Unit 4 lớp 10 Friends Global 4H Writing

Xuất bản: 28/10/2022 - Tác giả:

Unit 4 lớp 10 Friends Global 4H Writing trang 55 (Chân trời sáng tạo) với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 4 Chân trời.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 4H Writing : Unit 4 - Our planet thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Friends Global - Chân trời sáng tạo. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 4 lớp 10 Friends Global 4H Writing

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 55 Tiếng anh 10 Chân trời sáng tạo như sau:

Câu hỏi 1. Read the article. Do you agree with Ben? (Đọc bài báo. Bạn có đồng ý với Ben không?)

Gợi ý đáp án:

- Yes, I agree with Ben. (Có, tôi đồng ý với Ben)

- No, I don’t agree with Ben (Không, tôi không đồng ý với Ben)

Tạm dịch

“Hầu hết mọi người đều coi sự nóng lên toàn cầu không quá nghiêm trọng”. Bạn có đồng ý không? Tham gia cuộc tranh luận. Giải thưởng dành cho bài báo hay nhất!

Sự nóng lên toàn cầu có lẽ là mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt, tất cả chúng ta nên lo lắng về nó. Và thực sự, đối với tôi, dường như hầu hết mọi người đều rất coi trọng vấn đề này. Ngày nay, mọi người quan tâm rất nhiều đến việc tái chế nhựa, giấy, thủy tinh và các vật liệu khác. Nếu có sẵn các thùng tái chế, họ sẽ sử dụng chúng. Hơn nữa, họ thường chọn đi bộ hoặc đạp xe ở đâu đó để giảm lượng khí thải carbon.

Có một số người cho rằng nhiệt độ Trái đất lên xuống là chuyện bình thường. Họ không tin rằng con người đang gây ra sự nóng lên toàn cầu, vì vậy họ không tin rằng con người cần phải thay đổi hành vi của mình. Những người khác thì lại có thể quá ích kỷ để có một lối sống xanh. Tuy nhiên, phần lớn người dân tin vào các bằng chứng và làm sẽ bất cứ điều gì có thể để chống lại biến đổi khí hậu.

Câu hỏi 2. Read the Writing Strategy and answer the questions. (Đọc Chiến lược viết và trả lời câu hỏi)

Gợi ý đáp án:

1. In paragraph 1 of Ben’s artice, now mamy arguments does he give in support of his opinion?

→ He gives two arguments to support his opinion.

2. In paragraph 2, how many arguments does he give in support of the opposing view?

→ He gives two arguments to support his opinion.

3. Does he give a counter-argument?

→ Yes, he does in paragraph 2.

Tạm dịch

1. Ở đoạn 1, Ben dùng bao nhiêu lập lập bổ dung cho quan điểm của bạn ấy?

→ Bạn ấy đưa ra 2 lập luận.

2. Ở đoạn 2, Ben dùng bao nhiêu lập lập bổ dung cho quan điểm của bạn ấy?

→ Bạn ấy đưa ra 2 lập luận.

3. Bạn ấy có dùng lập luận phản bác không?

→ Có, bạn ấy đưa ra ở đoạn 2.

Câu hỏi 3. Vocabulary. Complete the collocations from the text with the words below. (Từ vựng. Hoàn thành các cụm từ sau)

Gợi ý đáp án:

1. recycle platic / paper / glass (tái chế nhựa, giấy, thủy tinh)

2. reduce carbon emissions (giảm thiểu lượng thải các bon)

3. cause global warming (gây ra sự nóng lên toàn cầu)

4. alter behaviour (thay thế hành vi)

5. lead a green lifestyle (có một lối sống xanh)

6. combat climate change (chiến đấu với biến đổi khí hậu)

Câu hỏi 4. Key phrases. Read the phrases below. Add the highlighted phrases in Ben’s post to the correct group A-D. (Cụm từ. Đọc các cụm từ sau. Điền những cụm từ được in đậm trong bài của Ben vào các nhóm A-D)

Gợi ý đáp án:

A. Expressing an opinion (Nêu quan điểm)

- I think / I don’t think that … (Tôi nghĩ / không nghĩ là)

- To be honest … (Thành thật mà nói)

- As I see it, … (Như tôi thấy)

- In my opinion, … (Theo tôi)

- I believe / don’t believe that … (Tôi tin / không tin rằng)

- It seems to me that … (Đối với tôi)

B. Presenting an opposing opinion (phản bác quan điểm)

- Having said that, … On the other hand, … (Đã được nhắc đến rằng… nhưng mặt khác…)

- There are some people who believe that … (Có nhiều người tin rằng…)

- C. Presentting a counter-argument

- However (tuy nhiên)

- In spite of this (Mặc dù vậy)

- Nevertheless (Tuy nhiên)

D. Making an additional point (Bổ sung ý)

- Moreover / Furthermore / What is more, … (Ngoài ra)

- In fact (sự thật là)

Câu hỏi5. Work in pairs, Read the statement and decide if you agree or disagree. Prepare arguments for and against it. Use the ideas below to help you. (Làm việc theo cặp, Đọc tuyên bố và quyết định xem bạn đồng ý hay không đồng ý. Chuẩn bị các lập luận cho và chống lại nó. Sử dụng những ý tưởng dưới đây để giúp bạn)

("Sự nóng lên toàn cầu là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt ngày nay. Bạn có đồng ý không?)

• For: We need to protect the planet / prevent climate change / save endangered species.

• Against: There are other problems such as poverty, disease, nudear war, etc. / Millions of people die every year because of … / A nudear war could destroy ...

Gợi ý đáp án:

For:

- We need to prevent climate change to protect ourselves.

- We need to save endangered species.

Against:

- There are other problems such as poverty, disease, nuclear war, etc.

- Millions of people die every year because of poverty and disease.

- A nuclear war could destroy the whole world quicklier than global warming could.

Tạm dịch

For:

- Chúng ta phải ngăn chặn biến đổi khí hậu để bảo vệ chính chúng ta.

- Chúng ta cần phải cứu giúp những loài có nguy cơ tuyệt chủng.

Against:

- Có nhiều vấn đề nữa ví dụ như đói nghèo, dịch bệnh và chiến tranh hạt nhân, …

- Hàng triệu người tử vong mỗi năm vì đói và dịch bệnh.

- Một cuộc chiến tranh hạt nhân có thê còn phá hủy thế giới nhanh hơn cả sự nóng lên toàn cầu.

Câu hỏi 6. Write your article (120 - 150 words). Use phrases from exercise 4 and your ideas from exercise 5 to help you, Follow the structure suggested in the Writing Strategy. (Viết bài báo của bạn khoảng 120-15 từ. Sử dụng nhwung cụm từ ơ bài tập 4 và ý tưởng ở bài tập 5. Làm theo cấu trúc ở phần Chiến lược Viết)

Gợi ý đáp án:

Nowadays, global warming is probably the most serious threat we face. It is crucial for people to prevent the global warming as soon as possible. I believe that protecting our planet is protecting our lives as the Earth is our home. Moreover, a lot of species are on the edge of extinction due to the climate change, so people need to take action to protect them.

There are some people who believe that it is normal for the temperature of the Earth to go up and down. They think that there are many other problems to take care of such as poverty, disease, nuclear war, etc. Millions of people die every year because of poverty and disease. Furthermore, if a nuclear war happened, it could destroy the whole world quicklier than global warming could. Nevertheless, global warming is the most important problem facing us every single day.

Tạm dịch

Hiện nay, sự nóng lên toàn cầu có lẽ là mối đe dọa nghiêm trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt. Điều quan trọng là mọi người phải ngăn chặn sự nóng lên toàn cầu càng sớm càng tốt. Tôi tin rằng bảo vệ hành tinh của ta là bảo vệ chính cuộc sống của chúng ta vì Trái đất là ngôi nhà của chúng ta. Hơn nữa, rất nhiều loài sinh vật đang trên bờ vực tuyệt chủng do biến đổi khí hậu, vì vậy mọi người cần hành động để bảo vệ chúng.

Có một số người cho rằng nhiệt độ Trái đất lên xuống là chuyện bình thường. Họ cho rằng còn nhiều vấn đề khác cần giải quyết như nghèo đói, bệnh tật, chiến tranh hạt nhân, v.v. Hàng năm hàng triệu ngườichết vì nghèo đói và bệnh tật. Hơn nữa, nếu một cuộc chiến tranh hạt nhân xảy ra, nó có thể hủy diệt toàn thế giới nhanh hơn cả tốc độ của việc nóng lên toàn cầu. Tuy nhiên, sự nóng lên toàn cầu là vấn đề quan trọng nhất mà chúng ta phải đối mặt mỗi ngày.

Xem thêm các nội dung trong bài:

- Kết thúc nội dung Unit 4 lớp 10 Friends Global 4H Writing - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 4 On screen: 4H Writing của bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM