Unit 10 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản ngày 12/08/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 10 Getting Started trang 38-39 tập 2 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 10.

Giải bài tập Unit 10 Getting started tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10 Getting Started

Hướng dẫn học Unit 10: Our houses in the future nằm trong bộ tài liệu giải bài tập Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức sẽ dịch nội dung bài nghe cùng gợi ý cách để hoàn thành các yêu cầu trong bài.

I. Listen and read

Nick: What are you doing, Phong?

Phong; I'm painting a picture of my house.

Nick: Your house! That's a UFO.

Phong: It looks like a UFO but it's my house in the future.

Nick: Where will it be?

Phong: It'll be in the mountains.

Nick: What will it be like?

Phong: It'll tbe a large house. It'll have twenty rooms.

Nick: Twenty rooms!

Phong: Yes, and it'll have solar energy.

Nick: Fantastic! Which room will you like best?

Phong: My bedroom, of course.

Nick: What appliances might the house have?

Phong: My house might have some smart TVs and ten robots.

Nick: Sounds great! And how much will...

Dịch

Nick: Cậu đang làm gì vậy Phong?

Phong: Tớ đang vẽ một bức tranh về ngôi nhà của tớ.

Nick: Ngôi nhà của cậu! Đó là một UFO.

Phong: Nó trông giống như UFO nhưng đó là ngôi nhà của tớ trong tương lai.

Nick: Nó sẽ ở đâu?

Phong: Nó sẽ ở trên núi.

Nick: Nó sẽ như thế nào?

Phong: Nó sẽ là một ngôi nhà lớn. Nó sẽ có hai mươi phòng.

Nick: 20 phòng!

Phong: Đúng vậy, và nó sẽ có năng lượng mặt trời.

Nick: Tuyệt vời! Cậu sẽ thích phòng nào nhất?

Phong: Tất nhiên là phòng ngủ của tớ.

Nick: Ngôi nhà có thể có những thiết bị nào?

Phong: Nhà tớ có thể có một số TV thông minh và mười rô bốt.

Nick: Nghe hay quá! Và bao nhiêu sẽ ...

II. Read the conversation again. Find and write down the words or phrases that show:

Type of house: ....................

Location: .............................

Appliances in the house: ..........................

Answer

- Type of house: UFO house

- Location: mountains

- Appliances in the house:  twenty rooms, solar energy,  somes smart TVs and 10 robots.

III. Read the conversation again. Tick (V) T(True) or F(False).

T

F

1. Phong's house will be in the mountains.          
2. His house will be large
3. There'll be a lot of rooms in his house.
4. He might have a smart TV and five robots.

Answer

1. T

2. T

3.T

4. F (somes smart TVs and 10 robots)

IV.Order the words to make a phrase about a place. Each group has one extra word.

Example: ocean / in / on / the

=> in the ocean

1. sea/ a/ in/ the

...........................................

2. on/ in/  the / city

............................................

3. the / in/ at / town

..........................................

4 the/ on/ in/ mountains

...........................................

5. countryside / a/ the / in

.............................................

6. Moon / in / the / on

............................................

7. in / at/ the / sky

...........................................

Answer

1. in the sea

2. in the city

3. in the town

4. in the mountains

5. in the countryside

6. on the Moon

7. in the sky

V. In groups, describe to your classmates what you can see outside the window of your future house.  Your group tries to guess where your house is.

Example:

A: Outside my window I can see the beach and the water. Where's my house?

B: It's in the sea.

A: Correct.

Answer

1.

A: Outside my window I can see the building office and shopping center. Where's my house?

B: It's in the city.

A: Correct.

2.

A: Outside my window I can see the fields and the cattle. Where's my house?

B: It's in the countryside.

A: Correct.

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10 sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM