Unit 8 lớp 10 Global Success Writing

Xuất bản: 18/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Unit 8 lớp 10 Global Success Writing trang 92 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 8 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Writing: Unit 8 - New ways to learn thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 8 lớp 10 Global Success Writing

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 92 Tiếng anh 10 KNTT như sau:

Bài 1: Work in pairs. Discuss and tick the benefits of blended learning (Làm việc theo cặp. Thảo luận và đánh dấu những lợi ích của việc học kết hợp)

1. It helps students have more control over their own learning.
2. It is easier to get access to lesson materials.
3. It may not prepare students well for tests.
4. Students can develop better communication and teamwork skills.
5. It is not suitable for students who have no Internet connection or computers.

Trả lời:

1. It helps students have more control over their own learning.
2. It is easier to get access to lesson materials.
3. It may not prepare students well for tests.
4. Students can develop better communication and teamwork skills.
5. It is not suitable for students who have no Internet connection or computers.

Tạm dịch:

1. Nó giúp học sinh kiểm soát tốt hơn việc học của mình.

2. Tiếp cận tài liệu bài học dễ dàng hơn.

3. Nó có thể không chuẩn bị tốt cho học sinh cho các bài kiểm tra.

4. Học sinh có thể phát triển các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt hơn.

5. Nó không phù hợp cho học sinh không có kết nối Internet hoặc máy tính.

Bài 2: Work in groups. Use the benefits in 1 and your own ideas to complete the following outline (Làm việc nhóm. Sử dụng những lợi ích trong 1 và ý tưởng của riêng bạn để hoàn thành dàn ý sau)

Trả lời:

Topic sentenceBlended learning is a way of studying a subject, which combines learning over the Internet and face-to-face learning, and brings several benefits to us.
First benefitFirst, blended learning helps us have more control over our own learning.
Second benefitSecond, we can develop better communication and teamwork skills.
Explanation 1: We can use different ways to communicate in class.
Concluding sentenceI think we should have more blended learning classes at school because they keep us engaged and helps us learn useful skills.

Tạm dịch:

Câu chủ đềHọc kết hợp là một cách học một môn học, kết hợp học qua Internet và học trực tiếp, và mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta.
Lợi ích đầu tiênĐầu tiên, học tập kết hợp giúp chúng ta kiểm soát nhiều hơn việc học của chính mình.
Lợi ích thứ haiThứ hai, chúng ta có thể phát triển kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt hơn.
Giải thích 1: Chúng ta có thể sử dụng nhiều cách khác nhau để giao tiếp trong lớp.
Câu kết luậnTôi nghĩ chúng ta nên có nhiều lớp học kết hợp hơn ở trường vì chúng giúp chúng ta tham gia và giúp chúng ta học các kỹ năng hữu ích.

Bài 3: Use the outline in 2 and expressions below to write a paragraph (120 - 150 words) about the benefits of blended learning (Sử dụng dàn ý trong 2 câu và cách diễn đạt dưới đây để viết một đoạn văn (120 - 150 từ) về lợi ích của việc học kết hợp)

Trả lời:

Blended learning is a way of studying a subject, which combines learning over the Internet and face-to-face learning, and brings several benefits to us. Firstly, blended learning helps us have more control over our own learning. We are able to get access to many online materials and video lectures at any time. This also allows us to watch and review lessons that we have not understood at home. If we are absent from school, we will not miss any lessons. Secondly, we can develop better communication and teamwork skills in a blended learning class. Since a lot of the work is assigned for homework, we have more time for pair work and group work in the classroom. Unlike traditional learning, blended learning provides us with more ways of communication including text messages, emails or social media. In conclusion, I think we should have more blended learning classes at school because they keep us engaged and helps us learn useful skills.

Tạm dịch:

Học kết hợp là một cách học một môn học, kết hợp học qua Internet và học trực tiếp, và mang lại nhiều lợi ích cho chúng ta. Thứ nhất, học tập kết hợp giúp chúng ta kiểm soát nhiều hơn việc học của chính mình. Chúng tôi có thể truy cập vào nhiều tài liệu trực tuyến và video bài giảng bất cứ lúc nào. Điều này cũng cho phép chúng ta xem và xem lại các bài học mà chúng tôi chưa hiểu ở nhà. Nếu nghỉ học, chúng ta sẽ không bỏ sót buổi học nào. Thứ hai, chúng ta có thể phát triển các kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt hơn trong một lớp học kết hợp. Vì có rất nhiều bài tập được giao cho bài tập về nhà, chúng ta có nhiều thời gian hơn để làm việc theo cặp và làm việc nhóm trong lớp học. Không giống như học tập truyền thống, học tập kết hợp cung cấp cho chúng ta nhiều cách giao tiếp hơn bao gồm tin nhắn văn bản, email hoặc phương tiện truyền thông xã hội. Tóm lại, tôi nghĩ chúng ta nên có nhiều lớp học kết hợp hơn ở trường vì chúng giúp chúng ta tham gia và giúp chúng ta học các kỹ năng hữu ích.

Xem thêm các bài tập từng phần trong unit 8:

- Kết thúc nội dung Unit 8 lớp 10 Global Success Writing - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 8 New ways to learn: Writing của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM