Unit 12 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 17/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 12 Getting Started trang 58-59 tập 2 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 12.

Giải bài tập Unit 12 Getting started tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 12 Getting Started

Hướng dẫn học Unit 12: Robots nằm trong bộ tài liệu giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

I. Listen and read

Nick: Dr Adams! Can you tell us about the robots in the show, please?

Dr Adams: Sure. This is H8, a home robot. It can do the dishes, iron clothes, put toys away...

Nick: It looks very useful!

Dr Adams: Yes, it can even make meals.

Phong: Look! That's biggest robot in the show.

Dr Adams: Right, it's WB2, a worker robot, it's the strongest and faster robot here.

Nick: What can it do?

Dr Adams: It can move heavy things or repair broken machines.

Nick: And what is this?

Dr Adams: It's Shifa, a doctor robot. It's the smartest robot. It can help sich people and do many things like humans.

Dịch

Nick: Tiến sĩ Adams! Chú có thể cho chúng cháu biết về các robot trong buổi trình diễn được không?

Tiến sĩ Adams: Chắc chắn rồi. Đây là H8, một robot gia đình. Nó có thể rửa bát, ủi quần áo, cất đồ chơi ...

Nick: Nó trông rất hữu ích!

Tiến sĩ Adams: Đúng vậy, nó thậm chí có thể nấu ăn.

Phong: Nhìn kìa! Đó là robot lớn nhất trong buổi trình diễn.

Tiến sĩ Adams: Đúng rồi, đó là WB2, một robot công nhân, nó là robot mạnh nhất và nhanh hơn ở đây.

Nick: Nó có thể làm gì?

Tiến sĩ Adams: Nó có thể di chuyển những thứ nặng hoặc sửa chữa máy móc bị hỏng.

Nick: Và đây là gì?

Tiến sĩ Adams: Đó là Shifa, một robot bác sĩ. Đó là robot thông minh nhất. Nó có thể giúp đỡ mọi người và làm nhiều việc giống như con người.

II. Read the conversation again and tick (“) T (True) or F (False)

T

F

1. H8 is a very useful robot.          
2. WB2 can't repair broken machines.
3. Shifa is a doctor robot.
4. H8 is the fastest in the robot show.
5. Shifa is very smart.

Answer

1. T

2. F

3. T

4. F

5. T

III. Complete the following sentences, using the adjectives in the box.

fast      smart       useful    heavy      strong

1. My dad bought me a very........... home robot last week. It helps me to do many household chores.

2. This is a very ........... car. It can travel at a speed of 300 km per hour.

3. He's very ................... He can move a big car!

4. They're making a very ............  robot. It can understand 30 languages.

5. The table is too ............ for me to move on my own.

Answer

1. useful

=> My dad bought me a very useful home robot last week. It helps me to do many household chores.

2. fast

=> This is a very fast car. It can travel at a speed of 300 km per hour.

3. strong

=> He's very strong. He can move a big car!

4. smart

=> They're making a very smart.  robot. It can understand 30 languages.

5. heavy

=> The table is too heavy for me to move on my own.

IV. Match the following activities with the pictures

a. iron clothes

b. make meals

c. move heavy things

d. do the dishes

e. repair a broken machine

f. put toys away

Answer

1. b

2. c

3. e

4. d

5. f

6. a

V. GAME: Miming

Work in groups. a student mimes one of the activities in 4 and the others try to guess. Then swap

Answer

Học sinh tham gia trò chơi trên lớp.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 12 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM