Unit 4 A Closer look 2 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 08/07/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 4 A Closer look 2 trang 41-42 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 4.

Giải bài tập Unit 4 A Closer look 2 tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4 A Closer look 2

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 41-42 về từ ngữ pháp.

Remember

We can use comparative adjectives to compare two people or other things.

Examples:

- Tom is taller than Mary.

- A house in a city is normally more expensive than a house in the countryside.

I. Complete the following sentences with the comparative form of the adjectives in brackets. Number 1 is an example.

1. This building is taller than  that building  (tall)

2. My neighbourhood is........ than your neighbourhood (noisy)

3. The square in Ha Noi is.............. than the square in Hoi An (big)

4. Living in a city is normally ............. than living in the countryside. (expensive)

5. Is living in a city................. than living in the countryside?  (exciting)

Answer

2. noisier

=> My neighbourhood is noisier than your neighbourhood

3. bigger

=> The square in Ha Noi is bigger than the square in Hoi An.

4. more expensive

=> Living in a city is normally more expensive than living in the countryside.

5. more exciting

=> Is living in a city more exciting than living in the countryside?

II. Use the correct form of the words in brackets to complete the letter.

Dear Nick,

How are you?

Ha Noi is beautiful but it's too busy for me. I'm having a great time at Cua Lo Beach now. The weather is (1. hot) hotter than that in Ha Noi. The houses and buildings are (2. small) ....... and (3. old) ...... than those in Ha Noi.

The streets are (4. wide)....... with less traffic. The seafood here is (5. delicious)......... and (6. cheap)...... than the seafood in Ha Noi.

See you soon,

Vy

Answer

2. smaller

3. older

4. wider

5. more delicious

6. cheaper

Dear Nick,

How are you?

Ha Noi is beautiful but it's too busy for me. I'm having a great time at Cua Lo Beach now. The weather is  hotter than that in Ha Noi. The houses and buildings are smaller and older than those in Ha Noi.

The streets are wider with less traffic. The seafood here is more delicious and cheaper than the seafood in Ha Noi.

See you soon,

Vy

III. Look at the pictures of the two neighbourhoods: Binh Minh and Long Son. Compare two neighbourhoods. You can use the adjectives below.

noisy      crowded    quiet       peaceful      modern     busy     boring

Unit 4 A Closer look 2 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 3

Example: Binh Minh is noisier than Long Son.

Answer

1. Binh Minh is crowed than Long Son

2. Long Son is more boring than Binh Minh

3. Long Son is quiter than Binh Minh

4. Long Son is more peaceful than Binh Minh

5. Binh Minh is more modern than Long Son

6. Binh Minh is busier than Long Son

IV. Work in pairs. Ask and answer questions about Binh Minh and  Long Son neighbourhood using the picture in 3.

Example:

A: Is Binh Minh noisier than Long Son?

B: Yes, it is

A: Is Long Son more modern than Binh Minh?

B: No, it isn't

Answer

Học sinh thực hành theo cặp trên lớp

A: Is Binh Minh busier than Long Son?

B: Yes, it is.

A: Is Long Son more peaceful than Binh Minh?

B: Yes, it is.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 4: My Neighbourhood - A closer look 2 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM