Unit 5 lớp 10 5A Describe activities happening now

Xuất bản: 14/11/2022 - Cập nhật: 21/11/2022 - Tác giả:

Unit 5 lớp 10 5A Describe activities happening now trang 52, 53 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập anh 10 Unit 5 Cánh diều.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 5A Describe activities happening now - Unit 5: Sports thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Explore New Worlds - Cánh diều. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 5 lớp 10: 5A Describe activities happening now

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 52, 53 Tiếng anh 10 (Explore New Worlds) Cánh diều như sau:

Vocabulary

A: Read the text messages. Use the words in blue to label the photos. (Đọc đoạn văn. Sử dụng từ màu xanh để điền vào các bức ảnh)

Gợi ý đáp án:

1. swimming

2. playing soccer

3. jogging

4. hiking

5. yoga

5. climbing

B: Write the sports in A next to the clues. Some clues have more than one answer.(Viết các môn thể thao trong A bên cạnh các manh mối. Một số manh mối có nhiều hơn một câu trả lời)

Gợi ý đáp án:

1- hiking

2- swimming

3- playing football

4- jogging

5- climbing

Tạm dịch:

1. Bạn có thể chơi môn thể thao này ở trên núi: Leo núi

2. Bạn có thể chơi môn thể thao ở trong hồ bơi: bơi

3. Bạn có chơi môn thể thao này với trái bóng: chơi bóng đá

4. Môn thể thao thao này giống chạy bộ: đi bộ

5. Môn thể thao này cần giãn cơ, chậm và kiểm soát hơi thở

C:Think of a sport. Write some clues about it. Then read your clues to a partner. Can they guess your point?

(Nghĩ về một môn thể thao. Viết một số gợi ý về nó. Sau đó đọc gợi ý cho bạn cùng nhóm. Họ có thể đoán được gợi ý của bạn không?)

Gợi ý đáp án:

22 players play this with a ball.

Is it football?

Yes, it is

Tạm dịch:

22 người chơi chơi trò này với một quả bóng.

Đó có phải là bóng đá không?

Vâng, đúng vậy

Grammar: Unit 5 lớp 10 5A Describe activities happening now

D: Complete the messages with present continuous (Hoàn thành các câu với thì hiện tại tiếp diễn)

Hana: Hi! What (1) are you doing (you / do)?

Pedro: I'm with Ben. We (2)____ (play) tennis. Are you at the gym?

Hana: No, (3) ____(not/go) to the gym today.

Pedro: Why not?

Hana: I have a test tomorrow, so I (4)_____ (study) at home.

Pedro: OK. Good luck!

Gợi ý đáp án:

1- are you doing

2- are playing

3- am not going

4- am studying

Tạm dịch:

Hana: Xin chào! Bạn đang làm gì đấy

Pedro: Tớ ở với Ben. Chúng tớ đang chơi bóng đá. Cậu đang ở phòng thể dục à?

Hana: Không, tớ không đến phòng tập gym hôm nay.

Pedro: Tại sao lại không?

Hana: Tớ có bài kiểm tra ngày mai, vì vậy tớ đang họ đang học ở nhà

Pedro:Ok. Chúc cậu may mắn nhé

E: Practice the conversation in D in pairs. Switch roles and practice it again. (Thực hành hội thoại trong D theo cặp. Đổi vai và thực hành lại)

Gợi ý đáp án:

Học sinh tự thực hành

F:Make a new conversation using other sports and activities. (Tạo một đoạn hội thoại mới sử dụng các môn thể thao và hàng động khác)

Gợi ý đáp án:

A: Hi, what are you doing?

B: I am with Mark. We are swimming? Are you at the gym?

A: No, I am not going to gym today

B: Why not?

A: I have a test tomorrow, so I am revising lesson at home

B: Good luck

Tạm dịch:

A: Xin chào, bạn đang làm gì vậy?

B: Tớ đi cùng Mark. Chúng tớ đang bơi? Bạn đang ở phòng tập thể dục?

A: Không, tớ sẽ không đi tập thể dục hôm nay

B: Tại sao không?

A: Ngày mai mình có bài kiểm tra nên mình đang ôn tập bài ở nhà.

B: Chúc may mắn

G: Work in groups. One student acts out a sport or an activity. The other students guess the answer. Use the present continuous.

(Làm việc theo nhóm. Một học sinh sẽ diễn tả một môn thể thao hoặc hành động. Các học sinh khác sẽ đoán câu trả lời. Sử dụng thì hiện tại tiếp diễn)

Gợi ý đáp án:

Are you playing football? No, I’m not.

Are you driving? Yes, I am.

Tạm dịch:

Bạn đang chơi bóng đá? Không

Bạn đang lái xe? Chính xác.

Xem tất cả các phần giải bài tập Unit 5:

- Kết thúc nội dung Unit 5 lớp 10 5A Describe activities happening now - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 5 Sports - 5A Describe activities happening now của bộ sách Cánh diều. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM