Unit 7 Video: Contact Juggling Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 22/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 7 Video trang 79 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 7 Video tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 7 Video - Contact Juggling

Before you watch

Circle the correct answer. Contact jugglers can ____.

a. roll balls on their bodies

b. play the piano and juggle

c. cut balls with their fingers

Dịch

Khoanh tròn vào câu trả lời đúng. Người tung hứng có thể ____.

Answer

a. roll balls on their bodies

While you watch

A. Check your answer to the Before you watch question.

Dịch

Kiểm tra câu trả lời của bạn cho câu hỏi Trước khi bạn xem.

B. Watch the video again. Circle T for true or F for false.

1. Okotanpe works in Seoul, Korea.                           T      F

2. Contact jugglers use balls made of glass               T      F

3. The balls look like soap bubbles.                            T      F

4. Contact juggling is very eassy.                                T      F

5. Okotanpe practices for several hours a day.           T      F

6. Okotanpe can also dance and do magic tricks.       T      F

Dịch

Xem lại video. Khoanh tròn T cho câu đúng hoặc F cho câu sai.

Answer

123456
FFTFTT

After you watch

Talk with a partner. What facts about contact juggling are interesting? Do you think contact juggling is fun?

Dịch

Nói chuyện với bạn của em. Sự thật nào về tung hứng tiếp xúc là thú vị? Bạn có nghĩ rằng việc tung hứng tiếp xúc là thú vị?

Answer

Học sinh tự thực hành với bạn

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 7: Can you do this? - Video do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM