Unit 10 Video Tornado Chasers Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 28/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 10 Video trang 108 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 10 Video tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10 Video - Tornado Chasers

Before you watch

Guess. Complete the advice about tornadoes.

If there is a torado in your area:

a. you (should / shouldn't) hide in the basement.

b. you (should / shouldn't) hide under a table.

c. you (should / shouldn't) stay near windows.

Dịch

Đoán. Hoàn thành lời khuyên về lốc xoáy.

Nếu có một cơ lốc trong khu vực của bạn:

a. bạn (nên / không nên) trốn trong tầng hầm.

b. bạn (nên / không nên) trốn dưới bàn.

C. bạn (nên / không nên) ở gần cửa sổ.

Answer

a. should

b. should

c. shouldn't

While you watch

A. Check your answers to the Before You Watch question.

Dịch

Kiểm tra câu trả lời của bạn cho câu hỏi Trước khi xem.

B. Watch the video again. Circle T for True or F for False.

1. There are more than 8,000 tornadoes in the United States every year.        T         F

2. Many tornadoes take place in a area called "Twister Alley".                         T         F

3. Scientists drive cars with special equipment to study tornadoes.                 T         F

4. Scientists study tornadoes to help keep people safe.                                   T         F

Dịch

Xem lại video. Khoanh tròn T cho câu đúng hoặc F cho câu sai.

1. Có hơn 8.000 cơn lốc xoáy ở Hoa Kỳ mỗi năm.

2. Nhiều trận lốc xoáy diễn ra tại một khu vực được gọi là "Twister Alley".

3. Các nhà khoa học lái ô tô với thiết bị đặc biệt để nghiên cứu lốc xoáy.

4. Các nhà khoa học nghiên cứu lốc xoáy để giúp giữ an toàn cho con người.

Answer

1. F

2. F

3. T

4. T

After you watch

Talk with a partner. Why do you think storm chasers do such dangerous work? Would you want to be a storm chaser?

Dịch

Nói chuyện với bạn của mình. Bạn nghĩ tại sao những người săn bão lại làm công việc nguy hiểm như vậy? Bạn có muốn trở thành người đuổi theo cơn bão không?

Answer

Học sinh tự thực hành

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 10 Explore English: What's the weather like? - Video do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM