Unit 5 lớp 10 Friends Global 5H Writing

Xuất bản: 31/10/2022 - Cập nhật: 09/11/2022 - Tác giả:

Unit 5 lớp 10 Friends Global 5H Writing trang 67 (Chân trời sáng tạo) với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 5 Chân trời.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 5H Writing : Unit 5 - Ambition thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Friends Global - Chân trời sáng tạo. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 5 lớp 10 Friends Global 5H Writing

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 67 Tiếng anh 10 Chân trời sáng tạo như sau:

Câu hỏi 1. Read the formal email. Match elements a-g with parts 1-7 of the email. (Đọc thư trang trọng. Khớp các câu a-g với phần 1-7 của thư)

a. the email address the email is going to (địa chỉ thư sẽ gửi đến)

b. the date (ngày tháng)

c. the writer's contact address (địa chỉ của người gửi)

d. the writer's name / signature. (Tên và chữ ký người gửi)

e. the person the letter is going to (người mà thư sẽ gửi đến)

f. the subject line (tiêu đề)

g. the writer's contact telephone number (số điện thoại liên lạc của người gửi)

Gợi ý đáp án:

a - 2

b -1

c - 6

d - 5

e - 4

f - 3

g - 7

Tạm dịch:

Người gửi: Grace Browning gracebrown@hotmail.com

Đã gửi: Thứ Bảy, ngày 16 tháng 11, lúc 10:06 sáng

Tới: Mbellis@brightschool.org

Chủ đề: Đơn xin việc làm quản lý xuất phát

Kính gửi ông Bellis,

A. Tôi thấy quảng cáo tuyển dụng của ông trong căng tin trường học cho vị trí người quản lý vạch xuất phát trong cuộc chạy đua từ thiện của trường, và tôi viết thư này để xin ứng tuyển vào vị trí này.

B. Tôi đã định tham gia vào cuộc chạy từ thiện đó, nhưng tôi thấy sẽ bổ ích hơn nhiều nếu tôi tình nguyện trở thành một phần của sự kiện. Tôi muốn giúp đỡ với tư cách là một người quản lý bởi vì tôi rất hòa đồng và có tổ chức.

C. Tôi đã có kinh nghiệm làm tình nguyện viên. Năm ngoái, tôi giúp đỡ ở hội chợ làng. Tôi phụ trách mảng sơn và vật liệu. Tôi tin rằng tôi có đủ các phẩm chất cần thiết phẩm chất cho công việc. Tôu là người tích cực, nhiệt tình và đáng tin cậy.

D. Tôi có lịch trống dành cho buổi chạy từ thiện sau giờ học vào Thứ hai tới. Ngoài ra, bố mẹ tôi có thể chở tôi đến dó.

E. Tôi rất mong nhận được phản hồi sớm từ ông.

Trân trọng,

Grace Browning

614 Langley Drive

London

707997 426589

Câu hỏi 2. Complete the paragraph plan by matching paragraphs A-E of the email with descriptions 1-5 below. (Hoàn thành dàn bài bằng cách ghép các đoạn A-E của thư với mô tả 1-5 bên dưới)

1. Paragraph D: when you are available (khi nào có lịch trống)

2. Paragraph ___: what you would like to happen next. (bạn muốn điều gì xảy ra tiếp theo)

3. Paragraph ___: why you are interested in the role. (tại sao bạn quan tâm đến vị trí đó)

4. Paragraph ___: why you are the right person for the role. (tại sao bạn là người phù hợp với vị trí đó)

5. Paragraph ___: what the role is and how you found out about it. (vị trí công việc là gì và bạn thấy nó như thế nào)

Gợi ý đáp án:

1 - D

2 - E

3 - B

4 - C

5 - A

Câu hỏi 3. In which paragraph does Grace mention … (Trong đoạn văn nào Grace đã nói đến việc …)

1. her reasons for applying for the role? (lý do cô ấy ứng tuyển công việc)

2. her experience? (kinh nghiệm của cô)

3. her personal qualities? (những tính cách phẩm chất của cô)

Gợi ý đáp án:

1 - B

2 - C

3 - C

Câu hỏi 4. Read the Writing Strategy. Answer the questions. (Đọc Chiến lược viết. Trả lời các câu hỏi)

Hướng dẫn dịch: Chiến lược viết

Khi bạn viết một bức thư / email trang trọng:

• Bắt đầu với: Dear (Mrs White), nếu bạn biết tên của người đó, hoặc Dear Sir hoặc Madam nếu không biết. (Kính gửi ông/bà)

• Bao gồm tiêu đề của email trong dòng chủ đề.

• Viết thành đoạn văn. Các đoạn chỉ có một câu được sử dụng ở phần mở hoặc kết một lá đơn xin việc.

• Không sử dụng ngôn ngữ thông tục hoặc viết tắ (I’m, there’s.).

• Kết thúc với Yours sincerely, nếu bạn đã viết tên người nhận ở đầu, hoặc Yours faithfully nếu bạn không viết tên. (Trân trọng)

Gợi ý đáp án:

1. What is the subject line in Grace's letter?

→ Application for the role of sales assistant.

2. Does Grace include any one-sentence paragraphs?

→ yes (paragraphs A and E)

3. How does Grace express these things in a more formal way?

→ a. I really want to ... (paragraph B) - I am keen to

b. I think I've got... (paragraph C) - I believe I possess

c. I can come to ... (paragraph D) - I am available for

d. Best wishes from - Yours sincerely,

Tạm dịch:

1. Tiêu đề bức thư của Grace là gì?

→ Đơn xin việc vị trí trợ lý bán hàng.

2. Grace có viết đoạn văn nào chỉ có một câu không?

→ Có (đoạn A và đoạn E)

3. Grace bày tỏ ý kiến một cách trang trọng như thế nào?

→ a. Tôi rất muốn

b. Tôi tin rằng tôi có…

c. Tôi có thể đến

d. Trân trọng

Câu hỏi 5. Read the volunteer advert below and plan an application email. Follow the paragraph plan you completed in exercise 2. Then write your email (120-150 words). (Đọc quảng cáo tuyển dụng tình nguyện viên dưới đây và lên kế hoạch cho một email ứng tuyển. Thực hiện theo dàn bài bạn đã hoàn thành trong bài tập 2. Sau đó viết email khoảng 120-150 từ)

Tạm dịch mẫu quảng cáo tuyển dụng:

Cần tuyển tình nguyện viên

Nhóm nhạc học đường đang tìm kiếm tình nguyện viên hỗ trợ buổi hòa nhạc của trường.

Chúng tôi cần trợ giúp tổ chức sự kiện, chuẩn bị nhạc cụ và trang trí hội trường.

Thời gian?: Thứ bảy ngày 14 tháng 4

Mấy giờ ?: 2h - 6h chiều

Ở đâu?: Hội trường Lourd

Nếu bạn quan tâm, vui lòng ứng tuyển với Claire Veneer

c.veneer@Lourdsch.com

Gợi ý đáp án:

From: ______

Sent: Saturday, April 7, 10:00 am

To: c.veneer@Lourdsch.com

Subject: Application for the role of school concert volunteer

Dear Ms Claire Veneer,

I noticed your advertisment in the school canteen for a volunteer to support school concert, and I am writing to apply for the role.

I was planning to take part in the concert, but I find it much more rewarding if I volunteer as part of the event. I am keen to organising the event because I am very sociable and organised.

I have experience of volunteering. Last summer, I helped at the children summer camp. I was in charge of carrying equipment and decorating the tents. I believe I possess all the necessary personal qualities for the role. I am energetic, reliable and physical fit.

I am available for the school concert next Saturday afternoon in Lourd School Hall. Moreover, my parents can drive me to the event.

I look forward to hearing from you soon.

Yours sincerely,

_______

Tạm dịch:

Người gửi:

Đã gửi: Thứ Bảy, ngày 7 tháng Tư, 10:00 sáng

Tới: c.veneer@Lourdsch.com

Chủ đề: Đơn xin làm tình nguyện viên tại buổi hòa nhạc của trường

Kính gửi cô Claire Veneer,

Em thấy quảng cáo của cô trong căng tin trường học cho vị trí tình nguyện viên hỗ trợ buổi hòa nhạc của trường, và em viết thư này để đăng ký.

Em đã dự định tham gia buổi hòa nhạc, nhưng em thấy sẽ bổ ích hơn nhiều nếu em tình nguyện tham gia sự kiện. Em rất muốn tổ chức sự kiện vì em rất hòa đồng và có óc tổ chức.

Em có kinh nghiệm về tình nguyện. Mùa hè năm ngoái, em đã giúp đỡ ở trại hè trẻ em. Em phụ trách việc mang thiết bị và trang trí lều. Em tin rằng mình có đủ những phẩm chất cần thiết cho một tình nguyện viên. Em rất nhiệt tình, đáng tin cậy và có thể chất khoẻ.

Em có lịch trống cho buổi hòa nhạc của trường vào chiều thứ Bảy tới tại Lourd School Hall. Ngoài ra, bố mẹ em có thể chở em đến sự kiện.

Em mong sớm nhận được hồi âm từ cô.

Trân trọng,

Xem các bài tập khác thuộc UNIT 5:

- Kết thúc nội dung Unit 5 lớp 10 Friends Global 5H Writing - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 5 On screen: 5H Writing của bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM