Unit 3 Writing trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 10

Unit 3 Writing trang 31 SGK Tiếng Anh lớp 10 với hướng dẫn dịch và trả lời các câu hỏi giải bài tập tiếng anh 10 bài 3.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo gợi ý giải bài tập skills writing unit 3 SGK Tiếng Anh 10 như sau:

Unit 3 lớp 10 writing ex1 trang 31

Do you know this man? Read the following paragraphs. Match each of them with the corresponding heading.

(Bạn có biết người này không? Đọc những đoạn văn sau. Nối chúng với tiêu đề phù hợp.)

1. Van Cao wrote many songs. Some of his most well-known are: Go Dong Da (1942); Tien Quan Ca (1944); Bai Ca Chien Si Hai Quan (1945); Khong Quan Viet Nam (1945); Ngay Mua (1948).

(Văn Cao đã viết rất nhiều bài hát. Một vài tác phẩm nổi tiếng nhất của ông là: Gò đống đa (1942), Tiến quân ca (1944), Bài ca chiến sĩ hải quân (1945), Không quân Việt Nam (1945), Ngày mùa (1948)

2. Van Cao's song Tien Quan Ca written in 1944 became the national anthem of the Socialist Republic of Vietnam.

(Bài Tiến quân ca của Văn Cao ra đời vào năm 1944 đã trở thành quốc ca của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.)

3. Van Cao is remembered as one of the most important composers of modern Vietnamese music and one of the most popular composers in the world. He died on July 10, 1995 in Hanoi . After his death, he received the Ho Chi Minh prize.

(Văn Cao được nhớ đến như là một trong những nhạc sĩ trọng yếu nhất của âm nhạc hiện đại Việt Nam và là một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Ông mất vào ngày 10 tháng 7 năm 1995 tại Hà Nội. Sau khi mất, ông đã nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh.)

4. Van Cao's real name is Nguyen Van Cao. He was a composer who was born on 15 November 1923 in Hai Phong, but his hometown was Nam Dinh.

(Văn Cao tên thật là Nguyễn Văn Cao. Ông là một nhạc sĩ sinh vào ngày 15 tháng 11 năm 1923 tại Hải Phòng nhưng nguyên quán ở Nam Định.)

Gợi ý:

1. b

2. c

3. d

4. a

Unit 3 lớp 10 writing ex2 trang 32

Work with a partner to ask and answer the following questions in your own words. (Làm việc với một người bạn để hỏi và trả lời những câu hỏi sau bằng từ ngữ của mình.)

Gợi ý

1. When was Van Cao born?

(Văn Cao được sinh ra khi nào?)

=> He was born in 1923. (Ông sinh năm 1923.)

2. Where was he born?

(Văn Cao được sinh ra ở đâu?)

=> He was born in Hai Phong. (Ông sinh ra ở Hải Phòng.)

3. Which of his works was the most important?

(Tác phẩm nào của ông là quan trọng nhất?)

=> It was 'Tien Quan Ca'. (Đó là 'Tiến Quân Ca'.)

4. When did he die? Where?

(Ông mất khi nào? Ở đâu?)

=> He died in 1995 in Ha Noi. (Ông mất vào năm 1995 ở Hà Nội.)

5. What do you think about Van Cao.

(Bạn nghĩ gì về Văn Cao?)

=> He is very talented. (Ông ấy rất tài năng.)

Unit 3 lớp 10 writing ex3 trang 32

Write a biography, using one of the Fact Files on this page. (Viết một bài tiểu sử, sử dụng một trong 2 bài Tài liệu Thực tế ở trang này.)

FACT FILE: Luu Huu Phuoc (1921 - 1989)

• Early years: born on September 12, 1921 in Hau Giang (Can Tho), a noted figure in culture, composer of many lively patriotic wartime songs, children’s songs, and the occasional opera
• Typical works: Bach Dang Giang; Tieng Goi Thanh Nien; Giai Phong Mien Nam
• Important achievements: member of the National Assembly, Chairman of the Committee of Culture and Education of the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam; received the Ho Chi Minh Prize after his death.
• Conclusion: one of the most prominent cultural figures during the national liberation movements, died on June 16, 1989, in Ho Chi Minh City

FACT FILE: Frédéric François Chopin (1810 - 1849)

• Early years: born in 1810 in Warsaw, a renowned child prodigy, grew up, completed his music education and composed many works in Warsaw before leaving Poland in 1830 at the age of 20; settled in Paris after the November 1830 uprising, suffered from poor health since childhood.
• Typical works: 59 mazurkas, 27 études, 27 préludes, 21 nocturnes, 20 waltzes, 18 polonaises, 4 ballades, 3 piano sonatas.
• Important achievements: invented the instrumental ballade and made major innovations to the piano sonata, waltz, and prélude.
• Conclusion: one of the greatest Romantic piano composers, his piano works are often technically demanding, died in Paris in 1849 at the age of 39.

Tiểu sử Lưu Hữu Phước (1921 - 1989)

• Những năm đầu: sinh ngày 12 tháng 9 năm 1921 tại Hậu Giang (Cần Thơ), một nhân vật nổi tiếng về văn hoá, nhà soạn nhạc của nhiều bài hát chiến tranh yêu nước sôi động, các bài hát của trẻ em, đôi khi là các vở opera

• Các công trình tiêu biểu: Bạch Đằng Giang; Tiếng Gọi Thanh Niên; Giải Phóng Miền Nam

• Thành tựu quan trọng: là thành viên của Quốc hội, Chủ tịch Uỷ ban Văn hoá - Giáo dục của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam; đã nhận được giải thưởng Hồ Chí Minh sau khi ông qua đời.

• Kết luận: một trong những nhân vật văn hoá nổi bật nhất trong các phong trào giải phóng dân tộc, qua đời ngày 16 tháng 6 năm 1989 tại thành phố Hồ Chí Minh

Tiểu sử Frédéric François Chopin (1810 - 1849)

• Những năm đầu: sinh năm 1810 ở Warsaw, một thần đồng nổi tiếng, lớn lên, hoàn thành giáo dục âm nhạc và sáng tác nhiều tác phẩm tại Warsaw trước khi rời Ba Lan vào năm 1830 ở tuổi 20; định cư tại Paris sau cuộc nổi dậy tháng 11 năm 1830, sức khỏe xấu từ thời thơ ấu.

• Các tác phẩm điển hình: 59 mazurkas, 27 bài, 27 préludes, 21 nocturnes, 20 waltz, 18 polonaises, 4 ballades, 3 sonatas piano.

• Những thành tựu quan trọng: phát minh ra bale và thực hiện những đổi mới lớn cho sonata piano, waltz, và prélude.

• Kết luận: một trong những nhà soạn nhạc piano vĩ đại vĩ đại nhất, các tác phẩm piano của ông thường đề cao về mặt kỹ thuật, qua đời ở Paris vào năm 1849 ở tuổi 39.

Gợi ý:

*Luu Huu Phuoc

Luu Huu Phuoc (1921-1989) is one of the great composers in Viet Nam. He was born in Hau Giang, Can Tho. He was famous for composing many lively patriotic wartime songs, children songs and occasional opera, which express the country’s fight against French and America. Some of his famous works are Bach Dang Giang, Tieng Goi Thanh nien, Giai phong mien Nam,… Luu Huu Phuoc was a member of National Assembly, Chairman of the committee of Culture and Education. After his death in 1989, he was awarded Ho Chi Minh Prize. To sum up, Luu Huu Phuoc was one of the most prominent cultural figures during national liberations movements. On June 26, 1989, he passed away in Ho Chi Minh city.

*Frédéric François Chopin

Frédéric François Chopin (1810 - 1849), born in Warsaw, was a poetic genius. He grew up and completed his music education and composed his early works in Warsaw before moving to Paris in 1830, at the age of 20, a month before the November 1930 uprising. For most of his life, Chopin was in poor health. His masterpieces included 59 mazurkas, 27 Études, 27Preludes, 21 Nocturnes, 20 Waltzes, 18 Polonaises, 4 ballades, 3 piano sonata. His biggest achievement was the invention of the instrumental ballade. He also made major innovations to the piano sonata, waltz, and Preludes. In conclusion, he is one of the greatest romantic piano composers. His piano works are loved by many people in the world and often technically demanding. Unfortunately, he died when he was only 39, made lots of people in mourning.

Xem thêm bài tập tiếp theo: Unit 3 Communication and Culture trang 33 Tiếng Anh 10

- giải tiếng anh 10 - Đọc tài liệu

Cập nhật ngày 29/09/2020 - Tác giả: Huyền Chu
Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM