Skills 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 trang 65

Xuất bản: 26/12/2019 - Cập nhật: 27/12/2019 - Tác giả:

Skills 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 được biên soạn chi tiết bởi ĐọcTàiLiệu hướng dẫn trả lời các câu hỏi bài tập trang 65 sách giáo khoa Tiếng Anh 6 tập 2

Skills 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 hình 1

Hướng dẫn trả lời Skills 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 chủ đề Robots trang 65 SGK Tiếng Anh 6 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh câu trả lời. Cùng với đó tài liệu sẽ giúp bạn ôn tập lại các kiến thức cần nhớ tại Tiếng Anh lớp 6 Unit 12.

Skills 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 12

Listening Skills 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 12

Bài 1

Task 1.  Do you agree or disagree with these statements? 

Tick (√) the boxes.

(Em có đồng ý với những câu này không?)

AgreeDisagree
1. Soon robots will be able to do all of our work and we will live more comfortably.
2. Robots will be able to do dangerous work for us.
3. If robots do all of our work, we will have nothing to do.
4. Some people will use robots to do bad things.

Tạm dịch:

1. Người máy sẽ sớm có thể làm tất cả những công việc của chúng ta và chúng ta sẽ có thể sống thoải mái hơn.

2. Người máy sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta.

3. Nếu người máy làm tất cả các công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì để làm.

4. Vài người sẽ sử dụng người máy để làm điều xấu.

» Bài trước: Skills 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 12

Bài 2

Task 2. Phong, Vy, Mi and Duy are working in a group. They are discussing what robots will be able to do in the future. Listen to their discussion and find out which person says what.

(Phong, Vy, Mi và Duy đang làm việc trong một nhómếHọ đang thảo luận về những gi người máy sẽ có thể ỉàm trong tương lai. Nghe cuộc thảo ỉuận của họ và tìm ra người nào nói gì.)

Click tại đây để nghe:


Skills 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 12 hình 2

Hướng dẫn giải:

1. Vy

2. Duy

3. Mi

4. Phong

5. Mi

Tạm dịch:

1. Chúng ta sẽ sống thoải mái hơn trong tương lai gần.

2. Người máy sẽ có thể làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta.

3. Người máy làm tất cả các công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có việc gì để làm.

4. Người máy sẽ không thể làm tất cả các công việc của chúng ta.

5. Vài người sẽ sử dụng người máy để làm điều xấu.

Audio Script:

Phong: Some people think in the near future robots will be able to do all of our work. What do you think about this, Vy?

Vy: I agree. I think we will live comfortably then.

Phong: What’s your opinion, Duy?

Duy: I agree with Vy. I think they will even be able to do dangerous work for us.

Phong: What about you, Mi?

Mi: I don’t agree, Duy and Vy. I think if they do all of our work, we will have nothing to do.

Phong: I agree with you, Mi. Robots won’t be able to do all of our work.

Mi: Yeah. I think we must be careful with robots because some people will use robots to do bad things.

Dịch Script:

Phong: Một số người nghĩ rằng trong tương lai gần robot sẽ có thể làm tất cả công việc của chúng tôi. Bạn nghĩ gì về điều này, Vy?

Vy: Tôi đồng ý. Tôi nghĩ chúng ta sẽ sống thoải mái sau đó.

Phong: Ý kiến của bạn là gì, Duy?

Duy: Tôi đồng ý với Vy. Tôi nghĩ rằng họ thậm chí sẽ có thể làm công việc nguy hiểm cho chúng tôi.

Phong: Còn anh thì sao?

Mi: Tôi không đồng ý, Duy và Vy. Tôi nghĩ nếu họ làm tất cả công việc của chúng tôi, chúng tôi sẽ không có gì để làm.

Phong: Tôi đồng ý với bạn, Mi. Robot sẽ không thể thực hiện tất cả công việc của chúng tôi.

Mi: Ừ. Tôi nghĩ chúng ta phải cẩn thận với robot vì một số người sẽ sử dụng robot để làm những việc xấu.

Bài 3

Task 3. Listen again. Tick (√) which statements are true or false.

(Nghe lại. Chọn câu nào đúng ghi T (True), câu nào sai ghi F (Fasle).)

Click tại đây để nghe:


TrueFalse
1. Vy disagrees with the idea that in the near future robots will be able to do all of our work.
2. Duy agrees with the idea that we will live more comfortably in the near future.
3. Mi disagrees with Duy's and Vy's opinions.
4. Mi doesn't think we should be careful with robots.

Hướng dẫn giải:

1. F

Tạm dịch: Vy không đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai gần người máy sẽ có thể làm tất cả các công việc của chúng ta.

2. T

Tạm dịch: Duy đồng ý với ý kiến chúng ta sẽ sống thoải mái hơn trong tương lai gần.

3. T

Tạm dịch: Mi không đồng ý với quan điểm của Duy và Vy.

4. F

Tạm dịch: Mi không nghĩ rằng chúng ta nên cẩn thận với người máy.

Writing Skills 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 12

Bài 4

Task 4. Complete the paragraph with the phrases or sentences from the box.

(Hoàn thành đoạn văn sau với cụm từ hoặc câu ở trong khung.)

a. future robots will use too much power

b. Firstly, they will not be able to do complicated things like driving a car or using a computer

c. some people will use robots to do bad things

d. I do not think robots will be useful in our future

I do not agree with the idea that in the future robots will be useful to us. (1) _____. Secondly, if robots do all of our work, we will have nothing to do. Also, there will not be enough energy in the future because (2) _____. Finally, we must be careful because (3) _____. For these reasons, (4) _____.

Hướng dẫn giải:

1. b

2. a

3. c

4. d

Tạm dịch:

Tôi không đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai người máy sẽ hữu ích với chúng ta. Đầu tiên, chúng sẽ không thể làm những công việc phức tạp như lái xe hơi hoặc sử dụng máy tính. Thứ hai là, nếu người máy làm tất cả công việc của chúng ta, chúng ta sẽ không có gì để làm. Cũng không có đủ năng lượng trong tương lai bởi vì những người máy tương lai sẽ sử dụng quá nhiều điện. Cuối cùng, chúng ta phải cẩn thận bởi vì vài người sẽ sử dụng người máy để làm những điều xấu. Vì những lý do này, tôi không nghĩ người máy sẽ hữu ích trong tương lai chúng ta.

Bài 5

Task 5. Write a paragraph to support the idea that: robots will be very useful in the future. You can use some of these ideas or your own.

(Viết một đoạn văn để hỗ trợ những ý kiến rằng người máy sẽ hữu ích trong tương lai. Em có thể sử dụng vài ý kiến sau, hoặc ý kiến riêng của em.)

- home robots will be able to do all of our housework

- teaching robots will be able to help children do their homework

- worker robots will be able to build houses in the air

- doctor robots will be able to help sick people

- space robots will be able to build space stations on many other planets

- robots will be able to do dangerous work for us

You can begin and end as follows:

I agree with the idea that in the future robots will be very useful to us. Firstly, _____________________

For these reasons, I think that robots will be useful in our future.______________________

Hướng dẫn giải:

I agree with the idea that in the future robots will be very useful to us. Firstly, home robots will be able to do all of our housework. Secondly, teaching robots will be able to help children do their homework. Next, worker robots will be able to build houses in the air; doctor robots will be able to help sick people; space robots will be able to build space stations on many other planets. Finally, robots will be able to do dangerous work for us. For these reasons, I think that robots will be useful in our future.

Tạm dịch:

Tôi đồng ý với ý kiến rằng trong tương lai người máy sẽ hữu ích cho chúng ta. Đầu tiên, người máy gia đình sẽ có thể làm tất cả các công việc nội trợ. Thứ hai là, người máy dạy học sẽ có thể giúp trẻ em làm bài tập về nhà. Kế đến, người máy công nhân sẽ có thể xây nhà trong không trung, người máy bác sĩ sẽ có thể giúp đỡ người bệnh; người máy không gian sẽ có thể xây trạm không gian trên nhiều hành tinh khác. Cuối cùng, người máy sẽ làm những công việc nguy hiểm thay cho chúng ta. Vì những lý do đó mà tôi nghĩ rằng người máy sẽ hữu ích trong tương lai của chúng ta.

» Bài tiếp theo: Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 12

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Skills 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 12. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM