You were wrong .............. her for something she didn't do

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 04/12/2020 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the correct answer to each of the following questions.
You were wrong .............. her for something she didn't do

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Criticize sb for doing something: phê bình ai vì đã làm gì

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X