Unit 6 lớp 10 Friends Global 6H Writing

Xuất bản: 08/11/2022 - Cập nhật: 09/11/2022 - Tác giả:

Unit 6 lớp 10 Friends Global 6H Writing trang 79 (Chân trời sáng tạo) với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 6 Chân trời.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 6H Writing - Unit 6: Money thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Friends Global - Chân trời sáng tạo. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 6 lớp 10 Friends Global 6H Writing

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 79 Tiếng anh 10 Chân trời sáng tạo như sau:

Câu hỏi 1. Read the task. In pairs, think of three possible things you could spend the money on. (Đọc bài. Theo cặp, hãy nghĩ về ba điều khả thi mà bạn có thể chi tiền)

Tạm dịch

Nếu như bạn có 1 triệu euro để tiêu nhưng không được tiêu cho bản thân bạn, bạn sẽ làm gì với số tiền đó? Viết một đoạn văn gồm 3 ý. Nêu lý do cho các lựa chọn của bạn và nói xem tiền sẽ có ảnh hưởng như thế nào.

- Tôi sẽ đưa tiền cho một tổ chức từ thiện để giúp đỡ

- Tôi sẽ mua cho …

- Tôi sẽ đưa tiền cho ... để họ có thể

Gợi ý đáp án:

- Three things I could spend the money on: homeless people, my family, my friends. (Ba thứ tôi có thể tiêu tiền: từ thiện, gia đình, bạn bè của tôi)

Câu hỏi 2. Read the essay. Does it mention any of your ideas from exercise 1? Which of the ideas in the essay do you think is best? Why? (Đọc bài luận. Nó có đề cập đến ý nào của bạn ở bài tập 1 không? Bạn nghĩ ý kiến ​​nào trong bài văn là đúng nhất? Tại sao?)

Tạm dịch bài đọc

Nếu như tôi có 1 triệu euro, sẽ là dễ dàng để tìm được ba cách tiêu tiền tiền và giúp đỡ những người xứng đáng.

Trước hết, tôi sẽ quyên góp một nửa số tiền cho bệnh viện nhi đồng ở thị trấn của tôi. Họ đang quyên tiền để xây phòng ngủ cho các gia đình đến thăm bệnh.

Thứ hai, tôi sẽ quyên góp cho trường tiểu học ở địa phương của mình để mua dụng cụ thể thao. Theo tôi thấy, nhiều thể thao hơn tại trường học có nghĩa là trẻ em khỏe mạnh hơn. Hơn nữa, giáo viên sẽ thấy việc dạy thể thao và thể dục dễ dàng hơn nhiều nếu có thiết bị mới.

Cuối cùng, tôi sẽ mua một chiếc xe đạp mới cho em trai tôi. Anh ấy lúc nào cũng mượn của tôi, mặc dù anh ấy có một cái rồi, nhưng bởi vì cái của tôi tốt hơn. Nếu em ấy có một chiếc xe đạp mới, em ấy sẽ không làm như vậy nữa!

Tóm lại, tôi sẽ sử dụng tiền để đem lại cuộc sống tốt hơn cho người nhà của những trẻ em trong bệnh viện, để cải thiện cơ sở vật chất tại trường học của tôi và để mua một món quà cho em trai của tôi.

Gợi ý đáp án:

- The essay mentions my idea about family.

- I think the idea about donating money to the children’s hospital is the best one. Because the children’s families have to pay a large amount of money for hospital bills, so it would be necessary to support them.

Tạm dịch

- Bài văn đề cập đến ý kiến ​​của em về gia đình.

- Tôi nghĩ ý tưởng về việc quyên góp tiền cho bệnh viện nhi đồng là ý tưởng tuyệt nhất. Vì gia đình của các em phải trả một số tiền lớn cho viện phí nên hỗ trợ họ là điều cần thiết.

Câu hỏi 3. Answer the questions about the essay. (Trả lời câu hỏi về đoạn văn)

1. How many paragraphs are there?

2. In which paragraph does the writer mention all three ways of spending the money?

3. In which paragraph does the writer explain who would get half the money?

4. In which two paragraphs does the writer explain who would get the rest of the money, and why?

5. In which paragraph does the writer paraphrase the main point of the essay?

Tạm dịch

1. Có tất cả bao nhiêu đoạn văn?

2. Trong đoạn văn nào người viết đề cập đến cả ba cách tiêu tiền?

3. Trong đoạn văn nào người viết giải thích người sẽ nhận được một nửa số tiền?

4. Trong hai đoạn văn nào người viết giải thích ai sẽ nhận được số tiền còn lại, và tại sao?

5. Người viết diễn đạt ý chính của bài trong đoạn văn nào?

Gợi ý đáp án:

1. There are five. (có 5 đoạn văn)

2. Paragraph 5 (đoạn 5)

3. Paragraph 2 (đoạn 2)

4. Paragraph 3 & 4 (đoạn 3&4)

5. Paragraph 1 (đoạn 1)

Câu hỏi 4. Read the Writing Strategy. How well does the writer in exercise 2 follow this advice? Can you find ... (Đọc Chiến lược Viết. Nhà văn có làm tốt theo các bước dưới đây không? Bạn có thể tìm được ...)

1. an expression for introducing an opinion? (diễn tả lời giới thiệu)

2. an expression for making an additional point? (diễn tả để thêm ý kiến bổ sung)

3. a conditional sentence beginning with the if clause? (câu điều kiện bắt đầu bằng mệnh đề if)

4. a conditional sentence beginning with the main clause? (câu điều kiện bắt đầu bằng mệnh đề chính)

5. a concession clause? (mệnh đề nhượng bộ)

Tạm dịch: Chiến lược viết

Trong bài viết của bạn, tránh việc mở đầu quá nhiều câu với các từ lặp lại giống nhau. Hãy nhớ rằng bạn có thể:

• sử dụng nhiều cách diễn đạt để giới thiệu ý kiến

(Với tôi dường như ..., Theo ý kiến ​​của tôi..., v.v.) và để đưa ra ý kiến bổ sung (Hơn nữa ..., Hơn nữa .., v.v.).

• bắt đầu câu điều kiện bằng mệnh đề if hoặc mệnh đề chính.

• sử dụng các mệnh đề nhượng bộ (mặc dù.… / Mặc dù.) ở đầu hoặc cuối câu.

Gợi ý đáp án:

1. As I see it

2. Furthermore

3. - If I had €1 million, it would be easy to find three good ways to use the money.

- If he had a new bike, he wouldn't do that.

4. The teachers would find it far easier to teach sports and PE if they had new equipment.

5. He borrows mine all the time, even though he’s got one, because mine is better.

Câu hỏi 5. Imagine you had €1 million to spend but could not spend any of it on yourself. Think of three ways to spend it. Make notes in the table below. Then compare ideas in pairs.

(Hãy tưởng tượng bạn có 1 triệu euro để chi tiêu nhưng không thể chi tiêu cho bản thân. Hãy nghĩ ra ba cách để chi tiêu. Ghi chú vào bảng bên dưới. Sau đó, so sánh các ý tưởng theo từng cặp)

Gợi ý đáp án:

- 1 (50%)

help homeless people

There’s a volunteer organization raising money to build bouse for homeless people

- 2 (25%)

buy my parents tickets to travel abroad

My parents have never travelled abroad

- 3 (25%)

help my friend

One of my classmate needs money to pay for studying fee

Tạm dịch

- 1 (50%)

giúp đỡ người vô gia cư

một tổ chức tình nguyện đang gây quỹ xây nhà cho người vô gia cư

- 2 (25%)

mua cho bố mẹ vé du lịch nước ngoài

bố mẹ tôi chưa bao giờ đi du lịch nước ngoài

- 3 (25%)

giúp bạn

người bạn cùng lớp cần tiền để trả học phí

Câu hỏi 6. Write an essay (120-150 words) using your plan from exercise 5. Include an introduction and a conclusion like the model in exercise 2. (Viết một bài luận khoảng 120-150 từ sử dụng các ý của bạn ở bài tập 5. Bao gồm phần mở đầu và phần kết luận như ở bài tập 2)

• Say what you would spend half the money on. (nói xem bạn chi tiền cho việc gì)

• Choose two more ways to spend the rest. (chọn thêm 2 cách tiêu tiền nữa)

• Explain what effect the money would have. (giải thích tác dụng của việc tiêu tiền)

• Give reasons for your choices. (Đưa ra lý do)

Gợi ý đáp án:

If I had €1 million, it would be easy to find three good ways to use the money and help people who deserve it.

First of all, I would donate half of the money to the Vietnamese Communiy Volunteering, a volunteer organization. They're raising money to build houses for homeless people.

Secondly, I would buy a pair of tickets for my parents to travel to Korea. This is because that my parents have never had chance to travel aboad. Moreover, my mom is a fan of Korean drama, so she always wants to travel there.

Finally, I would spend money helping my classmate. The reason is that he needs money to pay for study fee. Although he isn’t my best friend, I really want to help him.

To sum up, I would use the money to make life better for the homeless people, to buy tickets for my parents and to help my classmate.

Tạm dịch

Nếu tôi có 1 triệu euro, sẽ là dễ dàng để tìm ra ba cách tốt để sử dụng số tiền và giúp đỡ những người xứng đáng.

Trước hết, tôi sẽ quyên góp một nửa số tiền cho Tổ chức tình nguyện Cộng đồng Việt, một tổ chức tình nguyện. Họ đang quyên tiền để xây nhà cho những người vô gia cư.

Thứ hai, tôi sẽ mua cho bố mẹ một cặp vé để đi du lịch Hàn Quốc. Đó là bởi vì bố mẹ tôi chưa bao giờ có cơ hội đi du lịch nước ngoài cả. Hơn nữa, mẹ tôi là một fan hâm mộ của phim truyền hình Hàn Quốc, vì vậy bà luôn muốn đi du lịch ở đó.

Cuối cùng, tôi sẽ dành tiền để giúp đỡ bạn cùng lớp của mình. Lý do là bạn ấy cần tiền đóng học phí. Mặc dù bạn ấy không phải là bạn thân nhất của tôi, nhưng tôi thực sự muốn giúp bạn ấy.

Tóm lại, tôi sẽ sử dụng số tiền này để làm cho cuộc sống của những người vô gia cư trở nên tốt đẹp hơn, để mua vé cho bố mẹ và giúp đỡ bạn cùng lớp của tôi.

Xem thêm các bài học trong Unit 6:

- Kết thúc nội dung Unit 6 lớp 10 Friends Global 6H Writing - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 6 Money - 6H Writing của bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM