Unit 6 lớp 12 Từ vựng sách mới

Xuất bản: 08/02/2022 - Tác giả:

Unit 6 lớp 12 Từ vựng với tổng hợp tất cả từ mới bám sát theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 12 mới nhất của Bộ giáo dục mà em cần ghi nhớ.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp từ vựng Unit 6 SGK Tiếng Anh 12 như sau:

Unit 6 lớp 12 Từ vựng

Bảng từ mới Unit 6 lớp 12
Từ vựngDịch nghĩa
biodiversity /ˌbaɪəʊdaɪˈvɜːsəti/(n)đa dạng sinh học
conservation /ˌkɒnsəˈveɪʃn/(n)sự bảo tồn
conservation status /ˈsteɪtəs/tình trạng bảo tồn
endangered species /ɪnˈdeɪndʒəd ˈspiːʃiːz/chủng loài có nguy cơ bị tuyệt chủng
evolution /ˌiːvəˈluːʃn/ (n)sự tiến hóa
extinct /ɪkˈstɪŋkt/(a)tuyệt chủng
extinction /ɪkˈstɪŋkʃn/(n)sự tuyệt chủng
habitat /ˈhæbɪtæt/(n)môi trường sống
poach/pəʊtʃ/ (v)săn trộm
rhino/ rhinoceros /raɪˈnɒsərəs/(n)hà mã
sea turtle /siː ˈtɜːtl/(n)con rùa biển
survive /səˈvaɪv/(v)sống sót
survival /səˈvaɪvl/(n)sự sống sót
trade /treɪd/ (n)mua bán
vulnerable /ˈvʌlnərəbl/(a)dễ bị tổn thương dễ gặp nguy hiểm

Trên đây là tổng hợp các từ vựng có trong Unit 6 lớp 12 mà các em cần ghi nhớ. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM