Unit 3 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 3 Comprehension trang 36 sách giáo khoa Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Giải bài tập Unit 3 Comprehension tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3 Comprehension

A. Choose the correct answers for Strange Sea Animals.

1. What's this article about?

a. jungle animals         b. animals that hide         c. endangered animals

2.  When animals hide in the same colors around them, they are ___.

a. covered                   b. camouflaged                c. trapped

3. In line 6, "its" refersto ___.

a. a leaf                       b. seaweed                      c. the leafy seadragon

4, A stonefish hides ___.

a. on the sand             b. under the sand             c. under the rocks

5. A stonefish looks like ___.

a. seaweed                 b. a rock                            c. a seadragon

Answer

12345
bbcab

B. Complete the chart.

What are their names?What do they look like?Where do they hide?

stonefish

leafy seadragon

Answer

What are their names?What do they look like?Where do they hide?

stonefish

leafy seadragon

a rock

seaweed

on the sand, near rocks

in the seaweed

C. Talk with a partner. What other animals hide in the same colors around them?

Answer

The animals hide in the same colors around them is Chameleon, Frog, Lizard, Seahorse

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 3: Where's the Shark? - Comprehension sách Cánh Diều do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cao Linh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM