Unit 10 lớp 12 speaking sách mới trang 63

Xuất bản: 14/03/2022 - Tác giả:

Unit 10 lớp 12 speaking sách mới trang 63 với hướng dẫn dịch để giải tiếng anh 12 Unit 10 (Lifelong learning) speaking giúp các em chuẩn bị trước bài tập tại nhà.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp bài tập speaking Unit 10 lớp 12 trang 63 sách mới như sau:

Unit 10 lớp 12 speaking trang 63

How to keep learning throughout life (Làm thế nào để tiếp tục học tập suốt đời)

1. Work in pairs. Discuss the following ideas about steps to keep learning throughout life. Put them in the order of importance. 

(Làm việc theo cặp. Thảo luận về ý kiến sau đây về các bước để tiếp tục học tập trong suốt cuộc đời. Đặt chúng theo tầm quan trọng.)

  • attend professional conferences, seminars, and training courses (tham dự các hội nghị, hội thảo, và các khoá đào tạo chuyên nghiệp)
  • apply knowledge in everyday life (áp dụng kiến thức trong cuộc sống hàng ngày)
  • make a plan (lên kế hoạch)
  • choose something of interest (chọn một thứ gì đó quan tâm)
  • read more regularly (đọc thường xuyên hơn)
  • put thoughts into action (đưa suy nghĩ vào hành động)

Unit 10 lớp 12 speaking sách mới trang 63 câu hỏi 2

2. Work with a partner. Fill the gaps in the presentation with some ideas in 1, and then complete its outline.

(Làm việc với một người bạn. Điền vào các khoảng trống với vài ý tưởng trong 1, và sau đó hoàn thành phác thảo của mình.)

Gợi ý

1. choose something you'll really enjoy learning about

2. make a plan

3. put your thoughts into action

(a) Greeting and thanking the audience

(b) Introducing three essential steps to keep learning after leaving school

(c) Choosing something you'll really enjoy learning about

(d) Asking what the most interested field is

(e) Making a plan

(f) Arranging time for job, housework, and rest and funding

(g) Putting your thoughts into action

(h) Informing friends and others about your learning

(i) Asking what the most interested field is, making a plan, and arranging time for job, housework, and rest and funding

(j) Expressing thanks and hopes

HOW TO CONTINUE LEARNING AFTER LEAVING SCHOOL

Good morning everyone and thank you very much for coming to my presentation. I’m here today to talk about my three essential steps to keep learning after leaving school.
The first step is to (1) choose something you’ll really enjoy learning about. You may have several hobbies, but ask yourself what you are most interested in. It is your genuine interest that will keep you on track until you reach the final destination.

Secondly, (2) make a plan. You need to make certain that you will have enough time for learning. Take into account the time needed for your job, for housework, and for rest. Also, make sure that you will have adequate funding throughout the learning.
Last but not least, (3) put your thoughts into action. Contact the course provider. Tell your best friends to support your studies by not insisting on hanging out with you all the time. Buy or borrow all the study supplies as required. In conclusion, choosing the subject you like most, planning your study, and realising your plan are three main steps to keeping you learning through life. Thank you for listening. I hope my advice is useful and you will start your journey of lifelong learning soon.

PRESENTATION OUTLINE

Introduction
Getting attention (a) Greeting and thanking the audience
Previewing the main points (b) Introducing three essential steps to keep learning after leaving school
Body
First main point (c) Choosing something you’ll really enjoy learning about
Supporting ideas (d) Asking what the most interested field is
Second main point (e) Making a plan
Supporting ideas (f) Arranging time for job, housework, and rest and funding
Third main point (g) Putting your thoughts into action
Supporting ideas (h) Informing friends and others about your learning
Conclusion
Summary of the main points and restatement of the central idea (i) Asking what the most interested field is, making a plan, and arranging time for job, housework, and rest and funding
Closing (j) Expressing thanks and hopes

Tạm dịch:

CÁCH TIẾP TỤC TIẾP THEO HỌC SAU KHI RA TRƯỜNG

Xin chào tất cả mọi người và cảm ơn bạn rất nhiều vì đã đến buổi thuyết trình của tôi. Tôi đến đây hôm nay để nói về ba bước cơ bản của tôi để tiếp tục học sau khi ra trường.
Bước đầu tiên là (1) chọn một cái gì đó bạn sẽ thực sự thích học. Bạn có thể có nhiều sở thích, nhưng hãy tự hỏi mình quan tâm đến cái gì nhất. Đó là sự quan tâm thực sự của bạn, điều này sẽ giúp bạn luôn đi đúng hướng cho đến khi bạn đến đích cuối cùng.

Thứ hai, (2) lập kế hoạch. Bạn cần phải chắc chắn rằng bạn sẽ có đủ thời gian để học tập. Hãy tính đến thời gian cần cho công việc của bạn, cho công việc gia đình, và để nghỉ ngơi. Ngoài ra, đảm bảo rằng bạn sẽ có đủ ngân quỹ trong suốt quá trình học tập.
Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, (3) đưa suy nghĩ của bạn vào hành động. Liên hệ với nhà cung cấp khóa học. Nói với những người bạn thân nhất của bạn để hỗ trợ nghiên cứu của bạn bằng cách không kiên định đi chơi với bạn mọi lúc. Mua hoặc mượn tất cả các nguồn cung cấp nghiên cứu theo yêu cầu. Kết luận, lựa chọn chủ đề bạn thích nhất, lên kế hoạch học tập và thực hiện kế hoạch của bạn là ba bước chính để bạn tiếp tục học suốt đời. Cám ơn vì đã lắng nghe. Tôi hy vọng lời khuyên của tôi rất hữu ích và bạn sẽ sớm bắt đầu cuộc hành trình học tập suốt đời.

PHÁC THẢO BẢN TRÌNH BÀY

Giới thiệu
Nhận sự chú ý (a) Chào mừng và cảm ơn khán giả
Nói qua các điểm chính (b) Giới thiệu ba bước cơ bản để tiếp tục học sau khi rời trường
Thân
Điểm chính đầu tiên (c) Chọn một cái gì đó bạn sẽ thực sự thích học
Hỗ trợ các ý tưởng (d) Tự hỏi lĩnh vực quan tâm nhất
Điểm chính thứ hai (e) Lập kế hoạch
Hỗ trợ các ý tưởng (f) Sắp xếp thời gian cho công việc, công việc gia đình, nghỉ ngơi và nguồn tài chính
Điểm chính thứ ba (g) Đưa suy nghĩ của bạn vào hành động
Hỗ trợ các ý tưởng (h) Thông báo cho bạn bè và người khác về việc học của bạn
Phần kết luận
Tóm tắt các điểm chính và điều chỉnh lại ý trọng tâm (i) Hỏi về lĩnh vực quan tâm nhất, lập kế hoạch, sắp xếp thời gian cho công việc, công việc gia đình, nghỉ ngơi và tài trợ
Kết luận (j) Cảm ơn và hy vọng

Unit 10 lớp 12 speaking sách mới trang 63 câu hỏi 3

3. Work in groups. Choose two ideas discussed in 1 or brainstorm your own ideas to prepare a presentation about how to keep learning throughout life following the outline in 2.

(Làm việc nhóm. Chọn hai ý tưởng được thảo luận trong 1 hay suy nghĩ về những ý tưởng riêng của mình để chuẩn bị một bài thuyết trình về làm thế nào để tiếp tục học tập trong suốt cuộc đời sau những phác thảo trong bài 2.)

Gợi ý

PRESENTATION OUTLINE

Introduction:

Good morning everyone and thank you very much for coming to my presentation. I’m here today to talk about my two important things to keep learning throughout life.

Body:

First and for most, choose something of your hobbies to decide the course you will take. You will definitely take up your interest, and as a result, you will have self-motivation and self-direction. Ultimately, you will have success.

After making a final choice and attending courses, you should apply what you learn into practice to avoid forgetting the knowledge and make it more useful. You should also keep reading regularly as a habit. Reading helps you expand knowledge and focus on your work.

Conclusion:

To conclude, choose the subject you like most, apply knowledge into practice and keep reading over time to pursuit lifelong learning. Thanks for listening. I hope you find my advice useful for all of you and you will start your journey of lifelong learning soon.

-/-

Trên đây là hướng dẫn giải tiếng anh 12 trong bài Unit 10 lớp 12 speaking sách mới trang 63 mà các em cần thực hiện. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM