Unit 5 lớp 12 Từ vựng sách mới

Xuất bản ngày 08/02/2022 - Tác giả:

Unit 5 lớp 12 Từ vựng với tổng hợp tất cả từ mới bám sát theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 12 mới nhất của Bộ giáo dục mà em cần ghi nhớ.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp từ vựng Unit 5 SGK Tiếng Anh 12 như sau:

Unit 5 lớp 12 Từ vựng

Bảng từ mới Unit 5 lớp 12
Từ vựngDịch nghĩa
assimilate /əˈsɪməleɪt/ (v)đồng hóa
assimilation /əˌsɪməˈleɪʃn/(n)sự đồng hóa
attire /əˈtaɪə(r)/(n)quần áo, trang phục
blind man's bufftrò chơi bịt mắt bắt dê
cultural identity /ˈkʌltʃərəl aɪˈdentəti/bản sắc văn hóa
cultural practices /ˈkʌltʃərəl ˈpræktɪs/các hoạt động văn hóa, tập quán văn hóa
custom /ˈkʌstəm/(n)phong tục, tập quán
diversity /daɪˈvɜːsəti/(n)tính đa dạng
flock /flɒk/ (v)lũ lượt kéo đến
maintain /meɪnˈteɪn/ (v)bảo vệ, duy trì
martial spirit /ˈmɑːʃl ˈspɪrɪt/(n.phr)tin thần thượng võ
multicultural /ˌmʌltiˈkʌltʃərəl/(a)đa văn hóa
national custome /ˌnæʃnəl ˈkɒstjuːm/trang phục dân tộc
national pride /ˌnæʃnəl praɪd/lòng tự hào dân tộc
solidarity /ˌsɒlɪˈdærəti/(n)sự đoàn kết, tình đoàn kết
unify /ˈjuːnɪfaɪ/(v)thống nhất
unique /juˈniːk/ (a)độc lập, duy nhất, chỉ có 1
unite /juˈnaɪt/(v)đoàn kết
worship /ˈwɜːʃɪp/(v)tôn kính, thờ cúng

Trên đây là tổng hợp các từ vựng có trong Unit 5 lớp 12 mà các em cần ghi nhớ. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM