Từ vựng Unit 16 lớp 12 (chương trình cơ bản)

Xuất bản ngày 15/03/2022 - Tác giả:

Từ vựng Unit 16 lớp 12 (chương trình cơ bản) với tổng hợp từ vựng tiếng anh 12 theo chương trình sách giáo khoa Tiếng Anh 12 bài 16 của Bộ giáo dục mà em cần ghi nhớ.

Cùng Đọc tài liệu tham khảo tổng hợp từ vựng Unit 16 SGK Tiếng Anh 12 như sau:

Từ vựng Unit 16 lớp 12

STTTừ mớiPhiên âmNghĩa
1accelerate/ək'seləreit/ (v)thúc đẩy,đẩy nhanh
2Buddhism/'budizm/(n)đạo Phật
3Catholicism/kə'ɔlisizm/(n)đạo Thiên chúa
4christianity/ˌkrɪstiˈænəti/(n)đạo Cơđốc
5Islam/iz'lɑ:m; 'islɑ:m/ (n)đạo Hồi
6justice/'dʒʌstis/ (n)sự công bằng
7currency/'kʌrənsi/ (n)đơn vị tiền tệ
8diverse (a)/dɑɪ.ˈvɜːs/gồm nhiều loại khác nhau
9forge/fɔ:dʒ/ (v)tạo dựng
10namely/ˈneɪmli/ (adv)cụ thể là; ấy là
11realization/,riəlai'zei∫n/ (n)sự thực hiện
12series/'siəri:z/ (n)loạt,chuỗi
13socio-economic/ˌsəʊ.si.əʊˌek.əˈnɒm.ɪk/thuộc kinh tế xã hộ
14stability/stə'biləti/ (n)sự ổn định
15thus/đʌs/như vậy, như thế
16integration/,inti'grei∫n/(n)sự hoà nhập,hội nhập
17culture/'kʌlt∫ə/ (n)văn hoá
18average/ˈævərɪdʒ/ (n)trung bình
19adopt/əˈdɒpt/ (v)kế tục, chấp nhận, thông qua
20vision/'viʒn/(n)tầm nhìn rộng
21lead/li:d/ (v)lãnh đạo
22enterprise/'entəpraiz/ (n)công trình, sự nghiệp
23GDP ( Gross Domestic Product)tổng sản lượng nội địa

Trên đây là tổng hợp các từ vựng có trong Unit 16 lớp 12 (chương trình cơ bản) mà các em cần ghi nhớ. Để ghi nhớ tốt hơn kiến thức các em có thể tải file tải liệu đính kèm bên dưới nhé!

- giải tiếng anh 12 - Đọc tài liệu

Bạn còn vấn đề gì băn khoăn?
Vui lòng cung cấp thêm thông tin để chúng tôi giúp bạn
Hủy

TẢI VỀ