Unit 10 lớp 12 Từ vựng sách mới

Xuất bản ngày 09/02/2022 - Tác giả:

Unit 10 lớp 12 Từ vựng với tổng hợp tất cả từ mới bám sát theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 12 mới nhất của Bộ giáo dục mà em cần ghi nhớ.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp từ vựng Unit 10 SGK Tiếng Anh 12 như sau:

Unit 10 lớp 12 Từ vựng

Bảng từ mới Unit 10 lớp 12 sách mới
Từ vựngDịch nghĩa
adequate /ˈædɪkwət/ (a)thỏa đáng, phù hợp
e-learning /ˈiː lɜːnɪŋ/(n)hình thức học trực tuyến
employable /ɪmˈplɔɪəbl/ (a)có thể được thuê làm việc
facilitate /fəˈsɪlɪteɪt/ (v)tạo điều kiện thuận lợi
flexibility /ˌfleksəˈbɪləti/(n)tính linh động
genius /ˈdʒiːniəs/ (n)thiên tài
hospitality /ˌhɒspɪˈtæləti/ (n)lòng mến khách
initiative /ɪˈnɪʃətɪv/(n)sáng kiến, tính chủ động trong công việc
institution /ˌɪnstɪˈtjuːʃn/(n)cơ quan tổ chức
interaction /ˌɪntərˈækʃn/(n)sự tương tác
lifelong /ˈlaɪflɒŋ/ (a)suốt đời
opportunity /ˌɒpəˈtjuːnəti/ (n)cơ hội
overwhelming /ˌəʊvəˈwelmɪŋ/ (a)vượt trội
pursuit /pəˈsjuːt/(n)sự theo đuổi
self-directed /sef-dəˈrektɪd/(a)theo định hướng cá nhân
self-motivated /ˌself ˈməʊtɪveɪtɪd/ (a)có động lực cá nhân
temptation /tempˈteɪʃn/ (n)sự lôi cuốn
ultimate /ˈʌltɪmət/(a)sau cùng, quan trọng nhất
voluntarily /ˈvɒləntrəli/ (adv)một cách tự nguyện

Trên đây là tổng hợp các từ vựng có trong Unit 10 lớp 12 mà các em cần ghi nhớ. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM