Unit 6 lớp 10 Global Success Writing

Xuất bản: 14/10/2022 - Cập nhật: 28/10/2022 - Tác giả:

Unit 6 lớp 10 Global Success Writing trang 72 với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 6 KNTT.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần Writing: Unit 6 - Gender equality thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Global Success - Kết nối tri thức với cuộc sống. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 6 lớp 10 Global Success Writing

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 72 Tiếng anh 10 KNTT như sau:

Bài 1: Choose suitable information from the box below to complete the table (Chọn thông tin phù hợp từ hộp bên dưới để hoàn thành bảng)

Trả lời:

The surgeon’s job

(Công việc của bác sĩ phẫu thuật)

Main responsibilities

(Trách nhiệm chính)

Main qualities

(Phẩm chất chính)

A. Performing operations on patients

(Thực hiện các phẫu thuật trên bệnh nhân)

D. Welcoming and serving customers

(Tiếp đón và phục vụ khách hàng)

F. Making important decisions about patients' health and safety

(Đưa ra các quyết định quan trọng về sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân)

B. Medical knowledge

(Kiến thức y học)

C. Physical and mental strength

(Thể lực và trí lực)

E. Good persuasion skills

(Kỹ năng thuyết phục tốt)

G. Excellent eyesight and skillful hands

(Thị lực tuyệt vời và đôi tay khéo léo)

H. Good teamwork and communication skills

(Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt)

Hướng dẫn dịch:

A. Thực hiện các thao tác trên bệnh nhân

B. Kiến thức y học

C. Thể lực và trí lực

D. Tiếp đón và phục vụ khách hàng

E. Kỹ năng thuyết phục tốt

F. Đưa ra các quyết định quan trọng về sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân

G. Thị lực tuyệt vời và đôi tay khéo léo

H. Kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm tốt

Bài 2: Work in pairs. Do you think both men and women can do the surgeon’s job well? Give reasons. Use the ideas below to help you (Làm việc theo cặp. Bạn có nghĩ rằng cả nam và nữ đều có thể làm tốt công việc của bác sĩ phẫu thuật không? Đưa ra lý do. Sử dụng những ý tưởng dưới đây để giúp bạn)

Trả lời:

- Women can do the surgeon's job well because they can be as physically and mentally strong as men.

- Women can make great surgeons because they can also perform long and tiring operations.

- Women can become good surgeons because men and women have the same abilities to learn and apply medical knowledge.

Tạm dịch:

- Phụ nữ có thể làm tốt công việc của bác sĩ phẫu thuật vì họ có thể chất và tinh thần mạnh mẽ như nam giới.

- Phụ nữ có thể làm bác sĩ phẫu thuật tuyệt vời vì họ cũng có thể thực hiện các cuộc phẫu thuật lâu dài và mệt mỏi.

- Phụ nữ có thể trở thành bác sĩ phẫu thuật giỏi vì nam và nữ có khả năng học hỏi và ứng dụng kiến thức y học như nhau.

Bài 3: Write a paragraph (120 - 150 words) about the surgeon’s job. Use these guiding questions to help you (Viết một đoạn văn (120 - 150 từ) về công việc của bác sĩ phẫu thuật. Sử dụng các câu hỏi hướng dẫn này để giúp bạn)

Trả lời:

The surgeon's job is traditionally most common for men. Surgeons have to perform operations on patients. They also have to make important decisions about patients' health and safety. Besides medical knowledge, surgeons need both physical and mental strength to perform long and tiring operations. In addition, surgeons need to have excellent eyesight and skilful hands. A surgeon works with a team, so he / she needs good teamwork and communication skills. Although it is traditionally seen as a male job, the number of women surgeons is increasing now. Women as mentally strong as men, and they can perform long operations. In summary, women can make great surgeons, and everybody will benefit from having both male and female surgeons.

Tạm dịch:

Công việc của bác sĩ phẫu thuật theo truyền thống là phổ biến nhất đối với nam giới. Các bác sĩ phẫu thuật phải thực hiện các phẫu thuật cho bệnh nhân. Họ cũng phải đưa ra các quyết định quan trọng về sức khỏe và sự an toàn của bệnh nhân. Bên cạnh kiến thức y học, bác sĩ phẫu thuật cần cả thể lực và trí lực để thực hiện những ca mổ lâu dài và mệt mỏi. Ngoài ra, bác sĩ phẫu thuật cần phải có thị lực tuyệt vời và đôi tay khéo léo. Bác sĩ phẫu thuật làm việc theo nhóm, vì vậy anh ta / cô ta cần có kỹ năng giao tiếp và làm việc theo nhóm tốt. Mặc dù truyền thống được coi là công việc của nam giới, nhưng hiện nay số lượng nữ bác sĩ phẫu thuật đang tăng lên. Phụ nữ có tinh thần mạnh mẽ như nam giới, và họ có thể thực hiện các cuộc phẫu thuật lâu dài. Tóm lại, phụ nữ có thể làm bác sĩ phẫu thuật giỏi, và mọi người sẽ được lợi khi có bác sĩ phẫu thuật cả nam và nữ.

Xem thêm các bài học liên quan của UNIT 6:

- Kết thúc nội dung Unit 6 lớp 10 Global Success Writing - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 6 Gender equality: Writing của bộ sách Kết nối tri thức. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM