Unit 1 lớp 12 Từ vựng (sách mới)

Xuất bản: 25/01/2022 - Tác giả:

Unit 1 lớp 12 Từ vựng với tổng hợp tất cả từ mới bám sát theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 12 mới nhất của Bộ giáo dục mà em cần ghi nhớ.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp từ vựng Unit 1 SGK Tiếng Anh 12 như sau:

Unit 1 lớp 12 Từ vựng

Bảng từ mới unit 1 lớp 12
Từ vựngDịch nghĩa
achievement /əˈtʃiːvmənt/(n)thành tích, thành tựu
anonymous /əˈnɒnɪməs/(a)ẩn danh, giấu tên
dedication /ˌdedɪˈkeɪʃn/(n)sự cống hiến, hiến dâng, tận tụy
diagnose /ˈdaɪəɡnəʊz/(v)chẩn đoán (bệnh)
distinguished /dɪˈstɪŋɡwɪʃt/ (a)kiệt xuất, lỗi lạc
figure/ˈfɪɡə(r)/ (n)nhân vật
generosity /ˌdʒenəˈrɒsəti/(n)sự rộng lượng, tính hào phóng
hospitalisation /ˌhɒspɪtəlaɪˈzeɪʃn/(n)sự nhập viện, đưa vào bệnh viện
perseverance /ˌpɜːsɪˈvɪərəns/(n)tính kiên trì, sự bền chí
prosthetic leg /prɒsˈθetɪk leɡ/(n.phr)chân giả
reputation/ˌrepjuˈteɪʃn/ (n)danh tiếng
respectable/rɪˈspektəbl/(a)đáng kính, đứng đắn
talented/ˈtæləntɪd/ (a)có tài năng, có năng khiếu
waver /ˈweɪvə(r)/ (v)dao động, phân vân

Trên đây là tổng hợp các từ vựng có trong Unit 1 lớp 12 mà các em cần ghi nhớ. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM