Tự do (P.Ê-luy-a)

Tự do (P.Ê-luy-a)
Năm sáng tác:1941
Tác giả:Pôn Ê-luy-a
Hoàn cảnh sáng tác:
Bài thơ được viết vào mùa hè năm 1941, trong thời kì nước Pháp bị quân đội phát xít Đức xâm lược. In trong tập Thơ ca và chân lý (1942) và được coi là thánh ca của thơ ca kháng chiến Pháp.