Unit 12 Skills 1 Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 18/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 12 Skills 1 trang 64 tập 2 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống giúp trả lời các câu hỏi - tiếng Anh 6 bài 12.

Giải bài tập Unit 12 Skills 1 tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 12 Skills 1

Thực hiện các yêu cầu của sách giáo khoa khi giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức tập 2 trang 64 về đọc và nói.

Reading

I. Work in pairs. Discuss the following question

1. What types of robots are there?

2. What robots are children interested in?

Answer

1. There are home robots, teacher robots and worker robots

2. Teacher robots

II. Read the text and choose the best answer to each of the questions

Today there is an international robot show in Ha Noi. People can see many types of robots there.

Home robots are useful for housework. They can do most of the housework: cook meals, clean the house, do the washing, and iron clothes.

Teacher robots are the best choice for children. They can help them to study. They can teach them English, literature, maths and other subjects. They can also help children to improve their English pronunciation.

People are also interested in other types of robots at the show. Worker robots can build houses and move heavy things: doctor robots can look after sick people and space robots can build space stations on the Moon and on planets.

1. What show is on Ha Noi now?

A. A fashion show        B. A robot show

C. A pet show

2. Which type of robots can help children in their study?

A. Home robots           B. Worker robots

C. Teacher robots

3. Doctor robots can ....................

A. help children to study

B. build houses

C. take care of sick people

4. Which of the following sentences is NOT true according to the passage?

A. Worker robots can build houses and move heavy things.

B. Space robots can build space Stations on the Moon.

C. Home robots can't do much of the housework.

Answer

1. B

2. C

3. C

4. C

III. Read the text agian and fill the table below

Types of robots

What they can do

Home robots

Teacher Robots

Worker robots

Doctor robots

Space robots

Answer

Types of robots

What they can do

Home robots

cook meals, clean the housee, do the washing, iron clothes

Teacher Robots

help children to study, teach children English, literature, maths and other subjects, help children to improve their English pronunciation

Worker robots

build houses and move heavy things

Doctor robots

look after sick people

Space robots

build space stations on the Moon and on planets

Speaking

IV. Work in pairs. Discuss what you think robots can do in the following places

Places

What robots can do

Home

School

Factory

Hospital

Garden

Answer

Places

What robots can do

Home

Do house work

School

Help student to study, teach Student English..

Factory

Move heavy things

Hospital

Take care of sick people

Garden

water the plants, cut grass

V. Work in groups. Take turns to talk about robots and what you think they can do. Can you think of other types of robots?

Answer

Học sinh thực hành theo nhóm trên lớp.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 12: Robots - Skills 1 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM