Unit 3 Looking back Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 02/07/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 3 Looking back trang 34 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 3.

Giải bài tập Unit 3 Looking back tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Looking back

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 33 về từ vựng và ngữ pháp.

Vacabulary

I. Choose the correct answer A, B, or C.

1 Nick is very .......... He makes everyone laugh!

A. confident               B. funny               C. active

2. My sister always does her homework before class. She's very ..............

A. hard-working       B. creative       C. careful

3. Mi is ......... She helps me with my homework.

A. hard-working      B. friendly           C. kind

4. He is a.......  Person. He cares about everybody.

A. caring                    B. friendly          C. clever

5. My best friend is very ........... She likes doing activities.

A creative                  B. dever              C. active

Answer

1.B

=> Nick is very funny. He makes everyone laugh!

2.A

=> My sister always does her homework before class. She's very hard-working.

3.C

=> Mi is kind She helps me with my homework.

4.A

=> He is a caring  Person. He cares about everybody.

5.C

=> My best friend is very active. She likes doing activities.

II. Answer questions about your classmates.

1. Who has Long hair in your dass?

2. Who has a small nose?

3. Who has a round face?

4. Does the classmate next to you have long hair?

5. Does the classmate next to you have big eyes?

Answer

Example

1. Thanh Lam has Long hair in my class.

2. Tu Linh has a small nose.

3. Thuy Duong has a round face.

4. No, he doesn't.

5. Yes, she does.

Grammar

III. Put the verbs in brackets in the present continuous.

This is my class during break time. Some boys (1. run)...... around the class. Mi and Mai (2. talk) ...... Nam and Phong (3. not talk). They (4. draw)...... something. My teacher is in the classroom too. She (5. not teach) , She's reading a book.

Unit 3 Looking back Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức phần 3

Answer

1. are running

2. are talking

3. aren't talking

4. are drawing

5. isn't teaching

This is my class during break time. Some boys are running around the class. Mi and Mai are talking. Nam and Phong aren't talking. They are drawing something. My teacher is in the classroom too. She isn't teaching.  She's reading a book.

IV. Put the verbs in brackets in the present simple or present continuous.

1.

A: What ........ you (do)......... ?

B: I (write)........... an email to my friend.

2.

A: Mai usually (cycle)....... to school.

B: Really? I (not cycle)........ I (walk)......... every day.

3.

A: Where is Phong? .......... he (do) ........... his homework?

B: No, he (read).......... a book in the living room

Answer 

1. are you doing?/ am writing

A: What are you doing ?

B: I'm writing an email to my friend.

2. cycles/ don't cycle/ walk

A: Mai usually cycles to school.

B: Really? I don't cycle. I walk every day.

3. Is he doing?/ is reading

A: Where is Phong? Is he doing his homework?

B: No, he is reading a book in the living room.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3: My Friends - Looking back sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM