Unit 4 lớp 10 Friends Global 4G Speaking

Xuất bản: 28/10/2022 - Tác giả:

Unit 4 lớp 10 Friends Global 4G Speaking trang 54 (Chân trời sáng tạo) với hướng dẫn dịch và trả lời tất cả câu hỏi giúp các em giải bài tập anh 10 Unit 4 Chân trời.

Cùng Đọc tài liệu tổng hợp và trả lời các câu hỏi phần 4G Speaking : Unit 4 - Our planet thuộc nội dung giải tiếng anh 10 Friends Global - Chân trời sáng tạo. Nội dung này chắc chắn sẽ giúp các em chuẩn bị bài học trước khi đến lớp tốt nhất.

Giải Unit 4 lớp 10 Friends Global 4G Speaking

Đi vào chi tiết từng câu hỏi trang 54 Tiếng anh 10 Chân trời sáng tạo như sau:

Câu hỏi 1. Look at the photos. Match them with the events below. (Nhìn vào những bức ảnh. Hãy ghép chúng với các sự kiện bên dưới)

Gợi ý đáp án:

1. A – street market (chợ đường phố)

2 – river market (chợ nổi)

C – parade (đoàn diễu hành)

Câu hỏi 2. Vocabulary. Find four of the things in the list below in photo C. (Từ vựng. Tìm bốn thứ trong danh sách dưới đây trong ảnh C)

In the street

bus stop (trạm xe buýt)

lamp post (cột đèn)

pedestrian crossing (đoàn người đi bộ)

road sign (biển chỉ đường)

shop sign (bảng hiệu cửa hàng)

traffic lights (đèn giao thông)

pavement (vỉa hè)

Gợi ý đáp án:: lamp post, pedestrian crossing, shop sign, traffic lights.

Câu hỏi 3. Read the Speaking Strategy. Then listen to two candidates comparing the photos. Answer the questions. (Đọc Chiến lược Nói. Sau đó, nghe hai ứng viên so sánh các bức ảnh. Trả lời các câu hỏi)

Tạm dịch:

: Chiến lược nói

Khi bạn so sánh ảnh, hãy làm theo các bước:

1. Mô tả chung từng bức ảnh (ví dụ: đề cập đến mọi người, họ đang ở đâu, suy đoán về những gì đang xảy ra)

2. Mô tả bất kỳ sự khác biệt hoặc điểm tương đồng rõ ràng nào giữa các bức ảnh.

3. Suy đoán về những người trong ảnh cảm thấy như thế nào, hoặc những gì họ đang nghĩ hoặc nói.

Gợi ý đáp án:

1. Which two photos does each student compare? (Họ so sánh những bức tranh nào với nhau)

→ 1. A vs B

2. B vs C

2. Do they both follow all of the advice? (Họ có làm theo lời khuyên không)

→ Yes, they do (Có, họ có)

Nội dung bài nghe:

1. In the first photo, I can see a busy river market. There are lots of people selling things on boat. In the second photo, I can see a street market at night. It can’t be in Britain because some of the shop signs aren’t in English. In the foreground, a young man and woman are walking along the street. In the background, there are a few other people. Both photos show people selling things. One obvious difference is that the first photo is taken during the day and the second photo is taken at night. In the first photo, it must be quite warm because some people are wearing T-shirts. In the second photo, it must be a cold night because the people are wearing winter coats and scarves. In the first photo the people look very busy, some of them are chatting together, they probably know each other. In the second photo, the man and woman are probably feeling cold, but not unhappy.

2. In the first photo, I can see a big crowd of people in a very wide street. They’re standing on the pavement and they’re watching a parade. There are lots of flags. The second photo shows lots of people in boat at a river market. They are selling fruits and vegetables. Some of them are chatting. The main difference between the photos is that the people in the first photo are enjoying themselves, uhm, maybe it’s a public holiday. Whereas in the second photo, the people are walking. The weather seems quite similar in both photos. It’s not really cold as there are people in T-shirt and it’s not really hot as some people are wearing jumpers or jackets. I can’t really see the expressions on the faces of the people in the photo, but I imagine in the first photo they are happy as they are at the festival and the weather is fine. In contrast, in the second photo, the people are walking so I imagine they are not quite so happy, but they look quite relaxed and they don’t seem unhappy.

Tạm dịch:

1. Trong bức ảnh đầu tiên, tôi có thể thấy một khu chợ ven sông bận rộn. Có rất nhiều người bán hàng trên thuyền. Trong bức ảnh thứ hai, tôi có thể nhìn thấy một khu chợ đường phố vào ban đêm. Nó không thể là ở Anh được vì một số biển hiệu của cửa hàng không viết bằng tiếng Anh. Ở phía trước, một nam một nữ thanh niên đang đi bộ trên đường. Ở phía sau, có một vài người khác. Cả hai bức ảnh đều cho thấy mọi người đang bán hàng. Một điểm khác biệt rõ ràng là bức ảnh đầu tiên được chụp vào ban ngày và bức ảnh thứ hai được chụp vào ban đêm. Trong bức ảnh đầu tiên, hẳn là khá ấm áp vì một số người đang mặc áo phông. Trong bức ảnh thứ hai, phải là một đêm lạnh giá vì mọi người đang mặc áo khoác và khăn quàng cổ mùa đông. Trong bức ảnh đầu tiên, mọi người trông rất bận rộn, một số đang trò chuyện cùng nhau, có thể họ biết nhau. Trong bức ảnh thứ hai, người đàn ông và người phụ nữ có thể đang cảm thấy lạnh nhạt, nhưng không phải là không vui.

2. Trong bức ảnh đầu tiên, tôi có thể thấy một đám đông rất đông người trên một con phố rất rộng. Họ đang đứng trên vỉa hè và xem một cuộc diễu hành. Có rất nhiều cờ. Bức ảnh thứ hai cho thấy rất nhiều người trên thuyền tại một khu chợ trên sông. Họ đang bán trái cây và rau củ quả. Một số đang nói chuyện. Sự khác biệt chính giữa các bức ảnh là những người trong bức ảnh đầu tiên đang tận hưởng niềm vui của bản thân, uhm, có thể đó là một ngày lễ. Trong khi ở bức ảnh thứ hai, mọi người đang đi bộ. Thời tiết có vẻ khá giống nhau trong cả hai bức ảnh. Trời không thực sự lạnh vì có người mặc áo phông và cũng không quá nóng vì một số người mặc áo khoác. Tôi thực sự không thể nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt của những người trong ảnh, nhưng tôi tưởng tượng trong bức ảnh đầu tiên, họ đang hạnh phúc vì đang ở trong lễ hội và thời tiết thì đẹp. Ngược lại, trong bức ảnh thứ hai, mọi người đang đi bộ nên tôi nghĩ họ không vui lắm, nhưng trông họ khá thoải mái và không có vẻ gì là không vui cả.

Câu hỏi 4. Read the Learn this! box. Then listen again to the first candidate and complete the deductions he makes. (Đọc bảng Learn this. Sau đó lắng nghe lại thí sinh đầu tiên và hoàn thành suy luận)

Tạm dịch:

Bạn có thể sử dụng must be (hẳn phải là) để nói về những thứ mà bạn có thể suy ra là đúng.

- Họ đang mặc áo phông, vì vậy thời tiết hẳn phải ấm áp.

Bạn có thể sử dụng can’t (không thể) được để nói về những điều mà bạn suy ra được là không phải.

- Nó không thể là ở một thành phố của Anh được vì có rất nhiều cờ Puerto Rico và cờ Mỹ.

Gợi ý đáp án:

1. It can't be in Britain because some of the shop signs aren’t in English.

2. It must be quite warm because some people are wearing T-shirts.

3. It must be a cold night because the people are wearing winter coats and scarves.

Tạm dịch:

1. Nó không thể là ở Anh được vì một số biển hiệu của cửa hàng không viết bằng tiếng Anh

2. Hẳn là khá ấm áp vì một số người đang mặc áo phông.

3. Hẳn phải là một đêm lạnh giá vì mọi người đang mặc áo khoác và khăn quàng cổ mùa đông.

Nội dung bài nghe: bài tập 3

Câu hỏi 5. Key phrases. Read and check the meaning of all the phrases. (Cụm từ. Đọc và kiểm tra nghĩa của các cụm dưới đây)

Gợi ý đáp án:

Comparing and contrasting (So sánh và đối chiếu)

Similarities (Giống nhau)

The common theme in the photos is…. (Điểm chung trong các bức ảnh là)

I / You can see … in both photos. (Tôi có thể thấy … trong cả hai bức ảnh)

Both photos show... (Cả hai bức ảnh đều thể hiện…)

... looks / seems quite similar in both photos. (… có vẻ giống nhau ở cả hai bức)

Differences

The first photo shows…, but the second photo shows…. (Bức ảnh thứ nhất thể hiện, nhưng bức thứ hai lại thể hiện, …)

In the first photo .., whereas in the second photo… (Trong bức ảnh thứ nhất, … Trong khi ở bức thứ 2, …)

One obvious difference is (that) … (Một khác biệt rõ rệt là…)

The main difference between the photos is (that) ... (Khác biệt chính của các bức ảnh là…)

Unlike the first photo, the second photo shows... (Không giống với bức ảnh thứ nhất, bức thứ hai thể hiện, …)

In the first photo…. In contrast, in the second photo... (Trong bức ảnh thứ nhất, … Ngược lại ở bức thứ hai …)

Câu hỏi 6. Listen to the second candidate again. Which phrases from exercise 5 did she use? (Nghe lại thí sinh số hai. Cô ấy đã sử dụng những cụm từ nào trong bài tập 5?)

Gợi ý đáp án:

- The second photo shows lots of people in boat at a river market.

- The main difference between the photos is that the people in the first photo …

- Whereas in the second photo, the people are walking.

- In contrast, in the second photo, the people are walking …

Nội dung bài nghe: bài tập 3

Câu hỏi 7. Work in pairs. Take turns to compare and contrast photos A and C in exercise 1. Follow the steps in the Speaking Strategy. (Làm việc theo cặp. Lần lượt so sánh và đối chiếu ảnh A và C trong bài tập 1. Thực hiện theo các bước trong Chiến lược nói)

Gợi ý đáp án:

- In the first photo, I can see a street market at night. It can’t be in Britain because some of the shop signs aren’t in English. In the foreground, a young man and woman are walking along the street. In the background, there are a few other people. The second photo shows a big crowd of people in a very wide street. They’re standing on the pavement and they’re watching a parade.

- Both photos show people on the street with many shop signs.

- One obvious difference is that the first photo is taken during the day and the second photo is taken at night.

- In the first photo, the weather must be a cold night because the people are wearing winter coats and scarves. Whereas in the second photo, it must be warm as there are people in T-shirts. The people in both photo seems relaxed and not unhappy.

Tạm dịch:

- Trong bức ảnh đầu tiên, tôi có thể nhìn thấy một khu chợ đường phố vào ban đêm. Nó chắc không phải ở Anh vì một số biển hiệu của cửa hàng không bằng tiếng Anh. Ở phía trước, một nam một nữ thanh niên đang đi bộ trên đường. Ở phía sau, có một vài người khác. Bức ảnh thứ hai cho thấy một đám đông lớn người trên một con đường rất rộng. Họ đang đứng trên vỉa hè và họ đang xem một cuộc diễu hành

- Cả hai bức ảnh đều cho thấy những người trên đường phố với rất nhiều biển hiệu cửa hàng.

- Một điểm khác biệt rõ ràng là bức ảnh đầu tiên được chụp vào ban ngày và bức ảnh thứ hai được chụp vào ban đêm.

- Trong bức ảnh đầu tiên, chắc hẳn phải là một đêm lạnh vì mọi người đang mặc áo khoác và khăn choàng mùa đông. Trong khi ở bức ảnh thứ hai, nó hẳn phải ấm áp vì có những người mặc áo phông. Những người trong cả hai bức ảnh đều có vẻ thoải mái và không có vẻ gì là không vui.

Xem thêm các nội dung trong bài:

- Kết thúc nội dung Unit 4 lớp 10 Friends Global 4G Speaking - 

-/-

Trên đây là toàn bộ nội dung giải bài tập tiếng anh 10: Unit 4 On screen: 4G Speaking của bộ sách Chân trời sáng tạo. Chúc các em học tốt.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM