Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác

Xuất bản: 06/11/2020 - Cập nhật: 06/11/2020 - Tác giả: Nguyễn Hưng

Câu Hỏi:

Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Có thể có bao nhiêu kiểu gen khác nhau trong quần thể?

Đáp án và lời giải

đáp án đúng: B

Xét 2 cặp alen A, a và B, b nằm trên 2 cặp nhiễm sắc thể thường đồng dạng khác nhau. Có thể có 3 x 3 = 9 KG khác nhau trong quần thể

Nguyễn Hưng (Tổng hợp)

đề trắc nghiệm sinh học 9 mới nhất

X