Getting Started Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 trang 38

Xuất bản: 20/12/2019 - Tác giả:

Hướng dẫn trả lời Getting Started Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 chi tiết giúp bạn trả lời tốt bài tập trang 38 sách giáo khoa Tiếng Anh 6 tập 2 và ôn tập các kiến thức của bài học.

Getting Started Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 hình 1

Getting Started Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 trang 38 SGK Tiếng Anh lớp 6 được Đọc Tài Liệu biên soạn theo chương trình mới nhất, nhằm mục đích tham khảo cách làm và so sánh câu trả lời giúp các bạn chuẩn bị Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 đầy đủ và chi tiết.

Getting Started Tiếng Anh lớp 6 Unit 10

Bài 1

Task 1. Listen and read.

(Nghe và đọc)

Click tại đây để nghe:


My future house

Nick: What are you doing, Phong?

Phong: I'm drawing my house.

Nick: Your house! That's a UFO.

Phong: It looks like a UFO but it's my house in the future.

Nick: Where will it be?

Phong: It'll be in the mountains, surrounded by many tall old trees.

Nick: What will it be like?

Phong: It'll be a large house. There will be twenty rooms in it.

Nick: Twenty rooms! Wow! Will it be nice?

Phong: Yes, and it will have solar energy.

Nick: Fantastic! Which room will you like best?

Phong: My bedroom, of course.

Nick: What appliances might you have?

Phong: I might have a wireless TV so I can watch TV programmes from space or a friendly robot to help me with my home.

Nick: Sounds great! And how much will....

Tạm dịch:

Nick: Phong, bạn đang làm gì thế?

Phong: Mình đang vẽ ngôi nhà của mình

Nick: Nhà của cậu! Đó là một đĩa bay mà.

Phong: Nó nhìn giống như một đĩa bay nhưng nó là nhà của mình trong tương lai.

Nick: Nó sẽ ở đâu?

Phong: Nó ở trên núi, bao quanh bởi nhiều cây cổ thụ cao lớn.

Nick: Nó như thế nào?

Phong: Nó là một ngôi nhà lớn. Sẽ có 20 phòng trong đó.

Nick: Hai mươi phòng à! Woa! Có tốt không?

Phong: Có chứ, và nó có năng lượng mặt trời.

Nick: Tuyệt! Vậy cậu thích nhất phòng nào?

Phong: Phòng ngủ, dĩ nhiên.

Nick: Cậu sẽ có thiết bị nào?

Phong: Mình sẽ có ti vi có kết nối không dây để mà mình có thể xem những chương trình truyền hình từ không gian hay một robot thân thiện giúp mình làm việc nhà.

Nick: Tuyệt! Vậy nó sẽ là bao nhiêu tiền?

a. Complete the table.

(Hoàn thành bảng sau.)

Type of house:__________
Location:__________
Surroundings:__________
Number of rooms:__________
Appliances in the room:__________

Hướng dẫn giải:

Type of house : UFO

Location : in the mountain

Surroundings : many tall old trees

Number of rooms : 20

Appliances in the room : a wireless TV/ a friendly robot

Tạm dịch:

Loại nhà: đĩa bay

Địa điểm: trên núi

Xung quanh: nhiều cấy cổ thụ cao lớn

Số phòng: 20

Thiết bị trong phòng: ti vi có kết nối không dây/ một rô-bốt thân thiện

b. Read the conversation again. Complete the sentences.

( Đọc lại bài đàm thoại. Hoàn thành các câu.)

Type of house:__________
Location:__________
Surroundings:__________
Number of rooms:__________
Appliances in the room:__________

Hướng dẫn giải:

1. mountain

Tạm dịch:   Nhà Phong sẽ ở trên núi.

2. many tall old trees

Tạm dịch: Nhà anh ấy sẽ được bao quanh bởi nhiều cây cổ thụ cao lớn.

3.   20/twenty

Tạm dịch:  Sẽ có 20 phòng trong nhà anh ấy.

4. wireless TV

Tạm dịch: Ngôi nhà sẽ có một ti vi có kết nôi không dây để xem những chương trình truyền hình từ không gian.

» Bài trước: Vocabulary Tiếng Anh lớp 6 Unit 10

Bài 2

Task 2. Match the words with the pictures. Then, ask your partner about them.

(Nối từ với hình ảnh cho phù hợp. Sau đó, hỏi bạn của em về chúng.)

Getting Started Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 hình 2

Hướng dẫn giải:

1  - C

Tạm dịch: đĩa bay

2  - A

Tạm dịch: nhà thuyền

3  - E

Tạm dịch: nhà xe di động

4  - B

Tạm dịch: nhà chọc trời

5  - D

Tạm dịch: cung điện

Bài 3

Task 3a. Work with a partner. What adjectives can you think of to describe the houses in 2?

(Làm việc với một người bạn. Tính từ nào mà em nghĩ có thể miêu tả nhà trong phần 2?)

b Ask and answer questions about the pictures.

(Hỏi và trả lời câu hỏi về những hình ảnh.)

Example:

A: Which house do you like best?

B: I like the palace.

A: Why?

B: It's big!

Tạm dịch:

Ví dụ:

A: Bạn thích nhất nhà nào?

B: Mình thích cung điện.

A: Tại sao?

B: Nó lớn.

Bài 4

Task 4. Read the phrases aloud. Tick( √) the place where you want your future house to be located and write sentences.

(Đọc những cụm từ thật lớn. Chọn nơi mà em muôn nhà tương lai của em ở đó và viết các câu.)

Getting Started Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 hình 3

Tạm dịch:

1. ở miền quê

2. ở thành phố

3. ở trên núi

4. trong không gian

5. trên đại dương

6. trên Mặt trăng

7. dưới đất

8. ở biển

Bài 5

Task 5. Game

OUTSIDE MY WINDOW

(Trò chơi

Bên ngoài cửa sổ của tôi)

Getting Started Tiếng Anh lớp 6 Unit 10 hình 5

Tạm dịch:

Trong các nhóm, miêu tả cho các bạn trong lớp về những gì em có thể th' bên ngoài cửa sổ của ngôi nhà tương lai. Nhóm của em cố gắng đoán của em nằm ở đâu?

A: Bên ngoài cửa sổ nhà mình, mình có thể thấy bãi biển và nước. Mình thấy trẻ em đang chơi đùa. Vậy nhà mình ở đâu?

B: Nó ở gần biển

A: Chính xác.

» Bài tiếp theo: A Closer Look 1 Tiếng Anh lớp 6 Unit 10

Đọc Tài Liệu hy vọng nội dung trên đã giúp bạn nắm được cách làm bài tập Getting Started Tiếng Anh lớp 6 Unit 10. Mong rằng những bài hướng dẫn trả lời Tiếng Anh lớp 6 của Đọc Tài Liệu sẽ là người đồng hành giúp các bạn học tốt môn học này.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM