Unit 8 lớp 10 Global Success Project

Xuất bản: 18/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Unit 8 lớp 10 Global Success Project trang 94 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 8 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Project: Unit 8 - New ways to learn thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 8 lớp 10 Global Success Project

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 94 Tiếng anh 10 KNTT như sau:

Work in groups. Do a survey to find out how students in your school use electronic devices to learn. Try to find at least 15 students to interview. Ask about the following (Làm việc nhóm. Thực hiện một cuộc khảo sát để tìm hiểu xem học sinh trong trường của bạn sử dụng thiết bị điện tử như thế nào để học. Cố gắng tìm ít nhất 15 học sinh để phỏng vấn. Hỏi về những điều sau)

• names of students using electronic devices in learning (tên của học sinh sử dụng thiết bị điện tử trong học tập)

• types of electronic devices (e.g. desktop computers, laptops, tablets, smartphones) (các loại thiết bị điện tử (ví dụ: máy tính để bàn, máy tính xách tay, máy tính bảng, điện thoại thông minh))

• how often they use them (e.g. every day, twice a week) (tần suất họ sử dụng chúng (ví dụ: mỗi ngày, hai lần một tuần))

• purposes for using them (e.g. to read articles, to use educational apps, to take online courses)  (mục đích sử dụng chúng (ví dụ: để đọc các bài báo, sử dụng các ứng dụng giáo dục, để tham gia các khóa học trực tuyến))

Trả lời:

NamesDevicesFrequencyPurposes
Dunglaptopevery daystudy
Namsmartphonethree times a weekuse educational apps
Lansmartphoneevery dayrelaxation
Uyentabletevery dayrelaxation
Binhlaptoptwice a weektake online courses
Ducsmartphoneevery dayread articles
Vinhtabletevery dayread articles
Yenlaptopevery daystudy
Chilaptopevery daystudy
Huyendesktop computeronce a weektake online courses
Ngocsmartphonetwice a weekuse educational apps
Baotabletevery dayuse educational apps
Quynhtabletevery dayrelaxation
Huongsmartphoneevery dayFacebook
Thanhsmartphoneevery dayrelaxation

On behalf of our group’s members, I’m going to report our result. We did a survey with 15 students in grade 10 to find out how they use electronic devices to learn, and here is the result. There are 6 students using smartphones. Most of them use this kind of device to relax, interact with friends and read articles. Tablets and laptops are used by 8 students in total. Students use laptops to study every day and use tablets to relax, read articles, use educational app almost every day. Only 1 student uses a desktop computer. She uses it to take online courses once a week. For electronic devices such as smartphones and tablets, they use them every day because they are small and easy to use. For bigger devices like desktop computers, students tend to use them less. These are all of our survey results.

Tạm dịch:

Thay mặt cho các thành viên trong nhóm của chúng tôi, tôi sẽ báo cáo kết quả. Chúng tôi đã làm một cuộc khảo sát với 15 học sinh lớp 10 để tìm hiểu xem các học sinh sử dụng thiết bị điện tử như thế nào để học, và đây là kết quả. Có 6 học sinh sử dụng điện thoại thông minh. Hầu hết họ sử dụng loại thiết bị này để thư giãn, giao lưu với bạn bè và đọc báo. Có tổng cộng 8 học sinh sử dụng máy tính bảng và máy tính xách tay. Học sinh sử dụng máy tính xách tay để học hàng ngày và sử dụng máy tính bảng để thư giãn, đọc báo, sử dụng ứng dụng giáo dục hầu như hàng ngày. Chỉ có 1 học sinh sử dụng máy tính để bàn. Bạn ấy sử dụng nó để tham gia các khóa học trực tuyến mỗi tuần một lần. Đối với các thiết bị điện tử như điện thoại thông minh và máy tính bảng, họ sử dụng chúng hàng ngày vì chúng nhỏ và dễ sử dụng. Đối với các thiết bị lớn hơn như máy tính để bàn, học sinh có xu hướng sử dụng chúng ít hơn. Đây là tất cả các kết quả khảo sát của chúng tôi.

Xem thêm các bài tập từng phần trong unit 8:

- Kết thúc nội dung Unit 8 lớp 10 Global Success Project - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 8 New ways to learn: Project của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM