Unit 6 lớp 12 writing trang 13 sách mới

Xuất bản: 24/03/2022 - Tác giả:

Unit 6 lớp 12 writing trang 13, 14 sách mới với hướng dẫn dịch để giải tiếng anh 12 unit 6 Endangered Species (Các loài sắp tuyệt chủng) khi chuẩn bị trước bài học tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Unit 6 lớp 12 writing trang 13 sách mới như sau:

Endangered species report  

(Báo cáo loài gặp nguy hiểm)

Unit 6 lớp 12 writing trang 13 câu 1

1. Match the pictures with the animals' names. Then discuss the questions with a partner. 

(Nối những hình ảnh với tên của các loài động vật. Sau đó thảo luận câu hỏi với một người bạn.)

Can you find these animals in Viet Nam?  (Bạn có thể thấy những động vật này ở Việt Nam không?)

What do they eat?  (Chúng ăn gì?)

Are they endangered species?  (Chúng có phải là loài có nguy cơ bị tuyệt chủng không?)

a. blue whale (cá voi xanh)

b. Komodo dragon (rồng Komodo)

Trả lời

1. b (Komodo dragon: not found in Viet Nam; eats meat; classified as vulnerable)

(Rồng Komodo: không tìm thấy ở Việt Nam; ăn thịt; được xếp vào loại dễ bị tổn thương)

2. a (blue whale: sometimes found stranded on Viet Nam's coastal areas; eats small shellfish; classified as endangered)

(cá voi xanh: đôi khi được tìm thấy bị mắc kẹt ở các vùng biển của Việt Nam; ăn các loại động vật có vỏ nhỏ, được xếp vào nhóm có nguy cơ bị tuyệt chủng)

Unit 6 lớp 12 writing trang 14 câu 2

2. Read the facts about the Komodo dragon and the blue whale. Write a, b, c, d, or e in the space provided to match the title with the correct section. 

(Đọc sự kiện về con rồng Komodo và cá voi xanh. Viết a, b, c, d, hay e vào chỗ trống được cung cấp để phù hợp với tiêu đề với các phần chính xác.)

a. Diet

b. Conservation

c. Habitat and location

d. Population

e. Physical features

Trả lời

1. c

2. e

3. a

4. d

5. b

Unit 6 lớp 12 writing trang 14 câu 3

3. Choose one of the two species in 2 and write a report of 150-200 words to describe it. Follow the plan below.  (Chọn một trong hai loài trong 2 và viết một báo cáo trong 150-200 từ để mô tả nó. Thực hiện theo kế hoạch dưới đây.)

Paragraph 1: Habitat and location of the species below.

Paragraph 2: Physical features and diet

Paragraph 3: Population and conservation status

Trả lời

Komodo dragons are found in the wild on only five islands in Indonesia: Komodo, Rinca, Gili Montang, Gili Dasami and Flores, where they roam freely. They live mainly in forests, but can be seen scattered widely over the islands from beaches to hilltops.

Though they are called dragons, they look like a big lizard. A male adult can measure three metres in length and weighs 90 kilos. Komodo dragons eat meat. They are also fierce hunters and an eat very large prey, such as large water buffaloes, deer and pigs. They will even eat smaller Komodo dragons.

There are about 6,000 Komodo dragons in Indonesia. Humans are not a great danger to them. However, their population is slightly declining because there are more males than females. According to the IUCN Red List, Komodo dragons are not endangered, but are considered vulnerable. About 30 zoos outside Indonesia have been trying to protect the Komodo. There are also plans to hald more wildlife parks around the world, which will help to rcrease the population of this fascinating species.

Tạm dịch: 

Rồng Komodo được tìm thấy trong tự nhiên chỉ trên năm hòn đảo ở Indonesia: Komodo, Rinca, Gili Montang, Gili Dasami và Flores, nơi chúng lang thang tự do. Chúng sống chủ yếu trong rừng, nhưng có thể được nhìn thấy rải rác khắp các hòn đảo từ bãi biển đến đồi.

Mặc dù chúng được gọi là rồng, nhưng chúng trông giống như một con thằn lằn lớn. Một con trưởng thành có thể có chiều dài 3 mét và nặng 90 kg. Rồng Komodo ăn thịt. Chúng cũng là những kẻ săn mồi hung dữ và ăn những con mồi rất lớn, chẳng hạn như trâu nước lớn, hươu và lợn. Chúng thậm chí sẽ ăn những con rồng Komodo nhỏ hơn.

Có khoảng 6.000 con rồng Komodo ở Indonesia. Con người không phải là mối nguy hiểm lớn đối với chúng. Tuy nhiên, số lượng của chúng đang giảm nhẹ vì có nhiều con đực hơn con cái. Theo Danh mục sách Đỏ của IUCN, crồng Komodo không bị nguy hiểm, nhưng được xem là dễ bị tổn thương. Khoảng 30 vườn thú bên ngoài Indonesia đang cố gắng bảo vệ Komodo. Ngoài ra còn có kế hoạch mở rộng thêm các công viên động vật hoang dã trên khắp thế giới, điều này sẽ giúp tăng dân số của loài hấp dẫn này.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Unit 6 lớp 12 writing trang 13 sách mới mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM