Unit 8 lớp 10 Explore New Worlds 8C Make predictions

Xuất bản: 16/11/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Unit 8 lớp 10 Explore New Worlds 8C Make predictions trang 92, 93 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập anh 10 Unit 8 Cánh diều.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Explore New Worlds 8C Make predictions - Unit 8: Making plans thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 8 lớp 10 Explore New Worlds 8C Make predictions

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 92, 93 Tiếng anh 10 Cánh diều như sau:

A: Look at the photo and read about Japan. Then answer the questions. (Nhìn vào bức ảnh và đọc về Nhật Bản. Sau đó trả lời các câu hỏi)

1. What does the photo show?

2. What type of energy will Japan use more in the future?

Gợi ý đáp án:

1. The photo shows solar panels

2.Japan will use more renewable energy in the future.

Tạm dịch:.

1. Bức ảnh cho thấy các tấm pin mặt trời

2. Nhật Bản sẽ sử dụng nhiều năng lượng tái tạo hơn trong tương lai.

B: Write each type of energy from the box under the matching photo. (Viết một loại năng lượng trong bảng vào dưới mỗi bức tranh.)

Gợi ý đáp án:

1. wood (gỗ)

2. wind (năng lượng gió)

3. coal (than đá)

4. gas (năng lượng gas)

5. wave (năng lượng sóng biển)

5. Oil (dầu)

C: Which types of energy in A and B are renewable and non-renewable? Write them in the table below.

(Loại năng lượng ở A và B là loại năng lượng tái tạo được hay không tái tạo được. Viết vào bảng sau)

Gợi ý đáp án:

RenewableNon-renewable

Solar energy

Wind

wave

Wood

Gas

Oil

coal

D: What types of energy does your country use at the moment? (Loại năng lượng nào mà quốc gia bạn đang dùng?)

Gợi ý đáp án:

My country is using solar energy, oil, coal, gas. (Nước tớ đang dùng năng lượng mặt trời, dầu mỏ, than đá và ga)

Hoặc:

Our country uses some types of energy like coal, oil, gas, wind, water, solar energy, … (Nước ta sử dụng một số dạng năng lượng như than, dầu, khí, gió, nước, năng lượng mặt trời, …)

E: Put the words in the correct order. (Sắp xếp các từ thành câu hoàn chỉnh.)

1. will / my country /use / wind power

2. cars/ use / won't/gas

3. speak / English / most people / will

4. live/people/won't/ on the Moon

Gợi ý đáp án:

1. My country will use wind power

2. Cars won’t use gas

3. Most people will speak English

4. People won’t live on the Moon

Tạm dịch:.

1. Đất nước tôi sẽ sử dụng năng lượng gió

2. Ô tô sẽ không sử dụng khí đốt

3. Hầu hết mọi người sẽ nói tiếng Anh

4. Mọi người sẽ không sống trên Mặt trăng

F: Listen to a conversation between two people from Japan and Scotland. (Nghe đoạn hội thoại giữa hai người từ Nhật Bản và Scotland.)

Tạm dịch:.

Rika: Tôi không nghĩ rằng chúng ta sẽ sử dụng nhiều năng lượng không thể tái tạo trong 5 năm tới, vì vậy chúng ta sẽ cần rất nhiều năng lượng mặt trời. Còn ở Scotland thì sao? Bạn sẽ sử dụng các loại năng lượng mới?

Alex: Vâng, chúng tôi sẽ. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không sử dụng nhiều năng lượng mặt trời

Rika: Bạn sẽ sử dụng năng lượng gió?

Alex: Vâng, chúng tôi sẽ. Và có thể chúng ta cũng sẽ sử dụng năng lượng sóng

Rika: Năng lượng sóng là gì?

Alex: Đó là năng lượng từ những con sóng trong đại dương.

Rika: Chà! Thật tuyệt.

G: In pairs, change the underlined words and make new conversations about your country. (Làm việc theo cặp, đổi các từ gạch chân và tạo một đoạn hội thoại mới về quốc gia của bạn.)

Gợi ý đáp án:

A: I don't think we will use as much non-renewable energy in the next five years, so we'll need lots of wind power. What about in Vietnam? Will you use new types of energy?

B: Yes, we will. But we probably won't use a lot of wind power?

A: Will you use wind solar energy?

B: Yes, we will. And maybe we'll also use wave energy

A: What's wave energy?

B: It's energy from waves in the ocean.

A: Wow! That's great

Tạm dịch:.

A: Tớ không nghĩ rằng chúng ta sẽ sử dụng nhiều năng lượng không tái tạo trong 5 năm tới, vì vậy chúng ta sẽ cần nhiều năng lượng gió. Còn ở Việt Nam thì sao? Bạn sẽ sử dụng các loại năng lượng mới?

B: Vâng, chúng tớ sẽ. Nhưng có lẽ chúng ta sẽ không sử dụng nhiều năng lượng gió?

A: Bạn sẽ sử dụng năng lượng mặt trời từ gió chứ?

B: Vâng, chúng tớ sẽ. Và có thể chúng ta cũng sẽ sử dụng năng lượng sóng

A: Năng lượng sóng là gì?

B: Đó là năng lượng từ sóng trong đại dương.

A: Chà! Thật tuyệt.

Xem tổng hợp các nội dung giải bài tập Unit 8: 

- Kết thúc nội dung Unit 8 lớp 10 Explore New Worlds 8C Make predictions - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 8 Making plans - Explore New Worlds 8C Make predictions của bộ sách Cánh diều. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM