Unit 10 Comprehension Tiếng Anh 6 Cánh Diều

Xuất bản: 28/12/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 10 Comprehension trang 108 SGK Tiếng Anh lớp 6 Explore English - Cánh Diều biên soạn theo chương trình đổi mới của Bộ Giáo dục.

Chủ đề: Giải bài tập tiếng Anh 6

Giải bài tập Unit 10 Comprehension tiếng Anh 6 sách Cánh Diều giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 10 Comprehension

A. Choose the correct answers for Storm Chaser.

1. The article is mainly about ____.

a. a person who chases storms

b. how storms form into tornadoes

c. how to stay safe from storms

2. In line 7, what does "them" mean?

a. people

b. tornadoes

c. tours

3. Tornadoes and grizzly bears are both ____.

a. fast

b. dangerous

c. difficult to find

4. What is an "escape route"?

a. a fast car

b. a hiding place

c. a way of getting away

5. Hill says ____ is really important.

a. safety

b. time

c. weather information

Dịch

Chọn đáp án đúng dựa trên nội dung bài khóa “Storm Chaser”

1. Bài báo chủ yếu là về ____.

a. một người đuổi theo cơn bão

b. bão hình thành lốc xoáy như thế nào

C. cách giữ an toàn trước bão

2. Trong dòng 7, "them" có nghĩa là gì?

a. Mọi người

b. lốc xoáy

C. các chuyến du lịch

3. Lốc xoáy và gấu xám đều ____.

a. Nhanh

b. sự nguy hiểm

C. khó khăn để tìm thấy

4. "Lối thoát hiểm" là gì?

a. một chiếc xe chạy nhanh

b. một nơi ẩn náu

C. một cách để thoát khỏi

5. Hill nói ____ thực sự quan trọng.

a. sự an toàn

b. thời gian

C. thông tin thời tiết

Answer

1. a

2. b

3. b

4. c

5. a

B. Read the article again. Put the sentences in order from 1 to 4.

a. Hill finds the storm.

b. Hill photographs the storm

c. Hill checks his escape route.

d. Hill starts driving toward the storm.

Dịch

Đọc đoạn văn trên lần nữa. Sắp xếp các câu sau theo thứ tự từ 1-4

Answer

1. a

2. d

3. c

4. b

C. Critical thinking. Do you think Roger Hill's job sounds exciting or scary

Dịch

Bạn nghĩ công việc của Roger Hill thú vị hay nguy hiểm

Answer

I think Rocker Hill's job is both exciting and scary. This brings to you an interesting feeling that not everybody can experience but it's also scary if you don’t have an escape route,you will be in danger.

~/~

Giải bài tập Tiếng Anh 6 sách Cánh Diều Unit 10 Explore English: What's the weather like? - Comprehension do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM