Unit 6 lớp 12 reading trang 10 sách mới

Xuất bản: 24/03/2022 - Tác giả:

Unit 6 lớp 12 reading trang 10, 11 sách mới với hướng dẫn dịch để giải tiếng anh 12 unit 6 Endangered Species (Các loài sắp tuyệt chủng) khi chuẩn bị trước bài học tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập Unit 6 lớp 12 reading trang 10 sách mới như sau:

Hướng dẫn Unit 6 lớp 12 reading trang 10 sách mới

Saving endangered species: pros and cons

(Bảo vệ các loài gặp nguy hiểm: ưu và nhược điểm)

1. Discuss with a partner.  (Thảo luận với một người bạn.)

a. Which of these animals are on the list of endangered species?

(Những loài động vật nào nằm trong danh sách các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng?)

b. Can you find them in Vietnam now?

(Hiện giờ bạn có thể tìm thấy chúng ở VN hiện nay không?)

 Trả lời

a) Tigers, saolas, elephants, sea turtles, and giant pandas are on the list of endangered species.

(Hổ, sao la, voi, rùa biển và gấu trúc nằm trong danh sách các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng.)

b) Tigers, saolas, elephants and sea turtles are still found in Viet Nam, but each with a small population.

(Hổ, saola, voi và rùa biển vẫn còn được tìm thấy ở Việt Nam, nhưng mỗi loại đều số lượng nhỏ.)

Unit 6 lớp 12 reading trang 10 câu 2

2. Below are three people's opinions posted on the fantasticwildlife.org website. Read the text and decide what they are talking about.

(Dưới đây là ba ý kiến của người dân được đăng trên trang web fantasticwildlife.org. Đọc văn bản và quyết định xem họ đang nói về cái gì.)

A. Why endangered animals should be protected

(Tại sao động vật có nguy cơ bị tuyệt chủng cần được bảo vệ)

B. How to protect endangered species

(Làm thế nào để bảo vệ các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng)

C. Whether or not we should protect endangered species

(Chúng ta có nên bảo vệ các loài có nguy cơ bị tuyệt chủng)

 Trả lời

Văn bản đang nói về C. Whether or not we should protect endangered species

Unit 6 lớp 12 reading trang 10 câu 3

3. Whose opinions are these? Write the correct name in the space before each statement.

(Những ý kiến này là của ai? Viết tên chính xác vào chỗ trống trước mỗi câu.)

1. ....... There are two reasons why we should protect endangered species.

2. ....... There are two reasons why we shouldn't protect endangered species.

3. ....... Humans should be held responsible for endangering species or driving them to extinction.

4. ....... Saving species in danger of extinction means going against the laws of nature.

5. ....... Humans and animals should get an equal chance of being protected from danger.

6. ....... Preserving animal and plant species helps to maintain biodiversity.

 Trả lời

1. Ai Lien

2. Yoshiko

3. Simon

4. Yoshiko

5. Simon

6. Ai Lien

Unit 6 lớp 12 reading trang 10 câu 4

4. Find the prepositions in the reading text to complete these phrases and expressions. Use a dictionary to find their meanings.  (Tìm các giới từ trong bài đọc để hoàn thành các cụm từ và biểu thức. Sử dụng từ điển để tìm ý nghĩa của chúng.)

1. to put oneself .... someone's shoes

2. to attribute something (a result) .... something else (a cause)

3. to cause damage .... something

4. to interfere .... something

5. to feel .... peace

 Trả lời

1. in

2. to

3. to

4. with

5. at

Unit 6 lớp 12 reading trang 10 câu 4

5. Discuss with a partner. (Thảo luận với một người bạn.)

Which of the three people above do you agree with? Why?

(Bạn đồng ý với ai trong số 3 người trên? Tại sao?)

 Trả lời

I agree with SiMon (Scotland). Because, I think:

- We are living creatures and so are the animals.

- We can no longer attribute the rapid extinction of species to natural cause such as earthquakes or drought.

- Today many plants and animals are becoming endangered or extinct because of habitat destruction, over - harvesting and poaching. It's our duty to start repairing the damage we've caused to nature.

Tạm dịch:

Tôi đồng ý với SiMon (Scotland). Bởi vì tôi nghĩ rằng:

- Chúng ta là sinh vật sống và động vật cũng vậy.

- Chúng ta không thể xác định sự tuyệt chủng nhanh chóng của các loài đối với một số nguyên nhân tự nhiên như động đất hoặc hạn hán.

- Ngày nay nhiều loài thực vật và động vật đang bị đe doạ tuyệt chủng do sự phá huỷ môi trường sống, khai thác quá nhiều và săn trộm. Đó là nhiệm vụ của chúng ta để bắt đầu sửa những thiệt hại chúng ta đã gây ra cho thiên nhiên.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Unit 6 lớp 12 reading trang 10 sách mới mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM