án giữa kỳ của bạn thế nào?

Mai: Tốt! Tôi đang cố gắng hoàn thành nó vào thứ Hai tới. Nhưng tôi vẫn đang thực hiện phần cuối cùng: cứu những động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Bạn có ý kiến gì không Nam?

Nam: À, tôi nghĩ điều đầu tiên bạn nên làm là giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của vấn đề này.

Mai: Ừ, tôi đồng ý. Một số người nghĩ rằng đây là một quá trình tự nhiên sẽ xảy ra có hoặc không có con người. Họ cũng tin rằng đó không phải là trách nhiệm của họ.

Nam: Bạn cũng nên thực hiện một số nghiên cứu về số lượng các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng. Chúng ta đang mất dần động vật nhanh hơn bao giờ hết. Và một trong những lý do là nạn săn bắn trái phép.

Mai: Đúng vậy, săn bắn gây ra rất nhiều đau khổ cho động vật hoang dã. Nó phá hủy môi trường sống tự nhiên của chúng, và để lại những con vật con sau khi chết.

Nam: Chà, tôi nghĩ luật nghiêm minh thực sự có thể giúp ích. Hình phạt nặng có thể ngăn cản mọi người săn bắn bất hợp pháp. Bên cạnh đó, buôn bán động vật hoang dã cũng nên bị cấm.

Mai: Điều đó sẽ ngăn chặn việc săn bắn bất hợp pháp. Còn ý kiến gì nữa không Nam?

Nam: Và chúng ta nên đảm bảo rằng những món quà lưu niệm chúng ta mua vào kỳ nghỉ không được làm từ các bộ phận của động vật có nguy cơ tuyệt chủng.

Mai: Đúng vậy. Cảm ơn Nam! Bạn đã giúp đỡ rất nhiều.

Bài 3: Listen to the conversation again and complete the notes. Use ONE word for each gap. (Nghe lại đoạn hội thoại và hoàn thành các ghi chú. Sử dụng MỘT từ cho mỗi khoảng trống.)

Bài nghe: Tương tự bài trên.

Trả lời:

1. importance

2. laws

3. trade

4. animal

Tạm dịch

Cách để cứu các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng

- Giúp mọi người hiểu được tầm quan trọng của vấn đề

- Đưa ra luật nghiêm khắc để ngăn chặn mọi người săn bắn trái phép

- Cấm buôn bán động vật hoang dã

- Tránh các sản phẩm làm từ các bộ phận của động vật có nguy cơ tuyệt chủng

Bài 4: Work in groups and answer the questions. (Làm việc theo nhóm và trả lời các câu hỏi.)

Which is the most effective way to save endangered animals? Why? (Cách nào hiệu quả nhất để cứu các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng? Tại sao?)

Trả lời:

I believe that the best way to protect endangered animals is to protect their lives. In other words, introducing strict laws to prevent people from illegal huntingis the most effective way to me. If people stop hunting animals illegally, we are not going to lose animals quickly, especially endangered ones.

Tạm dịch

Tôi tin rằng cách tốt nhất để bảo vệ các loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng là bảo vệ cuộc sống của chúng. Nói cách khác, đưa ra luật nghiêm khắc để ngăn chặn mọi người săn bắn trái phép là cách hiệu quả nhất đối với tôi. Nếu mọi người ngừng săn bắt động vật bất hợp pháp, chúng ta sẽ không mất đi động vật nhanh chóng, đặc biệt là những loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Xem các bài giải bài tập trong unit 9:

- Kết thúc nội dung Unit 9 lớp 10 Global Success Listening - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 9 Protecting the environment: Listening của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM