Unit 7 lớp 10 Global Success Speaking

Xuất bản: 17/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Unit 7 lớp 10 Global Success Speaking trang 80, 81 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 7 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Speaking: Unit 7 - Viet Nam and international organisations thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 7 lớp 10 Global Success Speaking

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 80, 81 Tiếng anh 10 KNTT như sau:

Bài 1: Complete the conversation about a UNICEF programme with the sentences in the box. Then practise it in pairs (Hoàn thành bài hội thoại về chương trình UNICEF bằng các câu trong ô trống. Sau đó thực hành theo cặp)

Trả lời:

1. b

2. c

3. a

Tạm dịch:

A: Tên của chương trình là gì?

B: Đó là Giáo dục cho Thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn.

A: Chương trình này tập trung vào điều gì?

B: Nó tập trung vào việc giúp đỡ những thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn tiếp tục đi học.

A: Các hoạt động của chương trình này là gì?

B: Nó cung cấp đào tạo việc làm và lời khuyên nghề nghiệp cho những người trẻ tuổi. Nó cũng dạy họ những kỹ năng cần thiết cho thị trường việc làm.

Bài 2: Work in pairs. Student A looks at the table below. Student B looks at the table on page 85. Ask each other the questions in 1 to complete your table (Làm việc theo cặp. Học sinh A nhìn vào bảng dưới đây. Học sinh B nhìn vào bảng ở trang 85. Hỏi nhau các câu hỏi trong 1 để hoàn thành bảng của bạn)

Trả lời:

Conversation 1:

Student A: What is the name of the UNDP project?

Student B: It's called Poverty Reduction.

Student A: What does it focus on?

Student B: It focuses on reducing poverty and developing economy in disadvantaged areas.

Student A: What are the activities of this project?

Student B: It aims to provide technical support and helps develop solutions to local issues.

Conversation 2:

Student B: What is the name of the UNICEF programme?

Student A: It's called Vaccines for Children.

Student B: What does it focus on?

Student A: It focuses on protecting children with life-saving vaccines.

Student B: What are the activities of this programme?

Student A: Its activities include educating people about the benefits of vaccines and vaccinating as many children as possible.

Tạm dịch:

Hội thoại 1:

Học sinh A: Tên của dự án UNDP là gì?

Học sinh B: Nó được gọi là Giảm nghèo.

Học sinh A: Nó tập trung vào cái gì?

Học sinh B: Nó tập trung vào việc xóa đói giảm nghèo và phát triển kinh tế ở những vùng khó khăn.

Học sinh A: Các hoạt động của dự án này là gì?

Học sinh B: Nó nhằm mục đích cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và giúp phát triển các giải pháp cho các vấn đề địa phương.

Hội thoại 2:

Học sinh B: Tên của chương trình UNICEF là gì?

Học sinh A: Nó được gọi là Vắc xin cho Trẻ em.

Học sinh B: Nó tập trung vào cái gì?

Học sinh A: Nó tập trung vào việc bảo vệ trẻ em bằng vắc-xin cứu mạng.

Học sinh B: Các hoạt động của chương trình này là gì?

Học sinh A: Các hoạt động của nó bao gồm giáo dục mọi người về lợi ích của vắc-xin và tiêm chủng cho càng nhiều trẻ em càng tốt.

Bài 3: Work in groups. Discuss and decide which programme or project in 1 and 2 will bring more benefits to people in your local area. Then share your ideas with the whole class (Làm việc nhóm. Thảo luận và quyết định chương trình hoặc dự án nào trong 1 và 2 sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân trong khu vực địa phương của bạn. Sau đó chia sẻ ý kiến của bạn với cả lớp)

Trả lời:

A: Now, let’s decide which programme or project will bring more benefits to people in our village. B, what do you think?

B: Well, I think “Education for Disadvantaged Young People” will be a very useful programme for our village. You see, many teenagers here drop out of school and start working to earn a living. They really need help.

A: You’re right, B.

Tạm dịch:

A: Bây giờ, hãy quyết định xem chương trình hoặc dự án nào sẽ mang lại nhiều lợi ích hơn cho người dân trong làng của chúng ta. B, bạn nghĩ gì?

B: Chà, tôi nghĩ “Giáo dục cho thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn” sẽ là một chương trình rất hữu ích cho ngôi làng của chúng tôi. Bạn thấy đấy, nhiều thanh thiếu niên ở đây đã bỏ học và bắt đầu làm việc để kiếm sống. Họ thực sự cần giúp đỡ.

Xem các nội dung giải tiếng anh 10 unit 7 khác:

- Kết thúc nội dung Unit 7 lớp 10 Global Success Speaking - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 7 Viet Nam and international organisations: Speaking của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM