You cannot completely avoid stress in your life. You need to find ways to cope

Xuất bản: 04/12/2020 - Cập nhật: 24/10/2023 - Tác giả: Chu Huyền

Câu Hỏi:

You cannot completely avoid stress in your life. You need to find ways to cope with it.

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: C

Tạm dịch: Bạn không thể tránh hoàn toàn căng thẳng trong cuộc sống. Bạn cần tìm cách đối phó với nó.
Các đáp án
A. Sau khi bạn hoàn toàn có thể tránh được căng thẳng trong cuộc sống, bạn cần tìm cách đối phó với nó.
B. Chỉ cần bạn có thể hoàn toàn tránh được căng thẳng trong cuộc sống thì bạn cần tìm cách đối phó với nó.
C. Vì bạn không thể tránh hoàn toàn căng thẳng trong cuộc sống nên bạn cần tìm cách đối phó với nó.
D. Vì căng thẳng hoàn toàn có thể tránh được trong cuộc sống nên bạn cần tìm cách đối phó với nó.
Đáp án A, B, D sai về nghĩa.
After + clause/ Ving: Sau khi
As long as + clause: Miễn là
As = Because + clause: Bởi vì

Chu Huyền (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm tiếng anh 12 mới nhất

X