Unit 8 lớp 12 Từ vựng sách mới

Xuất bản ngày 09/02/2022 - Tác giả:

Unit 8 lớp 12 Từ vựng với tổng hợp tất cả từ mới bám sát theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 12 mới nhất của Bộ giáo dục mà em cần ghi nhớ.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp từ vựng Unit 8 SGK Tiếng Anh 12 như sau:

Unit 8 lớp 12 Từ vựng

Bảng từ mới Unit 8 lớp 12 sách mới
Từ vựngDịch nghĩa
academic /ˌækəˈdemɪk/(a)học thuật, giỏi các môn học thuật
administrator/ədˈmɪnɪstreɪtə(r)/ (n)nhân viên hành chính
align /əˈlaɪn/(v)tuân theo, phù hợp
applicant /ˈæplɪkənt/(n)người nộp đơn xin việc
apply /əˈplaɪ/(v)nộp đơn, đệ trình
apprentice /əˈprentɪs/(n)thực tập sinh, người học việc
approachable /əˈprəʊtʃəbl/(a)dễ gần, dễ tiếp cận
articulate /ɑːˈtɪkjuleɪt/(a)hoạt ngôn, nói năng lưu loát
barista /bəˈriːstə/ (n)nhân viên làm việc trong quán cà phê
candidate /ˈkændɪdət/(n)ứng viên đã qua vòng sơ tuyển
cluttered /ˈklʌtəd/(a)lộn xộn, trông rối mắt
compassionate /kəmˈpæʃənət/(a)thông cảm, cảm thông
colleague /ˈkɒliːɡ/(n)đồng nghiệp
covering letter /ˌkʌvərɪŋ ˈletə(r)/thư xin việc
dealership /ˈdiːləʃɪp/(n)doanh nghiệp, kinh doanh
demonstrate /ˈdemənstreɪt/ (v)thể hiện
entrepreneur /ˌɒntrəprəˈnɜː(r)/ (n)nhà doanh nghiệp, người khởi nghiệp
potential/pəˈtenʃl/ (a)tiềm năng
prioritise /praɪˈɒrətaɪz/ (v)sắp xếp công việc hợp lý, ưu tiên việc quan trọng trước
probation /prəˈbeɪʃn/(n)sự thử việc, thời gian thử việc
qualification /ˌkwɒlɪfɪˈkeɪʃn/ (n)trình độ chuyên môn bằng cấp
recruit /rɪˈkruːt/(v)tuyển dụng
relevant /ˈreləvənt/ (a)thích hợp, phù hợp
shortlist /ˈʃɔːtlɪst/ (v)sơ tuyển
specialise /ˈspeʃəlaɪz/ (v)chuyên về lĩnh vực nào đó
tailor /ˈteɪlə(r)/(v)điều chỉnh cho phù hợp
trailer /ˈtreɪlə(r)/(n)xe móc, xe kéo
tuition /tjuˈɪʃn/ (n)học phí
unique /juˈniːk/(a)đặc biệt, khác biệt, độc nhất
well-spoken /ˌwel ˈspəʊkən/(a)nói hay, nói với lời lẽ trau chuốt

Trên đây là tổng hợp các từ vựng có trong Unit 8 lớp 12 mà các em cần ghi nhớ. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM