Unit 7 lớp 12 Từ vựng sách mới

Xuất bản ngày 09/02/2022 - Tác giả:

Unit 7 lớp 12 Từ vựng với tổng hợp tất cả từ mới bám sát theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 12 mới nhất của Bộ giáo dục mà em cần ghi nhớ.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp từ vựng Unit 7 SGK Tiếng Anh 12 như sau:

Unit 7 lớp 12 Từ vựng

Bảng từ mới Unit 7 lớp 12 sách mới
Từ vựngDịch nghĩa
activate /ˈæktɪveɪt/(v)kích hoạt
algorithm /ˈælɡərɪðəm/(n)thuật toán
artificial intelligence /ˌɑːtɪfɪʃl ɪnˈtelɪɡəns/(n.phr)trí tuệ nhân tạo
automated /ˈɔːtəmeɪtɪd/(a)tự động
call for /kɔːl fɔː(r)/(v)kêu gọi
cyber-attack /ˈsaɪbərətæk/(n)tấn công mạng
exterminate /ɪkˈstɜːmɪneɪt/ (v)tiêu diệt
faraway /ˈfɑːrəweɪ/ (a)xa xôi
hacker /ˈhækə(r)/(n)tin tặc
implant /ɪmˈplɑːnt/ (v)cấy ghép
incredible /ɪnˈkredəbl/ (a)đáng kinh ngạc
intervention /ˌɪntəˈvenʃn/(n)sự can thiệp
malfunction /ˌmælˈfʌŋkʃn/ (n)sự trục trặc
navigation /ˌnævɪˈɡeɪʃn/ (n)sự đi lại trên biển hoặc trên không
overpopulation /ˌəʊvəˌpɒpjuˈleɪʃn/(n)sự quá tải dân số
resurrect /ˌrezəˈrekt/(v)làm sống lại, phục hồi
unbelievable /ˌʌnbɪˈliːvəbl/ (a)khó tin

Trên đây là tổng hợp các từ vựng có trong Unit 7 lớp 12 mà các em cần ghi nhớ. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM