Unit 2 Looking back Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 01/07/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 2 Looking back trang 24 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 2.

Giải bài tập Unit 2 Looking back  tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 2 Looking back

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống Tiếng Anh 6 trang 23 về ôn tập tổng hợp từ vựng và ngữ pháp bài 2.

Vocabulary

I. Put the words into the correct group. Add a new word to each group.

kitchen
sink
flat
bedroom
fridge
bathroom

diswasher
town house
cupboard
country house
chest of drawers
living room

Answer

Types of houseRoomsFuniture

flat

town house

country house

kitchen

bedroom

bathroom

living room

sink

fridge

dishwasher

cupboard

chest of draws

Grammar

II. Complete the second sentence with the correct possessive form.

1. My teacher has a house next to our house.

=> Our house is next to my .......... house.

2. My brother has a TV.

=> This is my ......... TV.

3. Elena has a big bookshelf in her bedroom.

=> There's a big bookshelf in......... bedroom.

4. My grandfather likes the kitchen the best.

=> The kitchen is my ........ favourite room.

5. My aunt has a daughter, Vy.

=> I'm ......... cousin.

Answer 

1. teacher's

=> Our house is next to my teacher's house.

2. brother's

=> This is my brother's TV.

3. Elena's

=> There's a big bookshelf in Elena's bedroom.

4. grandfather's

=> The kitchen is my grandfather's favourite room.

5. Vy's

=> I'm Vy's cousin.

III. Make sentences. Use prepositions of place

Make sentences. Use prepositions of place

Answer

1. The cat is on the table

2. The dog is in front of the dog house

3. The cat is between the sofa and the shelf

4. The cat is behind the computer

5. The girl is on the sofa

6. The boy is next to the sofa

IV. Write three sentences to describe your favorite room in your house. Write the sentences in your notebook

Example

There's a big bed next to the door.

Answer

- There is a big shelf next to the desk

- There are some flower pots near the window

- There is a medium bed near the shelf

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM