Unit 8 lớp 10 Global Success Speaking

Xuất bản: 18/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Unit 8 lớp 10 Global Success Speaking trang 90 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 8 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Speaking: Unit 8 - New ways to learn thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 8 lớp 10 Global Success Speaking

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 90 Tiếng anh 10 KNTT như sau:

Bài 1: Put the advantages and disadvantages of online learning from the box into suitable categories. You may add more to each category. (Đặt những ưu điểm và nhược điểm của việc học trực tuyến từ hộp vào các danh mục phù hợp. Bạn có thể thêm nhiều hơn vào mỗi danh mục.)

Trả lời:

- Advantages: a, d, e

- Disadvantages: b, c, f

Tạm dịch:

a. Chúng ta có thể học theo tốc độ của riêng mình.

b. Chúng tôi có thể gặp sự cố kỹ thuật.

c. Chúng ta ngồi trước máy tính trong một thời gian dài.

d. Chúng ta có thể học mọi lúc mọi nơi khi có kết nối Internet.

e. Chúng ta có thể sắp xếp lịch học của riêng mình.

f. Chúng tôi không thể thảo luận và nói chuyện trực tiếp với nhau.

Bài 2: Work in groups. Each group chooses to be either For or Against online learning. Discuss and provide explanations to support your side. Use the table below to note your ideas

(Làm việc nhóm. Mỗi nhóm chọn là ủng hộ hoặc phản đối việc học trực tuyến. Thảo luận và đưa ra các giải thích để hỗ trợ bên mình. Sử dụng bảng dưới đây để ghi lại ý tưởng của bạn)

Trả lời:

a. For

- We can learn anytime and anywhere with an Internet connection. (We don't have to go to school and we can save a lot of time travelling. We can do assignments when we have free time as they are uploaded online.)

- We can organise our own study schedule. (We choose to attend the courses that are suitable for our schedule. The timetable may not be fixed.)

b. Against

- This can harm our health. (If we sit in front of a computer for a long time, it can cause short-sightedness or backache.)

- We may have technical problems. (We can't follow the teacher's lesson or submit homework.)

Tạm dịch:

a. Ủng hộ

- Chúng ta có thể học mọi lúc mọi nơi có kết nối Internet. (Chúng ta không phải đến trường và chúng ta có thể tiết kiệm rất nhiều thời gian đi lại. Chúng ta có thể làm bài tập khi rảnh rỗi vì chúng được tải lên trực tuyến.)

- Chúng ta có thể tự sắp xếp lịch học cho mình. (Chúng ta chọn tham gia các khóa học phù hợp với lịch trình của chúng tôi. Thời gian biểu có thể không cố định.)

b. Phản đối

- Điều này có thể gây hại cho sức khỏe của chúng ta. (Nếu chúng ta ngồi trước máy tính trong thời gian dài có thể gây cận hoặc đau lưng).

- Chúng ta có thể gặp sự cố kỹ thuật. (Chúng ta không thể theo dõi bài học của giáo viên hoặc nộp bài tập về nhà.)

Bài 3: Work with a classmate from the opposite group. Discuss your opinions about online learning. Use your notes in 2 (Làm việc với một người bạn cùng lớp trong nhóm đối diện. Thảo luận ý kiến của bạn về việc học trực tuyến. Sử dụng ghi chú của bạn trong bài 2)

Trả lời:

A: I think online learning has more advantages than disadvantages. First, we can learn anytime and anywhere with an Internet connection. So, we don’t have to travel long distances to school. We can stay at home to attend lessons.

B: I don't agree with you. Online learning has more disadvantages than advantages. Studying online means we have to sit in front of a computer for many hours and this is not healthy for our eyes and back.

Tạm dịch:

A: Tôi nghĩ học trực tuyến có nhiều ưu điểm hơn là nhược điểm. Đầu tiên, chúng ta có thể học mọi lúc mọi nơi khi có kết nối Internet. Vì vậy, chúng ta không phải đi xa đến trường. Chúng ta có thể ở nhà để tham gia các bài học.

B: Tôi không đồng ý với bạn. Học trực tuyến có nhiều nhược điểm hơn là ưu điểm. Học trực tuyến đồng nghĩa với việc chúng ta phải ngồi trước máy tính nhiều giờ và điều này không tốt cho sức khỏe của mắt và lưng.

Xem thêm các bài tập từng phần trong unit 8:

- Kết thúc nội dung Unit 8 lớp 10 Global Success Speaking - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 8 New ways to learn: Speaking của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM