Vocabulary Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 48

Xuất bản: 25/12/2019 - Tác giả:

Danh sách từ vựng Vocabulary Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 được Đọc Tài Liệu biên soạn chi tiết, bám sát theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 6 mới nhất.

Vocabulary Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Tổng hợp từ vựng Vocabulary Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world để chuẩn bị bài học cũng như ôn tập từ vựng cần nhớ.

Vocabulary Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

» Bài trước: Project Tiếng Anh lớp 6 Unit 10

UNIT 11. OUR GREENER WORLD

Thế giới xanh hơn của chúng ta

- air pollution /eər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm không khí

- soil pollution /sɔɪl pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm đất

- deforestation /diːˌfɔːr.əˈsteɪ.ʃən/ (n): nạn phá rừng, sự phá rừng

- noise pollution /nɔɪz pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm tiếng ồn

- water pollution /ˈwɔ·t̬ər pəˈlu·ʃən/ (n): ô nhiễm nước

- be in need /bɪ ɪn nid/ (v): cần

- cause /kɔz/ (v): gây ra

- charity /ˈtʃær·ɪ·t̬i/ (n): từ thiện

- disappear /ˌdɪs·əˈpɪər/ (v): biến mất

- do a survey /du eɪ ˈsɜr·veɪ/: tiến hành cuộc điều tra

- effect /ɪˈfɛkt/ (n): ảnh hưởng

- electricity /ɪˌlekˈtrɪs·ət̬·i/ (n): điện

- energy /ˈen·ər·dʒi/ (n): năng lượng

- environment /ɪnˈvɑɪ·rən·mənt/ (n): môi trường

- exchange /ɪksˈtʃeɪndʒ/ (v): trao đổi

- invite /ɪnˈvɑɪt/ (v): mời

- natural /ˈnætʃ·ər·əl/ (adj): tự nhiên

- pollute /pəˈlut/ (v): làm ô nhiễm

- pollution /pəˈlu·ʃən/ (n): sự ô nhiễm

- president /ˈprez·ɪ·dənt/ (n): chủ tịch

- recycle /riˈsɑɪ·kəl/ (v): tái chế

- recycling bin /ˌriːˈsaɪ.klɪŋ bɪn/ (n): thùng đựng đồ tái chế

- reduce /rɪˈdus/ (v): giảm

- refillable /ˌriːˈfɪl.ə.bəl/ (adj): có thể bơm, làm đầy lại

- reuse /riˈjuz/ (v): tái sử dụng

- sea level /ˈsi ˌlev·əl/ (n): mực nước biển

- swap /swɑːp/ (v) trao đổi

- wrap /ræp/ (v) gói, bọc

» Bài tiếp theo: Getting Started Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Nội dung trên đã giúp bạn nắm được danh sách từ vựng Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world . Mong rằng những bài hướng dẫn giải Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM