You should ... more attention to what your teacher explains

Xuất bản: 04/11/2020 - Cập nhật: 08/08/2023 - Tác giả: Phạm Dung

Câu Hỏi:

You should ... more attention to what your teacher explains.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: D

You should pay more attention to what your teacher explains.
(Bạn nên chú ý vào những gì giáo viên giải thích.)
Giải thích
​pay attention to = take notice of: chú ý.

Phạm Dung (Tổng hợp)

Câu hỏi liên quan

By paying attention to your hunger signals and switching to healthy snacks, you can _______ nutrition, control cravings, and lose weight.


Đáp án:
succeed (v): thành công
boost (v): thúc đẩy
stimulate (v): khuyến khích
request (v): yêu cầu
=> By paying attention to your hunger signals and switching to healthy snacks, you can boost nutrition, control cravings, and lose weight.

Tạm dịch:
Bằng cách chú ý đến tín hiệu đói của bạn và chuyển sang đồ ăn nhẹ lành mạnh, bạn có thể tăng cường dinh dưỡng, kiểm soát cảm giác thèm ăn và giảm cân.

Pay ................. to all traffic signs when you are travelling in the street.

Pay attention to all traffic signs when you are travelling in the street.
Pay attention to (v): Chú ý vào cái gì

Not until the Fourth ASEAN Summit in 1992 did the ASEAN leaders pay attention to_____.


Đáp án:
Mãi cho đến khi Hội nghị thượng đỉnh ASEAN lần thứ tư năm 1992 các nhà lãnh đạo ASEAN mới chú ý đến _________.
A. hợp tác văn hóa, kinh tế và xã hội
B. các lĩnh vực giáo dục đại học và nguồn nhân lực
C. thành lập Hiến chương ASEAN
D. mạng lưới đại học ở mỗi quốc gia thành viên

He didn’t pay attention to what I said.

He took no notice of my words.

đề trắc nghiệm từ vựng tiếng anh Test mới nhất

X