Unit 1 Getting Started Tiếng Anh 6 Kết nối tri thức

Xuất bản: 28/06/2021 - Tác giả:

Giải bài tập Unit 1 Getting Started trang 6-7 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức với cuộc sống bao gồm: dịch và trả lời các câu hỏi tiếng Anh 6 bài 1.

Giải bài tập Unit 1 Getting started tiếng Anh 6 sách Kết nối tri thức giúp các em học tốt Tiếng Anh 6.

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1 Getting Started

A special day

I. Listen and read.

(Loud knock)

Phong: Hi, Vy.

Vy: Hi, Phong. Are you ready?

Phong: Just a minute.

Vy: Oh, this is Duy, my new friend.

Phong: Hi, Duy. Nice to meet you.

Duy: Hi, Phong. I live near here, and we go to the same school!

Phong: Good. Hmm, your school bag look very heavy.

Duy: Yes! I have new books, and we have new subjects to study.

Phong: And a new uniform, Duy! You look smart!

Duy: Thanks, Phong. We always look smart in our uniforms.

Phong: Let me put on my uniform. Then we can go.

Tiếng Anh 6 Unit 1: Getting Started

Dịch

(Tiếng gõ lớn)

Phong: Chào Vy.

Vy: Chào Phong. Cậu đã sẵn sàng chưa?

Phong: Chờ một chút.

Vy: Ồ, đây là Duy, bạn mới của tớ.

Phong: Chào Duy. Rất vui được gặp cậu.

Duy: Chào Phong. Tớ sống gần đây, và chúng tớ học cùng trường!

Phong: Tốt. Hmm, cặp đi học của cậu trông rất nặng.

Duy: Đúng vậy! Tớ có những cuốn sách mới, và chúng ta có các môn học mới để học.

Phong: Và một bộ đồng phục mới, Duy! Bạn trông gọn gàng đấy!

Duy: Cảm ơn Phong. Chúng tớ luôn trông gọn gàng trong bộ đồng phục của mình.

Phong: Để tớ mặc đồng phục. Sau đó chúng ta có thể đi.

II. Read the conversation again and tick (v) T (True) or F (False).

TF

1. Vy, Phong, and Duy go to the sarne school.

2. Duy is Phong's friend.

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

4. They have new subjects to study.

5. Phong is wearing a school uniform.

Answer

1. T      2.F     3.T     4. F     5. F

TF

1. Vy, Phong, and Duy go to the sarne school.

v

2. Duy is Phong's friend.

v

3. Phong says Duy looks smart in his uniform.

v

4. They have new subjects to study.

v

5. Phong is wearing a school uniform.

v

III. Write ONE word from the box on each gap.

gosubjectshaswearuniforms

1. Students... their uniforms on Monday.

2. Vy... a new friend, Duy.

3.

- Do Phong, vy and Duy...to the same school?

- Yes, they do

4. Students always look smart in their....

5.

- What... do you like to study?

- I like to study English and History.

Answer

1. Wear     2. has      3. go       4. uniforms     5. subject

1. Students wear their uniforms on Monday.

2. Vy has a new friend, Duy.

3.

- Do Phong, vy and Duy go to the same school?

- Yes, they do

4. Students always look smart in their uniforms

5.

- What subject do you like to study?

- I like to study English and History.

IV. Match the words with the school things. Then listen and repeat.

Câu 4 Unit 1 Getting Started trang 7 SGK Tiếng Anh lớp 6 Kết nối tri thức

Match

1. School bag

2. Compass

3. Pencil sharpener

4. rubber

5. pencil case

6. calculator

V. Look around the class. Write the names of the things you see in your notebook

Answer:

Chairs, tables, clock, school bags, board, books, pens, flower pot, picture, schedule.

classroom object - Giải Tiếng Anh 6 Unit 1 - Getting Started

-/-

Giải bài tập Tiếng Anh 6 Unit 1:My new school - Getting started sách Kết nối tri thức do Đọc tài liệu tổng hợp, hi vọng sẽ giúp các em học tốt môn Tiếng Anh 6 thật thú vị và dễ dàng.

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

CÓ THỂ BẠN QUAN TÂM