Unit 9 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 27/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 9 Comprehension trang 98 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 9 Comprehension tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 9 Comprehension

A. Choose the correct answers for How Self-Driving Cars Are Changing The Future.

1. The article mainly about ____.

a. traffic pronlems

b. a developing technology

c. road safety

2. "Convenient" means ____.

a. not expensive

b. fun

c. easy to use

3. According to the article, a "shared" self-driving car ____ than regular cars.

a. parks less often

b. is larger

c. holds more people

4. Some companies are turning their spaces into ____.

a. parks

b. houses

c. bus stops

5. In the last line, what does "them" mean?

a. self-driving cars

b. journeys

c. people

Dịch

Chọn đáp án dựa trên nội dung bài khóa “Xe tự lái sẽ thay đổi tương lai như thế nào?”

1. Bài khóa chủ yếu về ____.

a. phương tiện giao thông

b. một công nghệ đang phát triển

C. an toàn đường bộ

2. "Convenient" có nghĩa là ____.

a. không đắt

b. niềm vui

C. dễ sử dụng

3. Theo bài báo, một bãi đậu xe tự lái "được chia sẻ" ____ hơn so với xe thông thường.

a. ít thường xuyên hơn

b. lớn hơn

C. giữ được nhiều người hơn

4. Một số công ty đang biến không gian của họ thành ____.

a. bãi đậu xe

b. những ngôi nhà

C. trạm dừng xe buýt

5. Ở dòng cuối cùng, "chúng" có nghĩa là gì?

a. ô tô tự lái

b. hành trình

C. Mọi người

Answer

1. b

2. c

3. a

4. a

5. b

B. Complete the chart. What things are changing now?

What is changing?How?
Shuttle buses

Dịch

Hoàn thành bảng sau. Những thứ gì đang thay đổi

Answer

What is changing?How?

Shuttle buses

subway trains

parking lots

driving times / our journeys

don't need drivers

don't need drivers

changing into green parks, event spaces

becoming faster

C. Talk with a partner. How is technology changing people’s lives in your country?

Dịch

Nói cùng với bạn của mình. Công nghệ đang thay đổi cũng cuộc sống của mọi người ở quốc gia bạn như thế nào

Answer

In my country, technology has improved people's lives more and more. Technology helps reduce human effort in heavy jobs. Helps increase labor productivity.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 9 Explore English: What are you doing? - Comprehension do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM