Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 56

Xuất bản: 23/12/2019 - Cập nhật: 17/11/2020 - Tác giả:

Hướng dẫn trả lời Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 chi tiết giúp bạn trả lời tốt bài tập trang 56 sách giáo khoa Tiếng Anh 6 tập 2 và ôn tập các kiến thức của bài học.

Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 56

Hướng dẫn trả lời Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 chủ đề Our greener world trang 56 SGK Tiếng Anh 6 được chia sẻ với mục đích tham khảo cách làm và so sánh câu trả lời. Cùng với đó tài liệu sẽ giúp bạn ôn tập lại các kiến thức cần nhớ tại Tiếng Anh lớp 6 Unit 11.

Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Vocabulary Looking back Unit 11

Bài 1

Task 1 Add more words to the word webs below

(Thêm từ vào lưới từ bên dưới)

Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 56 hình 2

Hướng dẫn giải:

Reduce: water, electricity, paper, gas, rubbish

Reuse: envelope, can, plastic bag, bottle, light bulb

Recycle: can, plastic box, book, plastic bag, newspaper

Tạm dịch:

Giảm: nước, điện, giấy, khí, rác

Tái sử dụng: phong bì, can, túi nhựa, chai, bóng đèn

Tái chế: có thể, hộp nhựa, sách, túi nhựa, báo

» Bài trước: Skills 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Bài 2

Task 2. In pairs, ask and answer questions about the 3Rs.

(Làm việc theo cặp, hỏi và trả lời câu hỏi về 3R.)

Example:

A: Can we reduce water use?

B: Yes, we can.

A: How?

B: Don't take a bath.

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: Chúng ta có thể giảm sử dụng nước được không?

B: Vâng, chúng ta có thể

A: Làm cách nào?

B: Đừng tắm bồn.

Bài 3

Task 3. a. Complete the words or phrases.

(Hoàn thành các từ hoặc cụm từ sau.)

1. d___r___a____

2. a__ pollution

3. __t__ pollution

4. n___e pollution

5. _o__ pollution

Hướng dẫn giải:

1. deforestation: phá rừng

2. air pollution: ô nhiễm không khí

3. water pollution: ô nhiễm nước

4. noise pollution: ô nhiễm tiếng ồn

5. soil pollution: ô nhiễm đất

b.  Match each word or phrase from a with an effect below to make a sentence.

(Nối mỗi từ hoặc cụm từ ở phần a với một hậu quả bên dưới để tạo thành 1 câu hoàn chỉnh.)

Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 56 hình 3

Hướng dẫn giải:

1  - b

Tạm dịch: nạn phá rừng làm cho nhà của thú vật không được chấp nhận.

2  - e

Tạm dịch: ô nhiễm không khí làm cho trái đất ấm hơn.

3  - a

Tạm dịch: ô nhiễm nước làm cho cá chết.

4   - c

Tạm dịch: ô nhiễm tiếng ồn gây ra các vấn đề về giấc ngủ.

5  - d

Tạm dịch: ô nhiễm đất gây thiếu lương thực.

Grammar Looking back Unit 11

Bài 4

Task 4. Write the correct form of each verb in brackets

(Viết dạng đúng của mỗi động từ trong ngoặc.)

1. If the Earth (be) _____ warmer, the sea level (rise) _____.

2. If the sea level (rise) _____, some countries (disappear) _____.

3. If we (reduce)  _____soil pollution, we (have) _____ enough food to eat.

4. If we  _____ (not have) enough food, we (be) _____ hungry.

5. If we (be) _____ hungry, we (be) _____ tired.

Hướng dẫn giải:

1. is; will rise

Tạm dịch: Nếu Trái đất nóng hơn, mực nước biển sẽ dâng cao.

2. rises; will disappear

Tạm dịch: Nếu mực nước biển dâng cao, và đất nước sẽ biến mất.

3. reduce; will have

Tạm dịch: Nếu chúng ta giảm việc ô nhiễm đất, chúng ta sẽ có đủ thức ăn để ăn.

4. don’t have; will be

Tạm dịch: Nếu chúng ta không có đủ thức ăn, chúng ta sẽ đói.

5. are; will be

Tạm dịch: Nếu chúng ta đói, chúng ta sẽ mệt.

Bài 5

Task 5 Combine each pair of sentences below make a conditional sentence - type 1.

(Kết hợp mỗi cặp câu bên dưới để tạo thành câu điều kiện loại 1.)

1. Students recycle and use recycled materials. They save energy.

2. We use the car all the time. We make the air dirty.

3. You save electricity. You turn off your computer when you don't use it.

4. People stop using so much energy. They want to save the environment.

5. You see a used can in the road. What will you do?

Hướng dẫn giải:

1.  If students recycle and use recycled materials, they will save energy.

Tạm dịch: Nếu những học sinh tái chế và sử dụng những nguyên liệu được tái chế, thì chúng sẽ tiết kiệm năng lượng.

2.   If we use the car all the time, we will make the air dirty.

Tạm dịch: Nếu chúng ta sử dụng xe hơi mọi lúc, chúng ta sẽ làm bẩn không khí.

3.   If you turn off your computer when you don’t use it, you will save electricity.

Tạm dịch: Nếu bạn tắt máy tính của bạn khi bạn không dùng, bạn sẽ tiết kiệm điện.

4.   People will stop using so much energy if they want to save the environment.

Tạm dịch: Con người sẽ ngừng sử dụng nhiều năng lượng nếu họ muốn bảo lệ môi trường.

5.   If you see a used can in the road, what will you do?

Tạm dịch: Nếu bạn thấy một cái lon đã dùng ở trên đường, bạn sẽ làm gì?

Communication Looking back Unit 11

Bài 6

Task 6. Work in groups. Interview three classmates arte note down their answers. Share their answers with the class.

(Làm việc theo nhóm. Phỏng vấn 3 bạn học và ghi chú các câu trả lời. Chia sẻ câu trả lời với lớp.)

What will you do if you have some used plastic bottles at home?If you want to save electricity at home, what will you do?If you want to reduce rubbish at home, what will you do?
Student A__________________
Student B__________________
Student C__________________

Tạm dịch:

-   Bạn sẽ làm gì nếu bạn có những cái chai nhựa đã dùng rồi ở nhà?

-   Nếu bạn muốn tiết kiệm điện ở nhà, bạn sẽ làm gì?

-   Nếu bạn muốn giảm rác thải ở nhà, bạn sẽ làm gì?

» Bài tiếp theo: Project Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Trên đây là nội dung hướng dẫn trả lời Looking back Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 56 SGK Tiếng Anh 6 được Đọc Tài Liệu chia sẻ để giúp bạn hoàn thành tốt bài làm của mình. Mong rằng những tài liệu giải bài tập Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM