Unit 7 lớp 12 speaking trang 23 sách mới

Xuất bản ngày 23/03/2022 - Tác giả:

Unit 7 lớp 12 speaking trang 23 sách mới với hướng dẫn dịch để giải tiếng anh 12 Artificial intelligence (Trí tuệ nhân tạo) khi chuẩn bị trước bài học tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Unit 7 lớp 12 speaking trang 23 sách mới như sau:

Hướng dẫn Unit 7 lớp 12 speaking trang 23 sách mới

Talking about the risks of artificial intelligence

(Nói về những rủi ro của trí thông minh nhân tạo)

1. Work in pairs. Discuss the following questions: Do you know the name of this person? What is he famous for? (Làm việc theo cặp. Thảo luận các câu hỏi sau đây: Bạn có biết tên của người này không? Ông ấy nổi tiếng về điều gì?)

Trả lời

He is Professor Stephen Hawking. He is a world-renowned British theoretical physicist, known for his retributions to the fields of cosmology, general relativity and quantum gravity, especially in the context of black holes.

(Ông là giáo sư Stephen Hawking. Ông là một nhà học thuyết vật lý nổi tiếng của Anh, được biết đến với những phát hiện của ông trong lĩnh vực vũ trụ, thuyết tương đối và trọng lực lượng tử, đặc biệt là các lỗ đen.)

2. Read and complete the following news item with the words in the box.  (Đọc và hoàn thành mục tin tức sau đây với các từ trong khung.)

evolution - consequences - efforts 

destruction - form - threat - technology

Stephen Hawking warns A.I. could end mankind

Professor Stephen Hawking told the BBC that (1) ......... to create thinking machines pose a (2) ......... to humans and the development of full artificial intelligence could end human existence. His warning came in response to a question about the (3) ......... that he uses to communicate. The device which he uses is a basic (4) ......... of A.I. He thinks the primitive forms of artificial intelligence developed so far have already proved very useful. However, he fears the (5) ......... of creating something that can match or surpass humans could lead to their (6) ......... because humans would not be able to compete with A.I. due to their slow biological (7) .........

Trả lời

1. efforts

2. threat

3. technology

5. consequences

4. form

6. destruction

7. evolution

3. Work in pairs. Complete the conversation using the information in 2 and practise it.  (Làm việc theo cặp. Hoàn thành cuộc trò chuyện bằng cách sử dụng thông tin trong 2 và thực hành nó.)

Nam: Did you read Professor Stephen Hawking's interview about artificial intelligence?

Mai: No, I didn't. (1) ............?

Nam: The BBC.

Mai: What did he talk about?

Nam: He talked about (2) .............

Mai: Why is it risky to develop artificial intelligence?

Nam: Because (3) ............

Mai: I still don't understand that.

Nam: Professor Hawking thought that humans couldn't compete with A.I. because of (4) ..............

Trả lời

Nam: Did you read Professor Stephen Hawking’s interview about artificial intelligence?

(Bạn đã đọc bài phỏng vấn của giáo sư Stephen Hawking về trí thông minh nhân tạo?)

Mai: No, I didn’t. (1) Who interviewed him?

(Không, tớ chưa đọc. Ai đã phỏng vấn ông ấy vậy?)

Nam: The BBC.

Mai: What did he talk about?

(Ông ấy nói gì vậy?)

Nam: He talked about (2) the threat of creating thinking machines and the development of full artificial intelligence.

(Ông đã nói về mối đe dọa tạo ra máy móc tư duy và phát triển trí tuệ nhân tạo toàn diện.)

Mai: Why is it risky to develop artificial intelligence?

(Tại sao lại có nguy cơ khi phát triển trí thông minh?)

Nam: Because (3) it can lead to the destruction of humanity.

(Bởi vì nó có thể dẫn đến sự tàn phá nhân loại.)

Mai: I still don’t understand that.

(Tớ vẫn không hiểu điều đó.)

Nam: Professor Hawking thought that humans couldn’t compete with A.I. because of (4) their slow biological evolution. Creating intelligent machines that could match or surpass humans could lead to the destruction of people.

(Giáo sư Hawking nghĩ rằng con người không thể cạnh tranh với A.I. vì sự tiến hóa sinh học chậm của họ. Tạo ra những chiếc máy thông minh có thể kết hợp hoặc vượt qua con người có thể dẫn tới sự tàn phá của con người.)

4. Work in groups. Prepare a talk about the risks of artificial intelligence to present to the class using the ideas from 2 and 3. Add your own ideas if there are any.

(Làm việc nhóm. Chuẩn bị một cuộc nói chuyện về những rủi ro của trí tuệ nhân tạo để trình bày cho lớp học sử dụng những ý tưởng từ 2 và 3. Thêm ý tưởng của riêng bạn nếu có bất kỳ.)

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Unit 7 lớp 12 speaking trang 23 sách mới mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM