Unit 2 Pronunciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Giải bài tập Unit 2 Pronunciation trang 23 SGK Tiếng Anh lớp 6 Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Giải bài tập Unit 2 Pronunciation tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Pronunciation

A. Listen and repeat

(Nghe và đọc lại.)

1. /æ/, animal

2. /eɪ/, name

B. Complete the chart below. Use the words in the box. Listen and check your answers.

Dịch

Hoàn thành bảng dưới đây. Sử dụng các từ trong hộp. Nghe và kiểm tra câu trả lời của em

Unit 2 Pronunciation Tiếng Anh 6 Cánh Diều hình

Answer

Sound like /æ/ in animalSound like /eɪ/ in name

black

parrot

jaguar

same

favorite

amazing

C. Work with a partner. Take turns to read the words in B.

Answer

Học sinh tự thực hành nói với bạn của em. Thay nhau nói các từ ở phần B

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2: Monkeys are Amazing! - Pronunciation sách Cánh Diều do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Cao Linh (Tổng hợp)

TẢI VỀ

Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM