Unit 2 lớp 12 Từ vựng sách mới

Xuất bản: 07/02/2022 - Tác giả:

Unit 2 lớp 12 Từ vựng với tổng hợp tất cả từ mới bám sát theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 12 mới nhất của Bộ giáo dục mà em cần ghi nhớ.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp từ vựng Unit 2 SGK Tiếng Anh 12 như sau:

Unit 2 lớp 12 Từ vựng

Bảng từ mới Unit 2 lớp 12
Từ vựngDịch nghĩa
agricultural /ˌæɡrɪˈkʌltʃərəl/ (a)thuộc về nông nghiệp
centralise /ˈsentrəlaɪz/ (v)tập trung
cost – effective /ˌkɒst ɪˈfektɪv/ (a)hiệu quả, xứng đáng với chi phí
counter – urbanisation /ˌkaʊntə ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/ (n)phản đô thị hóa, dãn dân
densely populated /ˈdensli ˈpɒpjuleɪtɪd/ (adj)dân cư đông đúc/ mật độ dân số cao
discrimination /dɪˌskrɪmɪˈneɪʃn/ (n)sự phân biệt đối xử
double /ˈdʌbl/ (v)tăng gấp đôi
downmarket /ˌdaʊnˈmɑːkɪt/ (a)giá rẻ, bình dân
down-to-earth /ˌdaʊn tu ˈɜːθ/ (a)thực tế/ sát thực tế
energy-saving /ˈenədʒi ˈseɪvɪŋ/ (a)tiết kiệm năng lượng
expand /ɪkˈspænd/ (v)mở rộng
industrialisation /ɪnˌdʌstriəlaɪˈzeɪʃn/(n)sự công nghiệp hóa
interest-free /ˌɪntrəst ˈfriː/ (a)không tính lãi/ không lãi suất
kind-hearted /ˌkaɪnd ˈhɑːtɪd/ (a)tử tế, tốt bụng
long-lasting /ˌlɒŋ ˈlɑːstɪŋ/(a)kéo dài, diễn ra trong thời gian dài
migrate /maɪˈɡreɪt/(v)di cư
mindset /ˈmaɪndset/ (n)định kiến
overload /ˌəʊvəˈləʊd/ (v)làm cho quá tải
sanitation /ˌsænɪˈteɪʃn/(n)vệ sinh
self-motivated /ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/ (a)tự tạo động lực cho bản thân
slum /slʌm/ (n)nhà ổ chuột
switch off /swɪtʃ ɒf/ (v)ngừng, thôi không chú ý đến nữa
time-consuming /ˈtaɪm kənsjuːmɪŋ/ (a)tốn thời gian
thought-provoking /ˈθɔːt prəvəʊkɪŋ/ (a)đáng để suy nghĩ
unemployment /ˌʌnɪmˈplɔɪmənt/(n)tình trạng thất nghiệp
upmarket /ˌʌpˈmɑːkɪt/ (a)đắt tiền, xa xỉ
urbanisation /ˌɜːbənaɪˈzeɪʃn/(n)đô thị hóa
weather-beaten /ˈweðə biːtn/ (a)dãi dầu sương gió
well-established /ˌwel ɪˈstæblɪʃt/ (a)được hình thành từ lâu, có tiếng tăm
worldwide /ˈwɜːldwaɪd/ (adv)trên phạm vi toàn cầu

Trên đây là tổng hợp các từ vựng có trong Unit 2 lớp 12 mà các em cần ghi nhớ. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM