You should find a job to live  from your parents.

Xuất bản: 26/05/2021 - Cập nhật: 29/10/2023 - Tác giả: Điền Chính Quốc

Câu Hỏi:

Mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to indicate the correct answer to the following question.
You should find a job to live ______ from your parents.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

You should find a job to live independently from your parents.
Tạm dịch: Bạn nên tìm một công việc để sống độc lập với bố mẹ.

Giải thích: Vị trí cần điền đứng sau động từ nên sẽ là một trạng từ để bổ nghĩa cho động từ ấy.
- dependence (n): sự phụ thuộc
- independence (n): sự tự lập
- independent (adj): tự lập
- independently (adv): một cách độc lập, không phụ thuộc.

Điền Chính Quốc (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh Thi mới nhất

X