Unit 8 lớp 12 listening trang 36 sách mới

Xuất bản: 17/03/2022 - Cập nhật: 22/03/2022 - Tác giả:

Unit 8 lớp 12 listening trang 36 sách mới với hướng dẫn dịch để giải tiếng anh 12 The world of work (Thế giới công việc) khi chuẩn bị trước bài học tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Unit 8 lớp 12 listening trang 36 sách mới như sau:

Hướng dẫn Unit 8 lớp 12 listening trang 36 sách mới

What makes a good CV? (Điều gì làm nên một CV tốt?)

Unit 8 lớp 12 listening trang 36 câu 1:

1. Work in pairs. Ask and answer the following questions. (Làm việc theo cặp. Hỏi và trả lời câu hỏi sau đây.)

1. What is a CV?

(CV là gì?)

2. How important is your CV in applying for a job?

(CV quan trọng như thế nào trong việc ứng tuyển một công việc?)

3. What makes a successful CV?

(Điều gì tạo nên một CV thành công?)

Trả lời

1. A CV is a detailed document which highlights your education and work experience.

(CV là một tài liệu chi tiết làm nổi bật kinh nghiệm làm việc và học vấn của bạn.)

2. It makes the first impression on your potential employer, and could be the ticket to secure an interview.

(Nó gây ấn tượng đầu tiên với nhà tuyển dụng và có thể là tấm vé để bạn có được một chỗ trong buổi phỏng vấn.)

3. A successful CV is always simple and clear in design and has an impressive summary of your skills and key accomplishments.

(Một CV thành công thì thường đơn giản và rõ ràng trong thiết kế và có một lời tóm tắt ấn tượng về kỹ năng và thành tích của bạn.)

Unit 8 lớp 12 listening trang 36 câu 2:

2. Match the words with their meanings. (Nối từ với nghĩa của chúng.)

Unit 8 lớp 12 listening trang 36 sách mới bài 2

Trả lời

1. b

2. d

3. a

4. e

5. c

Unit 8 lớp 12 listening trang 37 câu 2:

3. Mr Le, an invited speaker, is talking to grade 12 students about how to write a good CV. Listen to his talk and check your answers to the questions in 1. (Ông Lê, một diễn giả được mời, đang nói chuyện với học sinh lớp 12 về làm thế nào để viết một CV tốt. Nghe buổi nói chuyện và kiểm tra câu trả lời của bạn cho câu hỏi trong 1.)

1. What is a CV?

(CV là gì?)

2. How important is your CV in applying for a job?

(CV quan trọng như thế nào trong việc ứng tuyển một công việc?)

3. What makes a successful CV?

(Điều gì tạo nên một CV thành công?)

Trả lờ

1. A CV is a written record of your education and work experience.

(CV là một bản ghi học vấn và kinh nghiệm làm việc của bạn.)

2. It makes the first impression on your potential employer, and it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview.

(Nó gây ấn tượng đầu tiên với nhà tuyển dụng và có thể nhân tố quyết định liệu bạn có được vào vòng phỏng vấn hay không.)

3. A successful CV is simple in design, includes key words from the job description, and is tailored to the job you are applying for.

(Một CV thành công thì thường đơn giản và rõ ràng trong thiết kế bao gồm các từ khóa từ mô tả công việc và được thiết kế riêng cho công việc bạn đang ứng tuyển.)

Audio script:

Presenter: Good morning, everybody! As part of our programme to support school leavers, last week you had a chance to listen to Mr Le talk about the skills and qualities you need to prepare for the workforce. Today, Mr Le has come back to give you some useful tips on how to write your CV, which is the written record of your education and work experience.

Mr Le : Hello everyone! Thank you for inviting me back. As you know, your CV is one of the most important requirements for getting a job. It is the first impression you make on your potential employer. More importantly, it can be the deciding factor in whether or not you can get an interview. And here are the top three tips for getting the most out of your CV.

The first CV writing tip is to keep it simple in terms of design. If your CV looks cluttered and confusing, the personnel manager is going to think that you will be a cluttered and confused employee.

Tip number two is that you need to include important key words from the job description in your CV. Many companies nowadays have digital software to scan CVs for important keywords. So, if you don't have those key words in your CV, you won't be shortlisted.

Finally, you should remember to tailor your CV to the job you are applying for. Every job you apply for is going to have a unique set of requirements. So, you should ensure that your experience and skills are completely aligned with those requirements.  That is why you should have a different and unique CV for every job you apply for.

Ok, so I've just given you the three most important tips that will make your CV stand out. Of course, there are still other techniques that you can use. Now, if you have any questions about writing a CV, please don't hesitate to ask me.

Student 1 : Mr Le, should I include my hobbies and interests in my CV? (fading voice).…

Tạm dịch

Người dẫn: Chào buổi sáng, mọi người! Là một phần trong chương trình của chúng tôi để hỗ trợ cho những người ra trường, tuần trước bạn đã có một cơ hội để lắng nghe ông Lê nói về những kỹ năng và phẩm chất bạn cần để chuẩn bị cho việc đi làm. Hôm nay, ông Lê đã quay lại để cung cấp cho bạn một số lời khuyên hữu ích về cách viết CV của bạn, đó là bản ghi chép về học vấn và kinh nghiệm làm việc của bạn.

Ông Lê: Xin chào mọi người! Cảm ơn bạn đã mời tôi trở lại. Như các bạn đã biết, CV của bạn là một trong những yêu cầu quan trọng nhất để có được việc làm. Đó là ấn tượng đầu tiên của bạn đối với nhà tuyển dụng tiềm năng của bạn. Quan trọng hơn, nó có thể là yếu tố quyết định xem bạn có được phỏng vấn hay không. Và đây là ba mẹo hàng đầu để CV của bạn được nhận.

Mẹo viết CV đầu tiên là để nó đơn giản về thiết kế. Nếu CV của bạn có vẻ lộn xộn và khó hiểu, quản lý nhân sự sẽ nghĩ rằng bạn sẽ là một nhân viên lộn xộn và bừa bộn.

Mẹo số hai là bạn cần phải bao quát các từ khóa quan trọng trong  mô tả công việc trong CV của bạn. Nhiều công ty ngày nay có phần mềm kỹ thuật số để quét CV cho các từ khóa quan trọng. Vì vậy, nếu bạn không có những từ then chốt trong CV của mình, bạn sẽ không được đưa vào danh sách ngắn.

Cuối cùng, bạn nên nhớ chỉnh hồ sơ của bạn cho công việc bạn đang xin. Mỗi công việc bạn đăng ký sẽ có một bộ yêu cầu duy nhất. Vì vậy, bạn nên đảm bảo rằng kinh nghiệm và kỹ năng của bạn hoàn toàn phù hợp với những yêu cầu đó. Đó là lý do tại sao bạn nên có một CV khác biệt và duy nhất cho mỗi công việc bạn đăng ký.

Ok, vì vậy tôi đã cung cấp cho bạn ba mẹo quan trọng nhất để làm cho CV của bạn nổi bật. Tất nhiên, vẫn có những kỹ thuật khác mà bạn có thể sử dụng. Bây giờ, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào về cách viết CV, vui lòng không ngần ngại hỏi tôi.

Sinh viên 1: Ông Lê, tôi có nên đưa những sở thích và những thứ tôi quan tâm vào CV của tôi không? (giọng nói nhỏ). ...

Unit 8 lớp 12 listening trang 37 câu 4:

4. Listen again and complete each of the sentences with no more than three words. (Nghe một lần nữa và hoàn thành mỗi câu với không quá ba chữ.)

1. Your CV is one of the most important requirements for getting ...................

2. If your CV looks .................. and confusing, the personnel manager is going to think that you will be a cluttered and confused employee.

3. Many companies nowadays use .................. to scan CVs for important key words.

4. Every job you apply for is going to have a unique ...................

5. You should have a different and unique CV for  you apply for ...................

Trả lời

1. a job

2. cluttered

3. digital software

4. set of requirements

5. every job

Unit 8 lớp 12 listening trang 37 câu 5:

5. Work in groups. Which of the three tips from Mr Le's talk do you think is the most useful for you? Why? (Làm việc nhóm. Lời khuyên nào trong ba lời khuyên từ buổi nói chuyện của ông Lê bạn nghĩ là hữu ích nhất cho bạn? Tại sao?)

Trả lời

I think one of the three tips from Le's talk is the most useful for me that the first CV writing tip is to keep it simple in terms of design. If your CV looks cluttered and confusing, the personnel manager is going to think that you will be a cluttered and confused employee.

(Tôi nghĩ rằng một trong ba mẹo của Le nói rất hữu ích với tôi là mẹo viết CV đầu tiên là để giữ nó đơn giản về thiết kế. Nếu CV của bạn trông lộn xộn và khó hiểu, nhân viên quản lý nhân sự sẽ nghĩ rằng bạn sẽ là một nhân viên lộn xộn và bối rối.)

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Unit 8 lớp 12 listening trang 36 sách mới mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM