A Closer Look 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 51

Hướng dẫn trả lời A Closer Look 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 chi tiết giúp bạn trả lời tốt bài tập trang 51 sách giáo khoa Tiếng Anh 6 tập 2 và ôn tập các kiến thức của bài học.

A Closer Look 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 hình 5

Hướng dẫn trả lời A Closer Look 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 trang 51 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, tham khảo cách làm A Closer Look 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 Our greener world để chuẩn bị bài học tốt hơn.

A Closer Look 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Câu điều kiện loại 1

  • Công thức

If + subject + V(present simple), subject+ will/won't + V(base form)
If- clause main clause

  • Cách dùng

Câu điều kiện loại 1 dùng để chỉ sự việc có thể xảy ra ở hiện tại hoặc tương lai, có thể sử dụng trong trường hợp đề nghị và gợi ý hoặc cũng có thể dùng để cảnh báo hoặc đe dọa.

  • Ví dụ

If you use less paper, you will save a lot of trees

  • Chú ý

Mệnh đề chính (main clause) có thể đứng trước hoặc sau mệnh đề If (if-clause).

» Bài trước: A Closer Look 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Hướng dẫn trả lời A Closer Look 1

Bài 1

Task 1. Listen again to part of the conversation from Getting Started. 

Pay attention to the conditional sentences - type 1.

(Nghe lại phần đàm thoại từ phần Bắt đầu. Chú ý đến câu điều kiện loại 1.)

Click tại đây để nghe:


Nick: Yes, I do. It's better than a plastic one because it's made of natural materials. If we all use this kind of bag, we'll help the environment.

Mi:

I see. I'll buy a bag for my mum. Where can | buy it?

Nick: They sell a lot of these bags at the checkout.

Mi: Thanks. Are they expensive?

Nick: Not at all. By the way, you're also 'green'. You're cycling.

Mi: You're right. If more people cycle, there will be less air pollution.

Tạm dịch:

Nick: Đúng thế. Nó tốt hơn túi nhựa, nó làm bằng nguyên liệu tự nhiên. Nếu tất cả chúng ta sử dụng túi này, chúng ta sẽ giúp ích cho môi trường đấy.

Mi: Mình hiểu rồi. Mình sẽ mua một túi cho mẹ. Mình có thể mua nó ở đâu nhỉ?

Nick: Họ bán rất nhiều túi này ở quầy tính tiền.

Mi: Cảm ơn. Chúng có đắt không?

Nick: Không đâu. Nhân tiện thì cậu cũng ‘xanh’ đấy chứ. Cậu dang đạp xe kìa.

Mi: Cậu nói đúng đấy. Nếu có nhiều người đi xe đạp thì sẽ giảm ô nhiễm không khí. Đúng không?

Bài 2

Task 2. Write the correct form of each verb in brackets

(Viết hình thức đúng của mỗi động từ trong ngoặc đơn sau.)

1. If it (be)____ sunny next week, we (plant)____ the vegetables.

2. If we (recycle)____ more, we (help)____ our Earth.

3. We (save)____ a lot of trees if we (not waste) ____ so much paper.

4. More people (have)____ fresh water if we only (use)____ the water we need.

5. If the river (not be) ____ dirty, there (be) ____ more fish.

Hướng dẫn giải:

1. is; will plant

Tạm dịch: Nếu trời nắng vào tuần tới, chúng tôi sẽ trồng rau.

Giải thích: câu điều kiện loại 1 diễn tả điều có thể xảy ra trong hiện tại 

2. recycle; will help

Tạm dịch: Nếu chúng ta tái chế nhiều hơn, chúng ta sẽ giúp Trái Đất của chúng ta.

Giải thích: câu điều kiện loại 1 diễn tả điều có thể xảy ra trong hiện tại         

3. will save; don’t waste

Tạm dịch: Chúng ta sẽ cứu được nhiều cây nếu chúng ta không lãng phí quá nhiều giấy.

Giải thích:  câu điều kiện loại 1 diễn tả điều có thể xảy ra trong hiện tại 

4. will have; use

Tạm dịch: Nhiều người sẽ có nước sạch nếu chúng ta chỉ sử dụng nước khi chúng ta cần.

Giải thích:

câu điều kiện loại 1 diễn tả điều có thể xảy ra trong hiện tại         

5. is not; will be

Tạm dịch: Nếu dòng sông không dơ bẩn, sẽ có nhiều cá hơn.

Giải thích: câu điều kiện loại 1 diễn tả điều có thể xảy ra trong hiện tại

Bài 3

Task 3. Match an if-clause in column A with a suitable main clause in column B. 

(Nốì mệnh đề “If” trong cột A với một mệnh để chính trong cột B sao cho phù hợp.)

A Closer Look 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11 hình 2

Hướng dẫn giải:

1 - C

Tạm dịch: Nếu người ta tắm vòi sen thay vì tắm bồn, họ sẽ tiết kiệm được nhiều nước.

2 - E

Tạm dịch: Nếu cô ấy thích cái túi mua sắm “xanh”, tôi sẽ mua cho cô ấy một cái

3 - B

Tạm dịch: Nếu bạn trồng nhiều cây hơn, không khí sẽ không bị ô nhiễm.

4 - A

Tạm dịch: Nếu bạn kiên nhẫn, bạn sẽ nhớ được câu trả lời thôi.

5 - D

Tạm dịch: Nếu bạn thấy ai đó ném rác trên đường, bạn sẽ làm gì?

Bài 4

Task 4. Combine each pair of sentences below to make a conditional sentence - type 1.

(Kết hợp mỗi cặp câu bên dưới để tạo thành một câu điều kiện loại 1 cho phù hợp.)

1. We pollute the air. We have breathing problems.

2. People pollute the water. A lot of fish die.

3. We cut down trees in the forest. There are more floods.

4. The soil is polluted. Plants die.

5. There is noise pollution. People and animals have hearing problems.

Hướng dẫn giải:

1. If we pollute the air, we will have breathing problems.

Tạm dịch: Nếu chúng ta làm ô nhiễm không khí, chúng ta sẽ gặp các vấn đề về hô hấp.

2. If people pollute the water, a lot of fish will die.

Tạm dịch: Nếu người ta làm ô nhiễm nguồn nước, nhiều cá sẽ bị chết.

3. If we cut down trees in the forest, there will be more floods.

Tạm dịch: Nếu chúng ta chặt cây trong rừng, sẽ có thêm nhiều trận lũ lụt xảy ra.

4. If the soil is polluted, plants will die.

Tạm dịch: Nếu đất ô nhiễm, cây sẽ chết.

5. If there is noise pollution, people and animals will have hearing problems.

 Tạm dịch: Nếu có ô nhiễm tiếng ồn, con người và động vật sẽ gặp các vấn đề về thính giác.

Bài 5

Task 5. Use your own ideas to complete the sentences below. Share your sentences with a classmate. Do you have the same sentences?

(Sử dụng ý kiến riêng của em để hoàn thành các câu bên dưới. Chia sẻ các câu của em với một bạn cùng lớp. Em có câu tương tự không?)

1. If you walk to school, _____.

2. If you use recycled paper,_____.

3. If the Earth becomes hotter,_____.

4. If parents teach their children about the three Rs,_____.

5. If you want to save a lot of electricity,_____.

Hướng dẫn giải:

1. If you walk to school, you will make the air less polluted.

Tạm dịch: Nếu bạn đi bộ đến trường, bạn sẽ làm cho không khí giảm ô nhiễm.

2. If you use recycled paper, you will save a lot of trees.

Tạm dịch: Nếu bạn sử dụng giấy tái chế, bạn sẽ cứu được rất nhiều cây xanh.

3. If the Earth becomes hotter, the plant and animal will die soon.

Tạm dịch: Nếu Trái đất nóng hơn nữa, cây cối và động vật sẽ chết sớm.

4. If parents teach their children about the three Rs, they will help the environment so much.

Tạm dịch: Nếu cha mẹ dạy cho con cái về 3R, chúng sẽ giúp ích cho môi trường rất nhiều.

5. If you want to save a lot of electricity, don’t use the bulb.

Tạm dịch: Nếu bạn muốn tiết kiệm nhiều điện, bạn đừng sử dụng bóng đèn tròn.

Bài 6

Task 6. Fun matching

(Nối vui)

Work in two big groups, A and B

Group A secretly write five if-clauses on a sheet of paper.

Group B secretly write five main clauses on another sheet of paper.

Match the if-clauses with the main clauses.

Do they match? Are there any funny sentences?

Tạm dịch:

Làm việc theo 2 nhóm lớn A và B.

Nhóm A bí mật viết 5 mệnh đề If lên một tờ giấy.

Nhóm B bí mật viết 5 mệnh đề chính vào một tờ giấy. Nối mệnh đề If với mệnh đề chính.

Chúng có phù hợp với nhau không? Có câu nào buồn cười không?

» Bài tiếp theo: Communication Tiếng Anh lớp 6 Unit 11

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập A Closer Look 2 Tiếng Anh lớp 6 Unit 11. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Dung Pham (Tổng hợp)
Bài viết đã giải quyết được vấn đề của bạn chưa?
Rồi
Chưa

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM